Asesu polisiau amgylchedd gelyniaethus

Ein camau

Fe wnaethom asesu sut a ph’un ai a oedd y Swyddfa Gartref wedi cydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) wrth lunio, rhoi ar waith a monitro’r agenda polisi amgylchedd gelyniaethus.

Yr hyn y mae’n cynnwys

Roeddem am ganfod beth a wnaeth y Swyddfa Gartref i ddeall yr effaith y gallai’i pholisïau a’i harferion gael, ac yna a gafodd ar aelodau Du’r genhedlaeth Windrush a’u disgynyddion.

Roeddem am wybod p’un ai, a sut weithredodd y Swyddfa Gartref ar wybodaeth gydraddoldeb, gan gynnwys barnau a phrofiadau pobl.

Roeddem hefyd am wybod p’un ai a sut wnaeth y Swyddfa Gartref rhoi Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ar waith yn ei ddiwylliant a’i phrosesau.

Defnyddiom:

  • ddarpariaeth a ddarparwyd yn uniongyrchol gan y Swyddfa Gartref
  • gwybodaeth gan unigolion a effeithiwyd arnynt a’u cynrychiolwyr
  • canfyddiadau gan ‘Adolygiad Dysgu’r Gwersi Windrush’ annibynnol gan Wendy Williams

Canfod mwy am yr hyn yr oedd ein hasesiad yn ei gynnwys:

Pam roeddem yn ymwneud â hyn

Defnyddiom ein pwerau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb i gynnal asesiad adran 31.

Lluniwyd ein hasesiad ac adroddiad i helpu’r Swyddfa Gartref gydymffurfio â’r PSED wrth lunio, rhoi ar waith a monitro polisi ac arfer mewnfudo yn y dyfodol.

Bydd hyn yn helpu’r Swyddfa Gartref i:

  • weithredu ar argymhellion Adolygiad Gwersi a Ddysgwyd Windrush
  • adeiladu system mewnfudo decach a mwy tosturiol
  • gochel yn erbyn hiliaeth gyfundrefnol

Bydd hefyd yn helpu llywodraeth y DU i gyflawni’i rhwymedigaethau cydraddoldeb a hawliau dynol.

Y canlyniad

Canfuom nad oedd y Swyddfa Gartref wedi cydymffurfio ag adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus).

Cyhoeddom adroddiad am ein canfyddiadau, gan gynnwys ein hargymhellion ar gyfer newid.

Argymhellom i’r Swyddfa Gartref ddod i gytundeb â ni, o dan adran 23 Deddf Cydraddoldeb 2006. Rydym yn disgwyl cynllun gweithredu arfaethedig i’w rannu â ni erbyn diwedd Ionawr 2021.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Nov 2020