Mum strolling with baby Mum strolling with baby

Gweithio Ymlaen: ein haelodau

Some of our members include:

Cyflwyno’n haelodau diweddaraf

C ac A gyda Francesca Stone, Swyddog Arweiniol Amrywiaeth a Chynhwysiad yn Schneider Electric.

Allwch chi ddweud ychydig wrthym am Schneider Electric?
Rydym yn arweinydd byd eang gyda 180 o flynyddoedd o dreftadaeth ym maes rheoli ynni, awtomatiaeth, meddalwedd a gwasanaethau, yn cyflogi oddeutu 20,000 ar draws 130 o wledydd.
Rydym yn ymfalchïo ein bod wedi denu mwy na 23,000 o fenywod yn y tair blynedd ddiwethaf. Fodd bynnag, rydym fel llawer i gyflogwyr eraill yn y diwydiant STEM yn cydnabod bod rhaid i ni ymdrechu’n gyson i ddatblygu ffyrdd i ymgysylltu â menywod, eu denu a’u dargadw.

Sut glywoch chi am Weithio Ymlaen a pham wnaethoch benderfynu i’w ymuno?
Cysylltodd Nikunj Upadhyay, Rheolwr Amrywiaeth yn Barclays â mi i ddweud wrthyf am yr holl waith da y mae Barclays yn ei wneud fel Aelod Sefydlu Gweithio Ymlaen.
Roedd ymuno yn benderfyniad hawdd i ni. Er ein bod eisoes yn perthyn i bartneriaethau eraill megis y mudiad United Nations HeForShe, roeddem am ymuno â Gweithio Ymlaen i elwa gan brofiadau cyflogwyr eraill yn ogystal â rhannu rhywfaint o’n dysg ein hunain ar hyd y ffordd.
Rydym yn falch o’n ffigurau dargadw ond rydym wedi gosod targed o gynrychioliad benywaidd o 42% yn y busnes erbyn 2018 ac ni wnawn wireddu hyn heb weithio gyda’n cyfoedion. I ni, dim ‘rhaglen’ Adnoddau Dynol yw hon ond rhan allweddol o’n strategaeth fusnes i’n helpu i adeiladu cwmni cynhwysol uchel ei berfformiad. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gwrdd ag aelodau eraill yn y dyfodol agos.

Allwch chi ddisgrifio rhai o’r camau a gymeroch i helpu denu a dargadw mamau sydd yn gweithio?
Adeiledir ein hymagwedd amrywiaeth ar strategaeth pedwar piler  i gynnwys menywod ar bob lefel y cwmni. Yn ddiwylliannol cawn gefnogaeth uwch-reolwyr o frig y sefydliad yn cael ei arwain gan ein Llywydd Jean-Pascal Tricoire sydd wedi sicrhau bod yr uwch dîm arweinyddiaeth yn gwbl o’i blaid.
Rydym yn cynnig gweithdai rhywedd ar gyfer ein harweinwyr, rhaglenni menywod ym maes arweinyddiaeth, rhaglen dychwelyd i’r gwaith i fenywod, llysgenhadon cynhwysiad a pholisi gweithio hyblyg nid i famau’n unig ond i dadau hefyd. Mae’r camau hyn wedi’n helpu i gynyddu nifer y menywod yn gweithio i ni o 26% i 36.5%.

 

Proffiliau Aelodau Sefydlu

“Mae angen i fenywod nid yn unig bod â hyder yn eu hunain, ond yn eu cyflogwr hefyd, i wybod bod eu llais yn cael ei glywed a bod y cymorth sydd ei angen arnyn nhw yno iddyn nhw. Mae cymaint o ddoniau benywaidd yn y sefydliad hwn, menywod sydd wedi helpu datblygu ac arwain y busnes gyda gwybodaeth a phrofiad sylweddol i’w rhannu. Mae harneisio a meithrin y ddawn honno yn allweddol i Barclays, a dyna paham y mae’r rhaglen hyfforddi mor bwysig: dywedodd menywod wrthyf y bu’n hanfodol i barhau eu datblygiad a’u llwyddiannau yma.”

Gwelodd BT Group gyfradd dychwelyd uchel ymysg cyflogeion mewn ymateb i ymrwymiad drwyddi draw yn y cwmni i gefnogi menywod beichiog a mamau newydd.

“Mae ein cyfradd dychwelyd i fenywod ar ôl absenoldeb mamolaeth bron yn 86 y cant o’i gymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol o 77 y cant,” eglura Marc Allera, Prif Weithredwr EE a Noddwr Rhywedd BT. “Rydym am sicrhau y gall ein pobl lwyddo gyda ni, waeth bwy ydyn nhw, a’n bod yn cadw’r doniau amrywiol bendigedig y maen nhw’n dod â nhw i’r sefydliad. Mae cefnogi menywod wrth gymryd eu habsenoldeb mamolaeth a dychwelyd i’r gwaith drwy nifer o bolisïau, mentrau a rhaglenni penodol yn rhan allweddol o hyn.”

Lara Nicoll, Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant, Ford

“Mae Ford Motor Company am fod yn gyflogwr dewis ac mae’n cydnabod y gwerth a’r fantais gystadleuol y daw menywod i’r gweithle.

 

“Wrth geisio denu, recriwtio a chadw menywod mae’r Cwmni yn cynnig ystod eang o fesurau cefnogol i famau newydd a’r rhai sy’n disgwyl, gan gynnwys cynnig gweithdai mamolaeth mewnol, darparu cynghorwyr mamolaeth penodedig a chymryd dull rhagweithiol i weithio ystwyth. Mae’r camau cefnogaeth hyn ynghyd â rhwydwaith cefnogi magu plant i gyflogeion yn cyfrannu i gyfradd dychwelyd ar ôl mamolaeth y Cwmni o 98%.”

Tracey Killen. Cyfarwyddwr Personél, Partneriaeth John Lewis.

“Rydym o’r farn bod gallu ein rheolwyr i ymgysylltu â mamau gweithiol a’u cefnogi yn fuddiol i’r unigolyn, eu teuluoedd a’r busnes,” meddai’r Cyfarwyddwr Personél, Tracey Killen. “Gall buddsoddi gyda’r gefnogaeth briodol  a darparu canllaw ymarferol i’r ddau barti dalu ar ei ganfed i’n mamau sy’n gweithio – o’r adeg pan maen nhw’n darganfod eu bod yn feichiog, yn y cyfnod pan maen nhw i ffwrdd o’r gwaith ac, yn bwysig, wrth ddychwelyd i’w gwaith – ac i’r bobl sy’n eu rheoli.”

Ruby McGregor-Smith. Prif Weithredwr, Mitie.

Rydym am recriwtio, cadw a datblygu’r bobl orau, ac mae hynny’n golygu bod â’r gymysgedd  iawn o bobl,” medd Prif Weithredwr Mitie, Ruby McGregor-Smith, aelod bwrdd benywaidd cyntaf y cwmni, ac mae ganddi ymrwymiad personol i gefnogi menywod o fewn y sefydliad.

“Fel mam dau blentyn sy’n gweithio, rwy’n ymwybodol o’r heriau a wynebir wrth gydbwyso gyrfa a theulu. Mae Mitie yn cymryd dull mwy blaengar i weithio hyblyg, ac yn cynnig cefnogaeth ychwanegol, megis talebau gofal plant a rhaglen hyfforddi mamolaeth. Rwy hefyd wedi gosod targedau mewnol pum mlynedd i sicrhau bod pob maes amrywiaeth yn cael ei fodloni ar draws y busnes.”

Ann Brown, Cyfarwyddwr Adrannol Adnoddau Dynol yng Nghymdeithas Adeiladu Nationwide

“Rydym yn deall y gall dychwelyd i’r gwaith fel mam newydd fod yn ddisgwyliad cyffrous ond o bosib hefyd yn un dychrynllyd, ac nid yn lleiaf oherwydd cyflymdra noeth newid mewn unrhyw weithle. Mae deall hyn, a chefnogi menywod beichiog i baratoi ar gyfer eu habsenoldeb mamolaeth ac wedyn hwyluso dychweliad llwyddiannus iddyn nhw yn bwysig dros ben. O ganlyniad, mae’r rhan fwyaf o’n cyflogeion benywaidd (86 y cant o’r bron) sy’n dod yn famau yn dewis dychwelyd i’w gyrfaoedd yn Nationwide ac rydym yn gweithio gyda nhw i wneud eu dychweliad mor ddidrafferth â phosibl.”

Mae’r Post Brenhinol wedi treialu ffyrdd arloesol i sicrhau bod gan bob menyw, gan gynnwys menywod beichiog a mamau newydd, fynediad at gyfleoedd perthnasol i ddatblygu eu gyrfaoedd a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Mae hyn yn cynnwys arolwg rheolaidd o gyflogeion cyfredol a blaenorol sydd wedi bod ar absenoldeb mamolaeth yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf i ddeall a dysgu o’u profiadau, ynghyd â sefydlu Grŵp Llywio Gyrfaoedd a Rhieni newydd.

Meddai Jon Millidge, Cyfarwyddwr Group HR yn y Post Brenhinol:

“Mae’r Post Brenhinol yn falch o fod yn un o aelodau sefydlu’r fenter Gweithio Blaengar. Mae menywod yn rhan hanfodol o’n gweithlu ac mae’r amrywiaeth hwn yn bwysig iawn i ni. Felly rydym wedi gwneud cydraddoldeb o ran rhywedd yn rhan o’n strategaeth busnes.

“Mae’n bwysig bod menywod beichiog, neu sydd newydd ddychwelyd wedi absenoldeb mamolaeth yn cael eu gwerthfawrogi am y sgiliau y maen nhw yn eu cynnig, ac er bod mwy i wneud, rydym o’r farn bod gweithlu benywaidd llawn cymhelliant yn rhoi mantais busnes i ni.”

Tricia Riley, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Transport for London (TfL)

“Rydym o’r farn ei bod yn hanfodol i gefnogi rhieni sy’n gweithio yn TfL. Mae gennym nifer o fentrau i helpu cefnogi ein cyflogeion yn ystod beichiogrwydd, absenoldeb mamolaeth, dychwelyd i’r gwaith a thu hwnt. Rydym hefyd newydd greu Parental Community, sy’n codi ymwybyddiaeth am effaith bod yn rhiant sy’n gweithio, yn ogystal â chynllun ‘Cyfeillio’ yn galluogi cyflogeion i gael cyngor gan eu cydweithwyr am ddod yn rhiant neu fod yn rhiant.”

Wedi’i chefnogi gan

Fforwm i gyflogwyr a arweinir gan ddiwydiant yw Fforwm Canolfan Cyswllt Cymru sy’n cyflawni cefnogaeth eang i dros 200 o gyflogwyr sydd ar y cyd yn cynhyrchu mwy na £400 o filiynau'r flwyddyn i’r economi yng Nghymru.

Sefydliad blaengar y DU i reolwyr proffesiynol yw’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig, yn cynrychioli a chefnogi dros 81,000 o aelodau ac wedi ymrwymo i hyrwyddo a gosod safonau ym maes rhagoriaeth rheoli. 

Neil Carberry, Cyfarwyddwr dros Bolisi Pobl a Sgiliau, CBI

“Mae gan lawer o fusnesau bolisïau i daclo gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth, ond mae codi ymwybyddiaeth am arferion da yn rhan bwysig hefyd o helpu cyflogwyr i gefnogi’n well, famau sy’n gweithio.

“Nid yw hyn yn allweddol i’w hunain a’u teuluoedd yn unig ond hefyd wrth sicrhau y gall mamau wireddu’u potensial yn y gweithle, i’w budd eu hunain a’u cyflogwyr fel ei gilydd.”

Laura Harrison, Cyfarwyddwr Pobl a Strategaeth, CIPD

“Mae’n fendigedig i fod yn rhan o’r ymgyrch hwn ac yn rhan o gymuned sefydliadau sy’n cydweithio i ddileu gwahaniaethu yn y gweithle yn erbyn menywod beichiog. Mae angen i gyflogwyr gymryd hyn o ddifrif a bod yn barod i annog diwylliant cefnogol a chynhwysol fel bo gweithrediadau pobl yn adlewyrchu’r gwerthoedd a’r ymddygiad priodol ynghylch amrywiaeth.

 

“Nid yw hyn yn unig y peth iawn i wneud yn foesol, ond ni fydd busnesau’n cyflawni’u potensial ond wrth roi’r mynediad ehangach i’w hunain i ddoniau ac mae hyn yn golygu adeiladu a chynnal cyfleoedd a dewision i fenywod i fod mor weithredol yn economaidd â dynion. Mae arweinyddiaeth o’r copa yn hanfodol ynghyd â buddsoddi ym maes sgiliau rheoli pobl a sicrhau bod eich arferion yn y gweithle mewn gwirionedd yn gynhwysol”

Helen Walbey, Cadeirydd Amrywiaeth, Ffederasiwn Busnesau Bach.

Mae hwn yn ymgyrch bwysig sy’n amlygu’r buddion o gefnogi mamau wrth iddyn nhw ddychwelyd i’r gweithlu. Mae cyflogwyr am i staff dawnus ddod yn ôl i weithio iddyn nhw yn y busnes, ac mae arferion gweithio hyblyg yn gyffredin mewn amryw gwmnïau bach bellach.

“Mae cefnogi mamau a menywod beichiog yn helpu rhoi hwb i les pawb, cynhyrchiant, recriwtio staff a’u cadw, ac yn y pendraw i werthiant ac elw. Felly dyma’r peth iawn i’w wneud ac mae hefyd yn gwneud synnwyr busnes clir."

Y Fonesig Barbara Judge, Cadeirydd, Sefydliad y Cyfarwyddwyr

“Mae menywod yn ffurfio hanner gweithlu’r DU ond mae’r ‘gosb mamolaeth’ bondigrybwyll yn golygu bod rhai menywod yn dal yn wynebu rhwystrau rhag dringo’r ysgol gyrfa. Cafwyd cynnydd wrth hyrwyddo achos menywod ym maes busnes, ond mae mwy i’w wneud, felly rydym yn croesawu’r fenter hon.

“Bydd cwmnïau sy’n aflwyddiannus wrth geisio denu, datblygu a chadw cyflogeion benywaidd yn colli allan yn y frwydr am ddoniau. Yn ogystal â bod y peth iawn i’w wneud, mae achos busnes clir dros daclo’r rhwystrau sy’n weddill rhag gwireddu cydraddoldeb yn y gweithle.”

Menter a arweinir gan ddiwydiant yw Fforwm Canolfan Cyswllt De-orllewin Lloegr (SWCCF) sy’n cefnogi’r sector canolfannau galwad a chyswllt yn Ne-orllewin Lloegr. Wedi’i sefydlu yn 2008, mae SWCCF yn cynnwys un o ranbarthau mwyaf y DU, ac mae ynddi fwy na 250 o ganolfannau galwad yn cyflogi oddeutu 52,000 o bobl.

Logos of some of our Working Forward business members

Rhai o’n haelodau’n cynnwys:

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Sep 2018