Yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines, dyfarnir OBE i Kate Bennett, cyn Cyfarwyddwr Cenedlaethol i Gymru.

Cyhoeddwyd: 16 Jun 2017

Mae Comisiynydd y Comisiwn i Gymru, June Milligan, wedi llongyfarch Kate Bennett, cyn Cyfarwyddwr Cenedlaethol i Gymru yn y Comisiwn, ar gael ei gwobrwyo ag OBE yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Dyfarnwyd yr anrhydedd i Kate am wasanaethau i gydraddoldeb a hawliau dynol yn dilyn bron i ugain mlynedd o wasanaeth yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a gyrfa wedi’i hymroddi i greu cymdeithas decach.

Ymddeolodd Kate yn ddiweddar o’i swydd yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, lle bu’n gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol i Gymru ers i’r sefydliad gael ei ffurfio yn 2007. Cyn hynny, bu Kate yn Gyfarwyddwr y Comisiwn Cyfle Cyfartal yng Nghymru (1999 i 2007).

Meddai Comisiynydd y Comisiwn i Gymru, June Milligan:

'Am bron i ugain mlynedd, bu Kate yn rheng flaen yr ymdrechion i gymryd cydraddoldeb a hawliau dynol yn eu blaen yng Nghymru, gan ysbrydoli eraill a gweithio gyda nhw i wneud Cymru yn lle tecach i fyw a gweithio ynddi. Mae ei harweinyddiaeth bersonol a’i hangerdd dros gydraddoldeb a hawliau dynol wedi ennill parch iddi ar draws sectorau a gwasanaethau yng Nghymru. Pleser o’r mwyaf yw gweld ei gwaith a’i chyfraniad parhaol yn cael eu cydnabod yn y ffordd hon.'

Wrth glywed y newyddion am y dyfarniad, meddai Kate Bennett:

‘Mae fy nheyrnged  i’r bobl a sefydliadau niferus ledled Cymru sydd yn gweithio i agor cyfleoedd i bawb ac i ddiogelu hawliau dynol. Mae llawer o gynnydd wedi’i wneud, mae gweithleoedd a gwleidyddiaeth yn fwy amrywiol. Mae rhagfarn a chadw allan wedi gostwng ac mae dealltwriaeth o sut all hawliau dynol fod o fudd i bawb ohonom.  Mae rhagor i’w wneud i sicrhau na fydd neb yn wynebu bwlio, gwahaniaethu neu drais gartref, yn yr ysgol neu yn y stryd. Edrychaf ymlaen at y cyfnod hwnnw.’

Bywgraffiad Kate Bennett

Penodwyd Kate Bennett yn Gyfarwyddwr Cenedlaethol i Gymru ar gyfer y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a oedd newydd ei ffurfio ym mis Medi 2007. Ymddeolodd o’r swydd honno ym mis Tachwedd 2016.

Yn flaenorol, Kate oedd Cyfarwyddwr y Comisiwn Cyfle Cyfartal yng Nghymru, swydd y bu ynddi ers 1999.

Roedd blaenoriaethau Kate yn cynnwys ffocws cynnar ar gydraddoldeb rhywiol, gweithio gyda phartneriaid cymdeithasol i gau’r bwlch cyflog a chael mwy o fenywod i’r swyddi gwneud penderfyniadau.

Yn y Comisiwn, gweithiodd Kate gyda Chynulliad Cymru ar ddeddfwriaeth hawliau plant a cham-drin domestig, a chyda Llywodraeth Cymru ar asesiadau effaith y gyllideb a meithrin rhwydweithiau cryf ar draws y rheini sydd yn ymwneud â chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus.  

Mae mentrau y bu Kate yn eu harwain yn cynnwys: ymdrechion i gryfhau mynediad i gyfiawnder drwy gynlluniau hyfforddi i gynghorwyr cyfreithiol yng Nghymru; arwain Ymchwiliad y Comisiwn ledled Prydain yn archwilio marwolaethau oedolion a oedd yn cael eu cadw’n gaeth, ac yn ei sgil gwnaeth asiantaethau cyfiawnder troseddol welliannau i ddiogelu bywydau; a hyrwyddo polisïau i’r gweithle i gefnogi pobl yn dioddef cam-drin domestig a phobl â chyflyrau iechyd meddwl. 

Trwy gydol ei gyrfa bu Kate yn ddiwyd iawn o ran gwaith cydraddoldeb. Cyn y Comisiwn Cyfle Cyfartal, roedd Kate yn swyddog undeb llafur llawn amser, gweithiwr ymgyrch gymunedol a newyddiadurwr ymchwil.

Ar hyn o bryd mae Kate  yn Gyfarwyddwr Displaced People in Action.

Nodiadau i Olygyddion

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar 029 2044 7710