Police officers on horseback

Archwiliad i’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan

Bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ymgymryd ag archwiliad i wahaniaethu anghyfreithiol, aflonyddu ac erledigaeth o gyflogeion gan y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan.

Mae’r archwiliad hwn mewn ymateb i bryderon ynglŷn â thriniaeth y Met o heddweision benywaidd, duon a lleiafrifoedd ethnig a hoyw, ac mae’n dilyn dyfarniadau diweddar Tribiwnlys Cyflogaeth Canol Llundain yn yr achos Carol Howard v Gwasanaeth Heddlu Metropolitan bod y Met wedi gwahaniaethu yn erbyn Ms Howard a’i herlid yn groes i Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Gweithdrefnau camymddwyn a Thegwch yn y Gwaith y Met yw ffocws yr archwiliad. Ymgymerir ag ef o dan adran 20 Deddf Cydraddoldeb 2006, sydd yn rhoi pwerau i’r Comisiwn archwilio cydymffurfiaeth â deddfwriaeth cydraddoldeb pan fo’n drwgdybio bod cam anghyfreithlon wedi’i gyflawni.

Gallwch, yma, fwrw golwg ar y llythyr yr anfonodd Prif Weithredwr y Comisiwn i Gomisiynydd Gwasanaeth Heddlu’r Metropolitan.

Cylch Gorchwyl yr archwiliad.

Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Mar 2019