Girls taking part in sporting activity Girls taking part in sporting activity

Gwneud chwaraeon yn gynhwysol

Mae’r Comisiwn yn gweithio gyda Bwrdd Criced Lloegr a Chymru a’r Uwch Gynghrair Rygbi i annog pobl o bob cefndir i gymryd rhan ym myd chwaraeon.

Cynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan ym myd criced

Mae’r Comisiwn yn ariannu’r fenter bwysig newydd o werth £450,000 i roi hwb i’r nifer sy’n cymryd rhan ym myd criced. Bydd y cynllun ar y cyd â Bwrdd Criced Lloegr a Chymru yn annog mwy o fenywod, merched, a phobl lleiafrifoedd ethnig a duon i gymryd rhan yn y gêm, yn ogystal â gwella mynediad i bobl anabl i feysydd criced.

Targedau allweddol:

  • Recriwtio 540 o hyfforddwyr newydd o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig
  • Cynnig cyfle i 2500 o aelodau’r gymuned Dde Ddwyrain Asiaidd i chwarae criced dan do
  • Creu cyfleoedd i 7500 o fenywod a merched i chwarae criced ar draws 100 o glybiau ledled y wlad
  • Cynnal archwiliadau hygyrchedd o ran mynediad i bobl anabl i 16 o feysydd criced sirol dosbarth cyntaf 

Darllen y datganiad i'r wasg: Comisiwn ar y cyd â Bwrdd Criced Lloegr a Chymru am gynyddu'r nifer sy'n chwarae criced

Ehangu diddordeb mewn rygbi a’r mynediad ato

Ym mis Medi 2014 lansiodd y Comisiwn raglen chwaraeon cynhwysol newydd gyda ‘Premiership Rugby Limited’ ochr yn ochr â’r Gweinidog Chwaraeon, Helen Grant AS, Comisiynydd Chris Holmes, ‘DMP Sharks’ a seren rygbi Lloegr, Tamara Taylor. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gydag amryw o randdeiliaid Prydain Fawr dros y misoedd i ddod i annog pobl o bob cefndir a grwpiau i gymryd rhan mewn chwaraeon amrywiol, gan ddechrau gyda rygbi.

Yr amcanion yw:

  • Cynyddu nifer y menywod a merched sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon;
  • Cynyddu nifer y lleiafrifoedd ethnig sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon, gan sicrhau bod timau a gwylwyr yn cynrychioli’u cymunedau;
  • Gwella hygyrchedd materol a diwylliannol mannau chwaraeon a;
  • Gwella gweithrediad y 'Sports Equality Standard' i greu profiad chwaraeon cynhwysol ar y maes ac oddi arno.

Ymhlith y lleiafrifoedd ethnig, mae llai ohonynt yn chwarae rygbi nag unrhyw chwaraeon arall, gyda dim ond 3% yn ei chwarae yn ôl 'Sporting Equals'. 

Bydd ‘Premiership Rugby’ yn mynd i’r afael â hyn ar ran y Comisiwn dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan weithio ar lefel leol gyda chlybiau rygbi ledled Prydain i gynnal gwersylloedd chwaraeon i gyfranogwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig, yn ogystal â menywod a merched. Mae mentrau eraill yn cynnwys ystyried sut orau i ddarparu mynediad i stadia i bobl anabl, a mentora ac ymgysylltu ag ysgolion.

Helen Grant AS yn trafod pwysigrwydd y fenter newydd yn y fideo byr hwn. 

https://www.youtube.com/watch?v=9CtaMtizJtc