Ymchwiliad i’r Blaid Lafur

Crynodeb

Rydym wedi lansio ymchwiliad i honiadau o wrth-semitiaeth yn y Blaid Lafur.

Ynglŷn â’r ymchwiliad

Cysylltom â’r Blaid Lafur ar ôl i ni gael nifer o gwynion am honiadau o wrth-semitiaeth yn y Blaid.

Rydym yn ofalus wedi ystyried yr ymateb a gawsom gan y Blaid ac rydym bellach wedi agor ymchwiliad ffurfiol.

Rydym yn defnyddio ein pwerau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb i agor ymchwiliad, a fydd yn bwrw golwg ar:

  • p’un ai a gafodd gweithredoedd anghyfreithlon eu cyflawni gan y Blaid neu’i chyflogeion neu’i hasiantau
  • y camau a gymerodd y Blaid i weithredu’r argymhellion a wnaed yn yr adroddiadau ar wrth-semitiaeth gan y Farwnes Royall, y Pwyllgor Dethol Materion Cartref ac yn adroddiad Chakrabarti
  • p’un ai a yw’r Llyfr Rheolau a phrosesau ymchwilio a disgyblu’r Blaid wedi’i halluogi neu allai’i halluogi i ddelio’n effeithlon ac yn effeithiol gyda chwynion o wahaniaethu ar sail hil neu grefydd neu gred ac aflonyddu neu erledigaeth hiliol, gan gynnwys a yw  sancsiynau priodol wedi neu gallai fod wedi’u cymhwyso
  • p’un ai ag ymatebodd y Blaid i’r cwynion o weithredoedd anghyfreithlon mewn modd cyfreithlon, effeithlon ac effeithiol

Anfoner unrhyw gyfathrebiadau yn ymwneud â’r ymchwiliad i LPI@equalityhumanrights.com.  

Os cawn ni wybodaeth neu dystiolaeth gan unigolion yn ymwneud â’r materion dan sylw’r ymchwiliad, byddwn yn ei  ystyried fel rhan o’r ymchwiliad. Fodd bynnag, ni allwn gadarnhau y byddwn yn gweithredu ar bob e-bost a gawn. Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno gwybodaeth neu dystiolaeth yn ymwneud â’r materion dan sylw’r ymchwiliad yw 31 Gorffennaf 2019. Ni chaiff unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn ei ystyried yn awtomatig fel rhan o’r ymchwiliad; fodd bynnag, gallai’r Comisiwn ei ystyried os yw’n angenrheidiol ac yn briodol i wneud felly.

Ni fydd ymholiadau’r cyfryngau yn cael ateb o’r mewnflwch hwn. Ailgyfeiriwch unrhyw ymholiadau o’r cyfryngau i media@equalityhumanrights.com.

Darganfod rhagor am yr ymchwiliad

Y camau nesaf

Unwaith y daw ein hymchwiliad i ben byddwn yn cyhoeddi adroddiad o’n canfyddiadau, a allai gynnwys argymhellion.  

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Dec 2019