two students of different ethnicity sitting together on a university campus

Aflonyddu hiliol ym maes addysg uwch: ein hymchwiliad

Crynodeb

Rydym wedi lansio ymchwiliad i ddeall y mathau o aflonyddu hiliol a ddioddefir mewn sefydliadau addysg uwch a ariennir yn gyhoeddus (HEIs), megis prifysgolion neu golegau addysg uwch.

Rydym am glywed oddi ar staff a myfyrwyr sydd wedi dioddef, bod yn dyst i neu wedi helpu mewn achos o aflonyddu hiliol o fis Medi 2015 ymlaen.

Dyddiad cau: Dydd Iau 28 Chwefror 2019 am 23:59.

Ynglŷn â’r ymchwiliad

Bydd ein hymchwiliad yn edrych ar sut mor hawdd ac effeithiol y mae’r llwybrau ar gyfer sôn am aflonyddu hiliol mewn HEIs, a pha mor effeithiol y delir ag adroddiadau.

Rydym am glywed oddi arnoch os ydych wedi dioddef, bod yn dyst i neu wedi helpu mewn achos o aflonyddu hiliol mewn HEI (naill ai fel aelod o staff neu fyfyriwr) yng Nghymru, Lloegr a’r Alban (wedi Medi 2015). Rydym hefyd am glywed oddi arnoch os oes gennych wybodaeth arall berthnasol i’r ymchwiliad hwn.

Bydd yn ofynnol i brifysgolion hefyd a arennir yn gyhoeddus i ddarparu gwybodaeth fanwl am y prosesau sydd ar waith ganddynt i gefnogi staff a myfyrwyr sydd wedi dioddef neu fod yn dyst i aflonyddu hiliol.

Rydym yn canolbwyntio ar sefydliadau addysg uwch a gafodd arian gan y Swyddfa i Fyfyrwyr, Cyngor Ariannu’r Alban neu Gyngor Ariannu Addysg Uwch Cymru yn y flwyddyn academaidd 2018 i 2019.

Fodd bynnag, rydym yn disgwyl y bydd ein canfyddiadau a’n hargymhellion ar gyfer gweithredu yn berthnasol i bob darparwr addysg uwch. Byddwn yn gweithio gyda’r sector ehangach i hybu arfer effeithiol.

Bwriadwn gyhoeddi ein hymchwil erbyn hydref 2019.

Modd yw’r ymchwiliad hwn i ni ganfod mwy am gydraddoldeb, amrywiaeth neu hawliau dynol o fewn sector arbennig neu am fater penodol. Un o’n pwerau ydyw.

Pam rydym yn archwilio yn y maes hwn?

Mae teimlo eich bod yn perthyn yn ffactor pwysig o ran myfyrwyr a staff yn cyflawni’u potensial. Gall aflonyddu hiliol wneud i bobl deimlo nad ydynt yn perthyn i rywle.  

Awgryma ymchwil fod nifer sylweddol o fyfyrwyr lleiafrifoedd ethnig yn ddioddefwyr aflonyddu hiliol, ac mae llawer ohonynt yn gofidio amdano. Mae staff lleiafrifoedd ethnig hefyd yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn dioddef aflonyddu wrth weithio mewn prifysgolion na’u cyfoedion gwyn.  

Rydym am ddeall profiadau staff a myfyrwyr, sydd yn dioddef aflonyddu hiliol, yn well, a pha mor effeithiol y gallant gael unioniad. Yn ein barn ni, dyma ran bwysig o deimlo eich bod yn gallu dilyn astudiaethau a gyrfaoedd ym maes addysg uwch.

Mae deall hyn yn bwysig oherwydd y cysylltiad rhwng hil a chyrhaeddiad neu gyfranogiad ym maes addysg uwch.  

young woman sitting alone next to a window, where things are happening inside

Ffyrdd i ymateb

Myfyrwyr

Rydym yn croesawu unigolion sy’n bodloni’r meini prawf canlynol i gymryd rhan yn yr arolwg i fyfyrwyr:

  • roeddech yn fyfyriwr unrhyw amser rhwng Medi 2015 a’r amser presennol
  • rydych yn astudio yn, neu wedi astudio mewn sefydliad addysg uwch a ariannir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban
  • rydych wedi dioddef neu fod yn dyst i aflonyddu hiliol yn y sefyllfa hon, neu wedi helpu rhywun a oedd yn y fath sefyllfa

Llenwch yr arolwg aflonyddu hiliol i fyfyrwyr

Staff

Rydym yn croesawu unigolion sy’n bodloni’r meini prawf canlynol i gymryd rhan yn yr arolwg i staff:

  • cawsoch eich cyflogi fel aelod staff, naill a’n academaidd neu heb fod yn academaidd, gan sefydliad addysg uwch wedi’i ariannu’n gyhoeddus ar unrhyw adeg rhwng Medi 2015 a’r amser presennol
  • gweithioch mewn sefydliad addysg uwch a ariannir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban
  • rydych wedi dioddef neu fod yn dyst i aflonyddu hiliol yn y sefyllfa hon, neu wedi helpu rhywun a oedd yn y fath sefyllfa

Llenwch yr arolwg aflonyddu hiliol i staff

Unigolion neu sefydliadau eraill

Os oes gennych wybodaeth yr ydych am ei rhannu â ni ac sy’n gysylltiedig â’r ymchwiliad hwn ond nad ydych yn bodloni’r meini prawf uchod, anfonwch e-bost at y tîm ymchwilio.

Y dyddiad cau i fyfyrwyr, staff a thrydydd parti o ran llenwi’r arolwg ac ymatebion e-bost yw Dydd Iau 28 Chwefror 2019 at 23:59.

Sut fyddwn yn trin eich data

Ni fydd enw unrhyw fyfyriwr neu aelod staff sy’n llanw’r arolwg yn cael ei gyhoeddi. Gallai’r wefan Smart Survey gasglu data personol, gweler polisi preifatrwydd Smart Survey ar gyfer mwy o wybodaeth. Nodwch y bydd cyflwyno gwybodaeth drwy e-bost yn golygu na fyddwch yn anhysbys.     

Fodd bynnag, caiff unrhyw beth y dywedwch wrthym naill yn yr arolwg neu drwy e-bost ei drin yn gyfrinachol ac ni estynnir ef ymlaen i unrhyw sefydliad arall. Ni fydd ein hadroddiad yn enwi prifysgolion neu sefydliad addysg uwch unigol heblaw y daethpwyd i gytundeb i wneud felly. 

 

Cylch gorchwyl

Ceir manylion llawn o’r hyn y mae’r arolwg yn ei gwmpasu yn y cylch gorchwyl:

Dim ond tystiolaeth am faterion sy’n perthyn i gylch gorchwyl yr ymchwiliad y gallwn ei ystyried.

Gwybodaeth bellach

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am yr ymchwiliad, anfonwch e-bost i’r tîm ymchwiliad.

Ni allwn gefnogi achosion unigol o aflonyddu rhywiol yn yr ymchwiliad hwn. Os ydych wedi dioddef gwahaniaethu neu aflonyddu ac mae angen cyngor ac arweiniad arnoch, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb.

Diweddarwyd ddiwethaf: 04 Mar 2019