Hysbysiad preifatrwydd

Amlinella’r hysbysiad preifatrwydd hwn sut bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn trin, storio, defnyddio ac yn rhannu’ch gwybodaeth bersonol.

Pan fydd y Comisiwn yn prosesu’ch data personol, bydd yn gweithredu fel rheolwr data.

Yr hyn y byddwn yn ei gasglu a sut fyddwn yn defnyddio data personol

Byddwn yn prosesu data personol unigolion, sydd yn cynnwys:

 • enwau
 • cyfeiriadau
 • rhifau ffôn
 • cyfeiriadau e-bost
 • manylion ariannol
 • manylion cyflogaeth a manylion addysgol
 • manylion teulu
 • delweddau gweledol
 • ymddygiad

Byddwn hefyd yn prosesu data personol sensitif, neu ‘gategorïau arbennig’ o ddata, sydd yn cynnwys:

 • manylion iechyd corfforol neu iechyd meddwl
 • gwreiddiau hiliol neu ethnig
 • credoau crefyddol neu eraill
 • barnau gwleidyddol
 • bywyd rhywiol
 • aelodaeth undeb llafur
 • troseddau (gan gynnwys troseddau honedig)
 • achosion cyfreithiol a throseddol, deilliannau a dedfrydau
 • biometreg
 • gwybodaeth enetig

Byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth bersonol i’n helpu i gyflawni’n dyletswyddau.

Ni fyddwn yn gwerthu gwybodaeth bersonol i neb a byddwn dim ond yn ei rhannu gyda thrydydd parti sydd yn cyflenwi’n gwasanaethau.

Pam rydym yn casglu a defnyddio’ch data personol (y sylfaen gyfreithiol)

Efallai, byddwn yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ar gyfer o leiaf un o’r rhesymau a ganlyn:

 • rydych wedi’n caniatáu i ddefnyddio’r wybodaeth bersonol yn y ffordd honno, er enghraifft, lle rydych yn arwyddo i’n e-cylchlythyr
 • mae ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol yn angenrheidiol i ymgymryd â chontract neu gymryd camau i wneud contract â chi
 • mae prosesu’ch data personol yn angenrheidiol i gyflawni gorchwyl cyhoeddus, sydd yn cael ei wneud er budd y cyhoedd
 • mae angen i ni brosesu’ch gwybodaeth bersonol i gydymffurfio â rhwymedigaethau rheoleiddiol neu gyfreithiol berthnasol, a allai gynnwys llunio adroddiadau i’r awdurdodau neu adrannau llywodraeth

Beth yw cwcis a sut fyddwch yn eu defnyddio?

Ffeil fach yw cwci yr ydym yn ei storio ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut fyddwch yn defnyddio’n gwefan. Am ragor o wybodaeth ar sut fyddwn yn eu defnyddio, gweler ein polisi cwcis.

Sut fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth bersonol

Efallai, bydd angen i ni rannu’ch gwybodaeth bersonol â sefydliadau eraill.  

Pan fydd y fath rannu yn angenrheidiol, byddwn yn cydymffurfio â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar rannu data.

Eich hawliau i’ch gwybodaeth bersonol

Mae gennych yr hawliau a ganlyn i’ch gwybodaeth bersonol:

 • hawl i ofyn am fynediad i’ch gwybodaeth bersonol a gwybodaeth yn ymwneud â’n defnydd a’r modd byddwn yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol
 • hawl i ofyn i gyfyngu ar ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol
 • hawl i gael eich gwybodaeth bersonol mewn fformat cyfundrefnus a ddefnyddir yn gyffredin ac y gellir ei ddarllen gan beiriant  neu drosglwyddo’r data yn uniongyrchol i Reolwr Data arall
 • hawl i wrthod rhoi caniatad i brosesu’ch gwybodaeth bersonol ar gyfer rhai dibenion megis marchnata uniongyrchol a phroffilio
 • hawl i ofyn i’ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu pan nad yw mwyach yn angenrheidiol ar gyfer y diben y casglwyd ef ar ei gyfer
 • hawl i dynnu’ch caniatâd yn ôl rhag i’ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio, lle mae prosesu’ch data yn ddibynnol ar ganiatâd

Gallwch ofyn am y rhain neu wrthod eich caniatâd drwy anfon e-bost neu ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data (gweler sut i gysylltu â ni, isod).

Am ba hyd fyddwn yn cadw’ch gwybodaeth bersonol

Ni fyddwn yn cadw’ch gwybodaeth bersonol yn hwyach nag sydd yn angenrheidiol, gan ystyried y canlynol:

 • y rhesymau pam rydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol, er enghraifft, os oes angen i ni ei gadw i gyflawni contract
 • p’un ai a yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni barhau i brosesu’ch gwybodaeth bersonol, er enghraifft, os yw cyfraith yn dweud bod rhaid i ni gadw cofnodion
 • p’un ai a oes rheswm busnes i barhau i brosesu’ch gwybodaeth bersonol

Am ragor o wybodaeth am ba hyd y cedwir data personol, cysylltwch â Swyddog y Comisiwn ar Ddiogelu Data (gweler sut i gysylltu â ni, isod).

Sut fyddwn yn cadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel

Byddwn yn cymryd mesurau priodol i ddiogelu’ch gwybodaeth bersonol a’i diogelu rhag iddo gael ei brosesu’n anghyfreithlon neu heb ganiatâd , yn ogystal ag yn erbyn ei golli’n ddamweiniol, a rhag iddo gael ei ddistrywio na’i ddifrodi, gan gynnwys:

 • defnyddio gweinyddion diogel i storio’ch gwybodaeth bersonol
 • defnyddio meddalwedd ‘Secure Sockets Layer’ (SSL) neu dechnoleg amgryptio debyg arall i amgryptio data cyfrinachol pan fydd ar y ffordd neu’n llonydd
 • gwirio hunaniaeth unigolion sydd yn cyrchu’ch gwybodaeth bersonol
 • darparu mynediad i’r lleiafswm data personol angenrheidiol, gan ddefnyddio cyfyngiadau priodol a gwneud y data’n ddienw neu’i roi mewn modd na ellir ei adnabod pan fo’n bosib

Trosglwyddo’ch gwybodaeth bersonol i wledydd eraill

Efallai bydd angen i ni drosglwyddo’ch gwybodaeth bersonol i wledydd y tu allan i’r  Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu i sefydliad rhyngwladol o bryd i’w gilydd.

Pan fyddwn yn trosglwyddo’ch gwybodaeth bersonol y tu allan i’r EEA, byddwn yn sicrhau bod trefniadau diogelu digonol yn cael eu defnyddio i ddiogelu’r data.   

Sut i gysylltu â ni

Os oes unrhyw gwestiwn neu ofid gennych ar sut rydym yn casglu, trin, storio neu diogelu’ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’n Swyddog Datgelu Data:

Data Protection Officer
Equality and Human Rights Commission
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

E-bostio’r Swyddog Diogelu Data  

Mae gennych yr hawl hefyd i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth  (ICO):

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113

Ewch i wefan Information Commissioner's Office

Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Mar 2019