Enw da’r Deyrnas Unedig fel arwr hawliau dynol o dan fygythiad

Cyhoeddwyd: 21 Sep 2017

Mae cyrff cydraddoldeb a hawliau dynol y Deyrnas Unedig yn rhybuddio bod enw da’r DU fel arwr hawliau dynol bellach o ddifrif dan fygythiad gan fod y Llywodraeth dim ond yn cefnogi 42% yn unig o’r argymhellion a wnaed iddi gan y Cenhedloedd Unedig.

Bydd Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn rhybuddio heddiw bod y DU mewn perygl o golli’i statws fel arwr hawliau dynol oherwydd goslef negyddol ambell wleidydd a’r bygythiad i amddiffynfeydd cydraddoldeb a hawliau dynol pobl ar ôl Brexit.

Wrth draethodi datganiad ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban, bydd Mr Isaac yn siarad yn gyhoeddus ar y mater hwn yn Genefa wrth iddi gynnal yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR) diweddaraf ar hanes y DU ar hawliau dynol.

Proses unigryw yw’r UPR sydd yn digwydd bob pum mlynedd ac yn gweld hanes hawliau dynol gwlad yn cael ei graffu gan bob Gwladwriaeth Aelodaeth y CU.

Eleni, cafodd y DU 227 o argymhellion ond dim ond 96 mae wedi’i dewis i’w cefnogi, dim ond 42% o’r cyfanswm ac yn arwyddocaol lai na’r 73% byd eang ar gyfartaledd.

Mewn datganiad i’r Cyngor Hawliau Dynol yn Genefa, meddai David Isaac:

" Yn hanesyddol, bu’r DU yn arwr o hawliau dynol. Ond mae’r enw da hwnnw bellach o dan fygythiad, oherwydd natur negyddol y drafodaeth gan ambell wleidydd a rhannau niferus y cyfryngau ynghylch y Ddeddf Hawliau Dynol, a’r risg posib i amddiffynfeydd cydraddoldeb a hawliau dynol pobl pan fydd y DU yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

" Mae’r system hawliau dynol rhyngwladol yn darparu mwy o ddiogelwch i’r hawliau hynny, ond mae gwrthodiad parhaus Llywodraeth y DU i gynnwys yn llawn cytuniadau’r CU y mae wedi arwyddo iddyn nhw yn dangos diffyg sylw ar gyfer ei hymrwymiadau rhyngwladol."

O’r holl 131 o argymhellion y gwrthododd Llywodraeth y DU i’w ategu, roedd y rhai a oedd yn peri’r gofid mwyaf yn cynnwys:

 • 13 argymhelliad gwahanol ynghylch naill ai cadw’r Ddeddf Hawliau Dynol neu sicrhau bod unrhyw Ddeddf Hawliau Prydeinig yn cynnal yr un lefel o amddiffynfeydd
 • 5 argymhelliad ar yr angen i roi terfyn amser ar ba hyd y gall rhywun gael ei gadw mewn dalfa i fewnfudwyr (y DU yw’r unig wlad Ewropeaidd heb derfyn amser o’r fath)
 • 3 argymhelliad ar gadw plant mewn canolfannau mewnfudo (dywedodd Llywodraeth y DU fod ei deddfwriaeth mewnfudo yn unol â’i rhwymedigaethau o dan Gonfensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn (CRC), ond anghytunodd Pwyllgor y CRC y llynedd a gofyn i Lywodraeth y DU i adolygu Deddf Mewnfudo 2016)
 • 1 argymhelliad ar gael gwared â thlodi plant ac adolygu effaith diwygio lles ar blant o deuluoedd difreintiedig (eglurodd Llywodraeth y DU, 'Oherwydd cyfyngiadau trefnogol a modelu, nid yw Llywodraeth y DU yn cyhoeddi dadansoddiad cronnol o’r fath i nodweddion gwarchodedig’, er bod y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn flaenorol wedi dangos bod asesiadau o’r fath yn  bosibl ac yn ymarferol)
 • 2 argymhelliad ar daclo iaith casineb yn y cyfryngau a’r papurau newyddion tabloid
 • 1 argymhelliad yn awgrymu y dylai plant gael eu gwahardd rhag ymuno â’r lluoedd arfog, yn unol â’i rhwymedigaethau o dan Brotocol Dewisol y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn

I gloi’i ddatganiad, dywedodd David Isaac:

" Rydym yn siomedig gan y diffyg arweinyddiaeth ar hawliau dynol ar draws Llywodraeth y DU, a hoffem weld mwy o ymgysylltu â phroses yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol o hyn ymlaen. Dylai llywodraethau ar draws y DU gyhoeddi cynlluniau cyfreithadwy a chlir ar gyfer rhoi eich argymhellion ar waith."

Nodiadau i olygyddion

Canfod mwy am yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR).

Ffeithiau’r UPR:

 • pan adolygwyd Seland Newydd yn 2014, roedd yn ategu 78% o’r argymhellion
 • pan adolygwyd Ffrainc yn 2013, roedd yn ategu 82% o’r argymhellion
 • pan adolygwyd Saudi Arabia yn 2013, roedd yn ategu 66% o’r argymhellion
 • pan adolygwyd Rwsia yn 2013, roedd yn ategu 68% o’r argymhellion
 • gwelodd y diweddariad diwethaf y darparodd Llywodraeth y DU ar ei hail gylch o argymhellion o 2012 54% ohonyn nhw’n cael eu hategu
 • mae amryw o wladwriaethau wedi cyhoeddi cynlluniau ar sut maen nhw’n bwriadu rhoi’r argymhellion ar waith ar ôl adolygiad – nid yw Llywodraeth y DU byth wedi gwneud felly
 • mae Llywodraeth y DU wedi arwyddo i gytuniadau rhyngwladol ond nid oes un ohonyn nhw wedi’u cynnwys yn ffurfiol ym maes cyfraith ddomestig, sydd yn golygu na allan nhw gael eu gorfodi’n uniongyrchol gan y llysoedd

Darllen datganiad llawn David Isaac i Gyngor Hawliau Dynol y CU.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)