Cymorth a gofal ar gyfer pobl hŷn yn ystod y pandemig coronafeirws

Cyhoeddwyd: 14 May 2020

Wrth sylwi ar gymorth a gofal i bobl hŷn yn ystod y pandemig coronafeirws a gofidion am achosion o fynd yn groes i hawliau dynol, meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Rydym yn croesawu datganiadau o gymorth ychwanegol i gartrefi gofal wrth ymateb i effaith difethol coronafeirws ar eu preswylwyr. Fodd bynnag, rydym yn parhau i ofidio’n fawr am achosion difrifol posib o fynd yn groes i hawliau pobl hŷn yn ystod y pandemig hwn. Mae anfon pobl hŷn COVID-positif o’r ysbytai i gartrefi gofal, enghreifftiau o benderfyniadau gofal iechyd  cyffredinol amhriodol ar faterion megis hysbysiadau Na cheisier dadebru cardio-anadlol, a diffyg PPE digonol ar gyfer gweithwyr gofal wedi cyfrannu at drallod sylweddol, diffyg hyder y caiff eu hawliau eu hamddiffyn ac yn y pen draw i farwolaeth.   

“Gwyddom fod llawer o bobl hŷn yn agored i unigrwydd cronig ar hyn o bryd. Nid oes gan y rhan fwyaf o’r rheini 70 oed a hŷn fynediad i’r rhyngrwyd, ac oherwydd nad yw eu rhwydweithiau cymorth arferol ar gael gallant ei chael hi’n anodd siopa a chadw mewn cysylltiad ag anwyliaid. O ganlyniad gallai iechyd a lles y grŵp hwn waethygu’n gyflym, llawer ohonynt yn llai tebygol hefyd i geisio am gymorth ar gyfer cyflyrau iechyd eraill yn y cyfnod diweddar hwn.

“Mae’r argyfwng presennol wedi codi cwestiynau difrifol am sut rydym yn gwerthfawrogi hawliau pobl hŷn yn ein cymdeithas. Ond mae hefyd yn cynnig cyfle i ni newid hyn wrth i ni ailadeiladu. Rydym yn gweithio’n glos gyda phartneriaid sydd yn cynrychioli buddiannau pobl hŷn, ac rydym yn ystyried defnyddio pob un o’n pwerau i amddiffyn eu hawliau ar hyn o bryd ac ar ôl y pandemig.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)