A female reporter operates a television camera

Ymchwiliad: Ydy’r BBC yn talu menywod a dynion yn gyfartal am waith cyfwerth?

Crynodeb

Rydym wedi lansio ymchwiliad i wahaniaethu ar sail cyflog a ddrwgdybir a ddigwyddodd yn y gorffennol yn erbyn menywod yn y BBC.

Ynglŷn â’r ymchwiliad

Yn dilyn cwynion nad oedd cyflogeion a oedd yn fenywod yn cael yr un tâl â dynion am wneud gwaith cyfwerth, mae’r BBC yn wirfoddol wedi darparu swm sylweddol o wybodaeth i ni ynglŷn â’i bolisïau ac arferion talu.

Ar ôl ystyried yr holl wybodaeth, rydym yn drwgdybio nad yw rhai menywod yn y sefydliad wedi cael cyflog cyfartal am waith cyfwerth.

Rydym yn defnyddio’n pwerau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb  i agor ymchwiliad, a fydd yn bwrw golwg ar b’un ai a wnaeth staff y BBC ddioddef gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail cyflog o 1 Ionawr 2016.

Byddwn yn edrych ar gwynion ffurfiol ac anffurfiol, ynghylch cwynion cyflog a godwyd gyda’r BBC gan staff, i benderfynu a fu gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail cyflog yn erbyn menywod ac a yw cwynion wedi’u datrys yn ddigonol.

Rydym yn gobeithio gorffen ein hymchwiliad erbyn diwedd 2019. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad unwaith daw'r ymchwiliad i ben, gan amlinellu’n canfyddiadau, unrhyw gamau a gymerwyd gennym ac argymhellion ar gyfer y BBC.

Canfod rhagor am yr ymchwiliad

Ceir gwybodaeth bellach am gwmpas ein hymchwiliad yn ein cylch gorchwyl:

Anfonwch e-bost i dîm ymchwilio cyflog cyfartal yn y BBC os oes unrhyw gwestiynau gennych ynglŷn â’r ymchwiliad.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Jun 2019