Nifer arwyddocaol o welliannau ar gyfer Heddlu’r Metropolitan

Cyhoeddwyd: 08 Sep 2017

Datganiad ar y cyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Gwasanaeth Heddlu’r Metropolitan.

Ym mis Medi 2016 cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ganfyddiadau ei ymchwiliad i sut roedd Gwasanaeth Heddlu’r Metropolitan (MPS) yn rheoli cwynion gwahaniaethu mewnol. Er na ganfu’r Comisiwn unrhyw dystiolaeth fod yr MPS wedi gweithredu’n anghyfreithlon, gwnaed nifer o argymhellion ac fe gytunodd yr MPS i gynllun gwell y byddai’r Comisiwn yn ei fonitro.

Ers i ymchwiliad y Comisiwn ddechrau, mae’r MPS wedi cyflawni nifer arwyddocaol o welliannau. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno polisïau newydd, creu timau o arbenigwyr i’r diben o ymateb i gwynion gwahaniaethu mewnol, lansio llinell gymorth i staff a rheolwyr, hyfforddi cyfryngwyr ac arwyr datrys anghydfod lleol, a rhoi cerdyn sgorio perfformiad newydd ar waith i fesur llwyddiant. Mae’r MPS hefyd yn buddsoddi mewn gwelliannau i’r modd mae’n cofnodi cwynion gwahaniaethu mewnol fel y bo’n gallu nodi erledigaeth yn well ac mae wedi cynyddu’r cosbau i’r sawl a ganfyddir yn erlid cydweithiwr. 

Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd yr MPS a’r Comisiwn yn gweithio ar y cyd gyda’r Swyddfa Gartref i edrych ar ffyrdd y gellir gwella canllaw rheoleiddiol i helpu heddluoedd i reoli cwynion ac achosion o gamymddwyn yn ymwneud â gwahaniaethu.

Mae’r Comisiwn wedi’i galonogi gan y newidiadau y mae’r MPS wedi’u rhoi ar waith. Mae’r MPS wedi ymrwymo i sicrhau bod pob aelod o staff yn cael ei drin yn deg a bod yr ymddiriedaeth ganddyn nhw y caiff pryderon eu cymryd o ddifrif ac y cân nhw eu trin yn gymesur ac yn broffesiynol. 

Meddai Cressida Dick, Comisiynydd Gwasanaeth Heddlu’r Metropolitan:

“Mae sicrhau bod ein staff a swyddogion yn teimlo eu bod yn cael eu trin yn deg ac ein bod yn sefydliad cynhwysol yn parhau yn flaenoriaeth i fi fel Comisiynydd, mae ganddo gysylltiad uniongyrchol gyda pha mor hyderus mae ein cymunedau yn ei deimlo.

“Bu graddfa’r her mewn sefydliad mor fawr yn sylweddol ond rwy’n falch gyda’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud wrth roi argymhellion ymchwiliad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar waith. Rwy am i’r MPS i fod yn batrwm o arfer da a rhywun y gall y Comisiwn ei ddefnyddio fel model rôl i eraill. Rwy’n croesawu’r bartneriaeth a deialog effeithiol sydd gennym gyda’r Comisiwn ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw yn y dyfodol.”

Meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Ers ein hymchwiliad, mae Gwasanaeth Heddlu’r Metropolitan wedi dangos ymrwymiad gwych wrth roi argymhellion ein hadroddiad ar waith ac maen nhw wedi gwneud cynnydd sylweddol. Maen nhw’n cydnabod yr angen i ddarparu sicrwydd a hyder i staff y bydd eu cwynion yn cael eu cymryd o ddifrif a’u trin yn briodol, ac rwy wedi cymryd y camau angenrheidiol i wneud gwelliannau.

“Fel gwasanaeth fwyaf yr heddlu yn y wlad, rydym yn croesawu ei gynnig i weithio gyda’n gilydd i gryfhau’r canllaw i’r gwasanaeth heddlu yng Nghymru a Lloegr a sut i reoli anghydfodau a chamymddwyn yn cynnwys gwahaniaethu.”

Meddai’r Dirprwy Faer dros Blismona a Throsedd, Sophie Linden:

“Mae hwn yn fater hynod o bwysig ac rwy’n falch o’r ymroddiad y mae’r Met wedi’i ddangos i roi’r argymhellion hyn ar waith. Mae gwelliannau’n cael eu gwneud.

“Fel y manylom yn ein Cynllun Heddlu a Throsedd, ni ddylai unrhyw un deimlo ei fod wedi’i drin yn annheg oherwydd ei rywedd, hil neu gyfeiriadedd rhywiol ac rydym yn gweithredu polisi dim goddefgarwch tuag at wahaniaethu o unrhyw fath. Mae’n hanfodol i les swyddogion ac ymddiriedaeth y cyhoedd fel ei gilydd bod unigolion yn teimlo’n ddigon diogel i godi cwynion, ac fe wnawn barhau i oruchwylio cynllun y Met i barhau i daclo’r broblem bwysig hon.”

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)