Profiadau tai pobl anabl ym Mhrydain

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 11 May 2018

research report 114 housing and disabled people experiences in britain

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r dystiolaeth a gasglwyd o ddau ddarn o ymchwil yn 2017, i lywio’n hymchwiliad ar dai i bobl anabl ym Mhrydain.

Roedd y prif ddarn ymchwil yn cynnwys cyfweliadau manwl â 51 o aelwydydd yn cynnwys unigolion anabl yn Ne Cymru, Bryste a Chanolbarth yr Alban.

Roedd yr ail ddarn ymchwil yn cynnwys adolygiad data o Gyfrifiad Poblogaeth, arolygon cyflwr tai cenedlaethol gwahanol, a llenyddiaeth academaidd, polisi ac ymarfer a gyhoeddwyd tair blynedd cyn yr ymchwil.

Amlyga’r adroddiad brif ganfyddiadau’r ddau ddarn ymchwil ac mae’n cynnwys astudiaethau achos ar y themâu a ganlyn:

 • effaith trawsnewidiol tai da
 • y broses anodd o ddod o hyd i dai addas
 • effaith tai a gofalwyr
 • symud i gartref newydd ei adeiladu
 • pwysigrwydd byw’n annibynnol
 • y daith hir i fyw’n annibynnol

Lawr lwytho’r adroddiad