Sut all ysgolion ddefnyddio data i atal a mynd i'r afael â bwlio?

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • teachers
  • schools
  • education authorities

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

Pam casglu data ar fwlio?

Mae bwlio yn eang a gall effeithio’n andwyol ar gyrhaeddiad, uchelgais, lles emosiynol ac iechyd plant a phobl ifanc.

Yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, bydd llywodraethau ac arolygiaethau yn disgwyl i ysgolion ddangos pa mor effeithiol yw eu polisïau gwrth-fwlio, gan gynnwys taclo bwlio ar sail rhagfarn (gall gynnwys homoffobia, hiliaeth, rhywiaeth a thrawsffobia).

Mae casglu data yn helpu ysgolion i lunio polisïau gwrth-fwlio effeithiol, gan eu galluogi i nodi ble mae bwlio’n digwydd a gweld y tueddiadau ym maes bwlio.

Astudiaethau achos gwrth-fwlio: enghreifftiau bywyd go iawn

Enghreifftiau go iawn o sut mae wyth ysgol gynradd, uwchradd ac arbennig ledled Prydain yn casglu, dadansoddi a defnyddio data i atal a mynd i'r afael â bwlio seiliedig ar ragfarn.


Hawliau plant a phobl ifanc

Mae parchu hawliau a chyfrifoldebau pob disgybl yn ganolog i ymagwedd Ysgol Iau Norwood Green tuag at fynd i'r afael â bwlio sy'n seiliedig ar ragfarn.

 Lawrlwythwch yr astudiaeth achos: hawliau plant a phobl ifanc (PDF)

Diogelu myfyrwyr ag Anghenion Addysgol Arbennig ac anabledd

Mae Trinity, ysgol annibynnol fach ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth, dyslecsia, dyspracsia a syndrom Asperger, yn defnyddio data i sicrhau ei bod yn mynd i'r afael â bwlio yn gyflym ac yn effeithiol.

Lawrlwythwch yr astudiaeth achos: amddiffyn myfyrwyr ag Anghenion Addysgol Arbennig ac anabledd (PDF)

Seiberfwlio a secstio

Mae Ysgol Uwchradd Crucywel yn defnyddio dull seiliedig ar ddata i fynd i'r afael â’r broblem gynyddol o fwlio ar-lein - yn arbennig yr hyn sy’n ymwneud â chynnwys rhywiol eglur.

 Lawrlwythwch yr astudiaeth achos: seiberfwlio a secstio (PDF)

Delio â chellwair

Mae Redhill, ysgol gyfun uwchradd gymysg fawr, yn defnyddio adnoddau sylweddol i gasglu, dadansoddi a gweithredu ar ddata bwlio. Yn ddiweddar, mae wedi datgelu cynnydd mewn cellwair seiliedig ar ragfarn.

 Lawrlwythwch yr astudiaeth achos: delio â chellwair (PDF)

Bod yn agored ac yn onest

Mae Framingham Earl, ysgol gyfun gymysg ar gyfer plant 11 i 16 oed, yn annog staff a myfyrwyr i siarad yn agored am fwlio. Yn ddiweddar bu'n gweithio gyda myfyrwyr i fynd i'r afael â rhywiaeth a bwlio rhywiol.

 Lawrlwythwch yr astudiaeth achos: bod yn agored ac yn onest (PDF)

Creu ymwybyddiaeth trwy ddata

Mae Academi Syr Christopher Hatton yn defnyddio data i nodi anghenion hyfforddi penodol i fynd i'r afael â bwlio yn seiliedig ar ragfarn - ar gyfer staff, myfyrwyr a rhieni.

 Lawrlwythwch yr astudiaeth achos: codi ymwybyddiaeth trwy ddata (PDF)

Defnyddio data i gefnogi lles

Mae Ysgol Uwchradd Wallace yn casglu, dadansoddi a rhannu data i helpu i lunio ei ymagwedd ragweithiol tuag at atal bwlio a chefnogi iechyd a lles disgyblion.

 Lawrlwythwch yr astudiaeth achos: defnyddio data i gefnogi lles (PDF)

Defnyddio data a llywodraethu da i gryfhau gwrth-fwlio

Mae ysgol uwchradd Ralph Thoresby yn rhannu data bwlio gyda llywodraethwyr bob tymor. Yn ei dro mae craffu gan y llywodraethwyr yn llunio polisi a strategaethau gwrth-fwlio'r ysgol.

 Lawrlwythwch yr astudiaeth achos: defnyddio data i gefnogi lles (PDF)

Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Jun 2018

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.