A long queue of people A long queue of people

Hil ym Mhrydain

I nodi deng-mlwyddiant Ymchwiliad Stephen Lawrence, mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cychwyn trafodaeth bwysig ar hil a chydraddoldeb ym Mhrydain.

Tanio’r drafodaeth

Rydym wedi comisiynu adroddiadau ar rai o’r dadleuon amlycaf: sut mae’r heddlu wedi delio â materion hil ers yr ymchwiliad; beth mae amrywiaeth cynyddol poblogaeth Prydain yn ei olygu i ni gyd; pam mai Prydeinwyr o hil gymysg yw’r lleiafrif sy’n tyfu gyflymaf yn y wlad; a barn y cyhoedd yn gyffredinol am faterion hil ym Mhrydain heddiw.

All Together Now?

Rydym wedi cynhyrchu erthygl nodwedd ar y cyd â chylchgrawn yr Observer i nodi’r deng-mlwyddiant pwysig hwn: ‘All Together Now’, portread o hil ym Mhrydain.

Ym mis Chwefror 2009, roedd hi’n ddeng mlynedd ers cyhoeddi adroddiad Macpherson a dynnai sylw at hiliaeth sefydliadol a amharodd ar yr ymchwiliad i lofruddiaeth Stephen Lawrence. Roedd cyhoeddi’r adroddiad yn foment arwyddocaol yn hanes cysylltiadau hiliol ym Mhrydain.  Yn yr erthygl, mae deg o Brydeinwyr a aned ym 1974 – yr un flwyddyn a’r myfyriwr o dde Llundain – yn disgrifio’u profiadau o gysylltiadau hiliol ym Mhrydain.

Dadl frecwast ar ddylanwad Adroddiad Macpherson

Roedd cyhoeddi adroddiad Macpherson yn ddigwyddiad pwysig iawn yn hanes materion hil Prydain a sut mae’r sector cyhoeddus yn delio â materion cydraddoldeb.

O ystyried arwyddocâd y deng-mlwyddiant, cynhaliwyd digwyddiad o bwys gan y Comisiwn ddydd Llun, 19 Ionawr 2009 am 11 y bore gan gynnwys darlith bwysig gan ein Cadeirydd, Trevor Phillips.  Trafododd sut y bu i adroddiad Macpherson newid y tirlun hil ym Mhrydain a sut fydd y tirlun hwnnw’n datblygu dros y deng mlynedd nesaf.

Darlledwyd y digwyddiad ar-lein ac mae areithiau a fideo i’w gweld ar dudalen y digwyddiad.

Amlddiwylliannedd Modern

Gyda dadlau mawr ynghylch dyfodol amlddiwylliannedd ym Mhrydain, cyflwynodd ein Cadeirydd, Trevor Phillips, araith bwysig ym Mirmingham 40 mlynedd wedi araith Enoch Powell.

Darllenwch fwy am yr araith, ynghyd ag ymateb y wasg, a darllenwch am ein prosiect i fapio grwpiau lleiafrifol ym Mhrydain.