Canllaw Technegol Deddf Cydraddoldeb 2010 ar Addysg Bellach ac Uwch

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover of Equality Act 2010 techincal guidance on further and higher education publication

Mae’r Canllaw Technegol hwn yn gymwys i’r darpariaethau yn Neddf Cydraddoldeb 2010 a ddaeth i rym ar 1 Hydref 2010.

Mae’r Canllaw Technegol hwn yn amlinellu gofynion y Ddeddf ar ddarparwyr addysg bellach ac uwch o ran darpariaeth addysg a mynediad i fuddiannau, cyfleusterau neu wasanaethau, yn addysgol a heb fod yn addysgol fel ei gilydd. Mae’n darparu canllaw awdurdodol, cynhwysfawr a thechnegol i fanylion y gyfraith. Bydd yn ddefnyddiol iawn i ddarparwyr addysg, cyfreithwyr, eiriolwyr, personél adnoddau dynol, llysoedd a thribiwnlysoedd, a phawb sydd angen deall y gyfraith yn fanwl, neu’i rhoi ar waith.

Lawr lwytho’r canllaw