Ymagwedd gryfach at hyrwyddo hawliau anabledd

Cyhoeddwyd: 29 Jun 2017

Wrth sylwi ar y newidiadau yr ydym yn eu gwneud i gael yr effaith orau bosibl ar hyrwyddo hawliau anabledd, meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

"Mae taclo’r anghyfiawnderau y mae pobl anabl yn eu hwynebu yn ein cymdeithas yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae ein cynllun busnes ar hyn o bryd yn cynnwys ystod uchelgeisiol o waith i fynd i’r afael â’r anghyfiawnderau allweddol sydd yn wynebu pobl anabl ar draws holl feysydd eu bywydau. Yn ddiweddar cyhoeddom ein hadolygiad pwysig o’r rhwystrau y mae pobl anabl yn eu hwynebu ym Mhrydain, ac yn ddiweddarach eleni byddwn yn gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau i ddarpariaeth tai, yn dilyn ymchwiliad manwl. Rydym hefyd yn chwarae rhan gweithiol wrth lywio adolygiad y DU gan Bwyllgor y CU ar Hawliau Personau ag Anabledd, yn digwydd ym mis Awst eleni. Ochr yn ochr a’n gwaith i wneud cludiant a stadia pêl droed yn fwy hygyrch a chynyddu cymorth yn sylweddol ar gyfer achosion cyfreithiol, megis yn erbyn y cymhorthdal ystafell wely, rydym yn hyrwyddo hawliau pobl anabl yn egniol.

Bwriad y newidiadau hyn i’n ffyrdd o weithio yw cryfhau ein hymagwedd at hyrwyddo hawliau anabledd ac nid eu gwanhau. Yn hytrach na chael un arwr hawliau anabledd a enwir ar y Bwrdd (cyn rôl “Comisiynydd Anabledd”), bydd gan yr holl aelodau bwrdd, gan gynnwys nifer o Gomisiynwyr anabl ac eraill â phrofiad uniongyrchol ganddyn nhw, gyfrifoldeb i hyrwyddo materion anabledd. Mae gwaith y Comisiwn wedi’i strwythuro o gylch “parthau”, yn edrych ar bob maes bywydau pobl, gan gynnwys gofal iechyd, addysg, gwaith a safonau byw, i sicrhau ein bod yn taclo gwir achos yr anghyfiawnderau sydd yn dal yn bodoli yn ein cymdeithas. Y dull hwn sydd wedi’i seilio ar “barthau”, ochr yn ochr ar ffocws penodol ar bob un o’r nodweddion gwarchodedig o fewn ein cylch gwaith, yw sylfaen ein ffordd newydd o weithio ac mae’n ein caniatáu i ni weithio mewn ffordd fwy strategol, gan edrych ar draws barthau at faterion sydd yn effeithio ar fwy nag un grŵp a deall lle effeithir yn enwedig arnyn nhw gan y gyfraith, polisi neu arfer. Bydd y ffordd hon o weithio yn ein galluogi i gael mwy o effaith wrth daclo’r problemau sydd yn wynebu pobl anabl a bydd yn adlewyrchu’r ffaith bod gan y rheini r’ydym yn bodoli i’w cefnogi aml-nodweddion gwarchodedig a hunaniaethau.    

" Rydym hefyd ar hyn o bryd yn gwneud penodiadau ffurfiol i Bwyllgor Cynghori Anabledd newydd (DAC). Ffurfir y DAC newydd gan aelodau a fydd yn defnyddio’u blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth arbenigol ar faterion anabledd i lywio a chynghori gwaith y Comisiwn i amddiffyn a hyrwyddo hawliau pobl anabl.

"Rwy’n wirioneddol o’r farn y bydd y newidiadau hyn i’n ffyrdd o weithio yn cryfhau ein dull o hyrwyddo hawliau anabledd."

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)