Sign outside Manchester Civil Justice Centre

Cymorth cyfreithiol ar gyfer dioddefwyr gwahaniaethu: ein hymchwiliad

Rydym wedi lansio ymchwiliad i fwrw golwg a yw cymorth cyfreithiol yn galluogi pobl sy’n cyflwyno cwyn gwahaniaethu yng Nghymru a Lloegr i gael cyfiawnder.

Gallwch ganfod am yr ymchwiliad mewn fformat hawdd ei ddarllen neu drwy wylio ein Hiaith Arwyddion Prydeinig ar  Youtube

Am yr ymchwiliad

Bydd yr ymchwiliad yn bwrw golwg ar b’un ai a yw cymorth cyfreithiol ar gyfer achosion gwahaniaethu yn darparu mynediad effeithiol i gyfiawnder i bobl sydd wedi dioddef gwahaniaethu. Bydd yn edrych ar:

 • sut yr ariennir achosion gwahaniaethu gan gymorth cyfreithiol
 • nifer y bobl yn cael arian cymorth cyfreithiol ar gyfer hawliadau gwahaniaethu
 • a oes rhwystrau rhag cael mynediad i gymorth cyfreithiol
 • a yw rhai pobl yn profi anawsterau penodol wrth gael mynediad i gymorth cyfreithiol
 • gweithrediad y gwasanaeth ffôn fel y pwynt cael mynediad ar gyfer y rhan fwyaf o gyngor gwahaniaethu
 • os yw cymorth cyfreithiol yn darparu mynediad effeithiol i bobl sy’n cwyno o ddioddef gwahaniaethu
 • a ellir gwneud gwelliannau i leihau rhwystrau a gwella mynediad i gyfiawnder

Bydd ein canfyddiadau a’n hargymhellion yn llywio adolygiad llywodraeth y DU o Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (LASPO).

Mae ymchwiliad yn ffordd i ni ganfod mwy am gydraddoldeb, amrywiaeth neu hawliau dynol o fewn sector penodol neu am fater penodol. Un o’n grymoedd ydyw.

Cylch gorchwyl

Mae manylion pellach am gwmpas ein hymchwiliad wedi’u hamlinellu yn ein cylch gorchwyl:

Pam fod hyn yn bwysig?

Ni ellir cael mynediad i gyllid ar gyfer y rhan fwyaf o achosion gwahaniaethu ond drwy wasanaeth porth ffôn Cyngor Cyfreithiol Sifil yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol (CLA).

Rydym yn gofidio ynghylch:

 • gostyngodd y cymorth cyfreithiol cychwynnol ar gyfer achosion gwahaniaethu bron 60% ar ôl cyflwyno’r gwasanaeth ffôn
 • er i’r gwasanaeth ffôn ddelio â mwy na 18,000 o achosion gwahaniaethu ers 2013, dim ond 16 o bobl a gafodd eu hatgyfeirio at gyngor wyneb-i-wyneb rhwng 2013 a 2016
 • ni chafodd neb ei atgyfeirio at gyngor wyneb-i-wyneb rhwng 2016 a 2017
 • efallai nad yw’r gwasanaeth ffôn bob amser yn hygyrch i bobl anabl ac i’r rheini â sgiliau iaith Saesneg cyfyng
 • er bu mwy na 6,000 o alwadau i’r gwasanaeth yn 2013 i 2014, dim ond pedwar achos a gofnodwyd fel cael dyfarniad o lys neu dribiwnlys
 • ychydig iawn o achosion sy’n cael cymorth cyfreithiol i fynd i’r llys

Ffyrdd i ymateb

Byddwn yn gofyn i bobl gyflwyno tystiolaeth o ganol mis Medi, pan fyddwn hefyd yn amlinellu’r meysydd y mae diddordeb mawr gennym ynddynt. Bydd opsiynau hygyrch ar gyfer cyflwyno tystiolaeth.

Gwybodaeth bellach

Nid ydym yn darparu cymorth cyfreithiol. Cewch wybodaeth bellach ar gymorth cyfreithiol ar GOV.UK.

Anfonwch e-bost i’r tîm Ymchwiliad Cymorth Cyfreithiol os oes unrhyw gwestiynau gennych am ein hymchwiliad neu os hoffech wybodaeth bellach ynglŷn â sut allwch ymateb.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Jun 2019