Ymchwiliad i recriwtio Elite Careplus Limited

Ein camau

Ymchwiliom i’r asiantaeth gofal, Elite Careplus Limited, ar ôl cael tystiolaeth ei fod yn gofyn cwestiynau iechyd cyn cyflogaeth yn ystod ei broses recriwtio.

Yr hyn mae’n cwmpasu

Gofynnom i Elite Careplus Limited ddweud wrthym ni a oedd:

  • y cwestiynau iechyd ar ei ffurflen gais yn cael eu caniatáu gan eithriad cyfreithiol perthnasol
  • rhyw reswm arall i gyfiawnhau gofyn y cwestiynau

Lawr lwytho’r cylch gorchwyl llawn, 39KB (Word) (yn Saesneg)

Pam ein bod ni’n ymwneud â hwn

Agorom ymchwiliad ffurfiol, gan ddefnyddio’n pwerau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, ar ôl cael tystiolaethbod Elite Careplus Limited yn gofyn cwestiynau iechyd cyn cyflogaeth ar ei ffurflen gais.

Yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010 mae’n anghyfreithlon, oni bai bod eithriad cyfreithiol perthnasol yn ei ganiatáu, i gyflogwyr ac asiantaethau cyflogi ofyn cwestiynau am iechyd neu anabledd ymgeisydd am swydd:

  • cyn iddo wneud cynnig amodol neu ddiamod o gyflogaeth
  • cyn eu cynnwys mewn cronfa ymgeiswyr llwyddiannus i gael cynnig swydd pan ddaw un ar gael

Y canlyniad

Canfu’n hymchwiliad fod Elite Careplus Limited wedi gofyn cwestiynau iechyd cyn cyflogaeth ar ei ffurflen gais am swydd, rhwng 21 Tachwedd 2018 a 20 Mehefin 2019. Methodd â dangos fod rheswm cyfreithlon dros ofyn y cwestiynau. Roedd felly wedi cyflawni gweithred anghyfreithlon a oedd yn mynd yn groes i adran 60 Deddf Cydraddoldeb 2010.

Mae’r asiantaeth gofal bellach wedi dileu’r cwestiynau o’i ffurflen gais am swydd a chadarnhau ei fod yn defnyddio fersiwn o’r ffurflen sydd wedi’i diweddaru yn ei broses recriwtio. Gwnaethom adolygu’r ffurflen a chydnabod bod y cwestiynau wedi’u dileu.

Mwy o help

Os yw cyflogwr yn gofyn cwestiynau am eich iechyd neu anabledd ar ffurflen gais neu yn ystod cyfweliad, gallwch sôn am hynny wrthym drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Os ydych yn gofidio am gamwahaniaethu posib yn ystod recriwtio neu yn y gwaith, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 May 2021