Ymateb adroddiad anabledd UN CRPD

Cyhoeddwyd: 31 Aug 2017

Wrth ymateb i adroddiad y Cenhedloedd Unedig ar y Confensiwn ar Hawliau Personau ag Anableddau, meddai’n Cadeirydd, David Isaac:

“Dyma asesiad damniol gan arbenigwyr y CU o’r methiant i ddiogelu hawliau pobl anabl ar draws llawer o feysydd bywyd yn y Deyrnas Unedig. Rydym dros gyfnod hir wedi annog y Llywodraeth i wneud newidiadau ac mae argymhellion y CU yn brawf pellach bod rhaid gweithredu ar unwaith.  

"Mae toriadau drastig i gyllidebau iechyd a gofal cymdeithasol wedi effeithio ar allu pobl anabl i fyw’n annibynnol; mae rhwystrau rhag cael mynediad i gyfiawnder yn parhau ac mae bylchau arwyddocaol ym maes diogelwch cyfreithiol i hawliau anabledd. Os yw’r llywodraeth o ddifrif ynglŷn â chyflawni cymdeithas deg a chyfartal mae rhaid iddi gynnwys grwpiau anabledd i helpu llunio a rhoi polisïau newydd ar waith i sicrhau na fo pobl anabl mwyach yn cael eu trin fel dinasyddion ail ddosbarth.

"Rydym yn sefyll yn barod i weithio gyda llywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig, yn ogystal â Sefydliadau Pobl Anabl, i sicrhau y caiff hawliau anabledd eu blaenoriaethu.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)