Araith: enw da hawliau dynol y DU o dan fygythiad

gan David Isaac

Cyhoeddwyd: 21 Sep 2017

Datganiad i Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn Genefa ar argymhellion Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Deyrnas Unedig. Ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban.  

Annwyl Mr Llywydd,

Rwy’n croesawu’r cyfle i wneud y datganiad hwn yn enw Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Prydain Fawr, Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban. 

Hoffem ddiolch i’r gwladwriaethau aelodaeth am eu hargymhellion a aeth i’r afael â llawer o’r materion pwysig yn wynebu’r DU.

Fel gwnaeth y gwladwriaethau aelod ei gydnabod, mae rhai meysydd sydd wedi gweld cynnydd yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag mae o ofid mawr y cafodd cymaint o’r heriau a fanylwyd arnyn nhw yn ein hadroddiadau diweddaraf eu codi hefyd pan siaradom â chi ddiwethaf yn 2012.

Yn hanesyddol, bu’r DU yn arwr o hawliau dynol. Ond mae’r enw da hwnnw bellach o dan fygythiad, oherwydd natur negyddol y drafodaeth gan ambell wleidydd a rhannau niferus y cyfryngau ynghylch y Ddeddf Hawliau Dynol, a’r risg posib i amddiffynfeydd cydraddoldeb a hawliau dynol pobl pan fydd y DU yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r system hawliau dynol rhyngwladol yn darparu mwy o ddiogelwch i’r hawliau hynny, ond mae gwrthodiad parhaus Llywodraeth y DU i gynnwys yn llawn cytuniadau’r CU y mae wedi arwyddo iddyn nhw yn dangos diffyg sylw ar gyfer ei hymrwymiadau rhyngwladol.

Rydym yn siomedig gan y diffyg arweinyddiaeth ar hawliau dynol ar draws Llywodraeth y DU, a hoffem weld mwy o ymgysylltu â phroses yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol o hyn ymlaen. Dylai llywodraethau ar draws y DU gyhoeddi cynlluniau cyfreithadwy a chlir ar gyfer rhoi eich argymhellion ar waith.

Mae’r tri Chomisiwn yn barod i sefyll i gefnogi rhoi’r argymhellion ar waith ac i ddal llywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig i gyfrif. Gwnawn adrodd yn ôl i’r Cyngor gyda’n hasesiadau arbenigol ac annibynnol o unrhyw gynnydd a wnaed.

Diolch, Mr Llywydd.

Nodiadau i olygyddion

Datganiad i Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban.

Canfod rhagor am yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol.

Darllen y datganiad i’r wasg: Enw da’r Deyrnas Unedig fel arwr hawliau dynol o dan fygythiad