A diverse board meeting

Cefnogaeth dros yr ymchwiliad

Dyfyniadau gan Gadeiryddion, Cyfarwyddwyr a Phrif Weithredwyr Cwmnïau FTSE ynglŷn â’n hymchwiliad.

Sefydliad Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Siartredig (ICSA)

“Rhydd yr adroddiad hwn ddarlun noethlwm o ran y cynnydd o gyflawni byrddau amrywiol priodol ar sail rhywedd ym myd cwmnïau’r Deyrnas Unedig, ac mae’n dipyn o siom. Swyddogaeth y cadeirydd a’r pwyllgor enwebu yw creu tîm bwrdd effeithiol, a’r person gorau ar gyfer y rôl fydd yr un sy’n cwblhau’r tîm presennol orau. Mae ‘chemistry’ a ‘fit’ yn feini prawf allweddol wrth benodi rhywun i fwrdd. Fodd bynnag, dim ond rhan o’r ystyriaeth y dylent fod ynglŷn â phwy yw’r person gorau i’r tîm. Fel y mae’r Comisiwn yn ei nodi yn yr adroddiad cryno, mae’n bosibl i ddiffinio termau fel ‘chemistry’ a ‘fit’ mewn modd ychydig yn llai niwlog. I fi, y pwynt allweddol yw na ddylent fyth gael eu caniatáu i gyflwyno gwahaniaethu anghyfreithlon yn y broses. Dylai ‘chemistry’ a ‘fit’ ymwneud â sut y bydd pobl yn cydweithio gyda’i gilydd, ac nid ynglŷn â nodweddion corfforol unigolion, y mae rhywedd yn un ffactor yn unig ohonynt. Gyda’r eithriad hwnnw, rydym yn croesawu argymhellion allweddol yr adroddiad ac rwy o’r farn y byddant yn helpu gyrru gwelliannau pellach o ran amrywiaeth yr ystafell fwrdd.”

Peter Swabey, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil

Y Sefydliad Rheoli Siartredig

"Gwthiodd yr Arglwydd Davies y cwch i’r dŵr ac rydym wedi gweld y nifer cyffredinol o fenywod yn gweinyddu ar fyrddau cwmniau FTSE 100 yn codi’n rhaddol. Fel dengys adroddiad y Comisiwn, caiff hwn ei ddefnyddio fel deilen ffigys gan gwmniau FTSE 350 llai arloesol. Profodd adroddiad Davies fod gosod targedau a bod yn dryloyw wrth adrodd yn gweithio. Mae’n bryd i bob cwmni FTSE 350 wneud yr un peth. Mae rhaid i’r fath dargedau gael eu mewnosod wrth gynllunio busnes; nid fydd parasiwtio menywod i rolau bwrdd yn unig yn arwain at newidiadau cynaladwy ar y brig. Mae rhaid i gwmniau fabwysiadu mesurau i ddadflocio’r biblinell doniau sy’n rhwystro llawer gormod o fenywod rhag dyheu am y rolau mwyaf ym maes busnesau a’u cyflawni.”

Petra Wilton, Cyfarwyddwr Materion Allanol

Lancashire Holdings

"Er y cafwyd cynnydd o ran cyflawni targed 25% Davies, gellir gwneud rhagor i wella arfer ac amrywiaeth bwrdd fel ei gilydd. Mae Lancashire Holdings yn falch o’i lwyddiannau o gyflawni’r safonau o fod yn agored ac yn dryloyw wrth benodi ac wrth gefnogi’r ymgyrch i gynyddu amrywiaeth ar lefel bwrdd a thrwy gydol y cwmni. Rwy wedi bod yn falch dros ben o weithio gyda’r Comisiwn ar yr ymchwiliad hwn ac rwy’n meddwl y dylid croesawu’r adroddiad a’r canllaw a ddarparodd y Comisiwn."

Martin Thomas, Cadeirydd

Warren Partners

“Fel cwmni chwilio rydym wedi defnyddio hysbysebu i gefnogi chwiliadau cadarn ar gyfer aelodau bwrdd gweithredol ac anweithredol a thargedwyd fel modd o ddenu ymgeiswyr mor amrywiol â phosibl. Rydym yn gweld gwerth gwirioneddol wrth ystyried dulliau gwahanol o gyhoeddi penodiadau bwrdd i sbarduno tryloywder a chyfle cyfartal.”

Joëlle Warren MBE, Cyfarwyddwr Sylfaen

Fawcett Society

“Dengys yr ymchwiliad pwysig hwn gan y Comisiwn pa mor anghyson y bu’r cynnydd ar lefel bwrdd. Mae’n annerbyniol nad yw bron hanner y cwmnïau FTSE 100 a dros hanner y cwmnïau FTSE 350 wedi cyflawni’r targed o 25%. Mae hyn yn rhywbeth i bryderu’n fawr amdano ac mae’n awgrymu y bydd gofyn am ymyrraeth ychwanegol i gyflawni’r targed mwy heriol o 33%.

“Yn ein barn ni mae angen i’r defnydd cyfyngedig o ran amser o gwotâu fod yn rhan o’r ateb. Mae tystiolaeth ryngwladol yn awgrymu bod y dull hwn yn effeithiol. Yr hyn sydd arnom ei angen yw byrddau sy’n fwy cynrychiadol ac yn fwy effeithiol. Mae’n bryd i gyflymu’r newid. Mewn gair, nid yw’r dull gwirfoddol yn mynd i weithio i lawer o’r cwmnïau hyn.”

Sam Smethers, Prif Weithredwr

Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth

"Mae meithrin gweithlu amrywiol yn allweddol i fusnesau yn ogystal ag i’r cyhoedd yn gyffredinol, oherwydd bod busnesau’n cyflawni’n well pan fônt yn gynhwysol. Mae’r adroddiad heddiw gan y Comisiwn yn ysgytwad i’r ffaith bod cryn dipyn o ffordd i fynd eto, ond mae’n galonogol bod rhai cwmnïau chwilio o flaen y gad ar gyfer dyrchafu menywod ar fyrddau. Mae cwmnïau chwilio gweithredwyr mewn lle unigryw i egluro’r achos busnes ar gyfer amrywiaeth ar lefel byrddau ac i helpu busnesau i anwybyddu arferion recriwtio sy’n ymhell ar ei hôl hi. Mae ein hadroddiad, Room at the Top, yn amlinellu argymhellion ymarferol i helpu recriwtiaid i gymryd y fantell hon ar eu cefn."

Kate Shoesmith, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2019