Tai a phobl anabl: rôl awdurdodau lleol

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 11 May 2018

research report 115 housing and disabled people the role of local authorities

Amlinella’r adroddiad hwn y dystiolaeth a gasglwyd o awdurdodau lleol i lywio’n hymchwiliad i dai ar gyfer pobl anabl ym Mhrydain.

Gan ddefnyddio ymatebion arolwg a gasglwyd o 83% o awdurdodau lleol ar draws Prydain, amlyga’r adroddiad y meysydd y mae awdurdodau lleol yn llwyddiannus ac yn aflwyddiannus ynddynt.

Awgryma fod awdurdodau lleol yn cael trafferth i ddiwallu anghenion pobl anabl mewn amgylchedd polisi a chyllid heriol iawn.

Darpara gwybodaeth ar gyfrifoldeb awdurdodau lleol ac mae’n archwilio canfyddiadau allweddol yn fanwl ac yn ôl cenedl ddatganoledig.

Lawr lwytho’r adroddiad