Triniodd Cyngres Undeb Llafur yr Alban weithiwr lleiafrifoedd ethnig yn annheg

Cyhoeddwyd: 16 Aug 2018

Dyfarnodd Tribiwnlys Apêl Cyflogaeth yng Nghaeredin fod Cyngres Undeb Llafur yr Alban (STUC) wedi trin cyflogai yn annheg wrth ei ddewis ar gyfer colli swydd.

Wrth i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ei gynrychioli yn yr apêl, honnodd Mr Zaffir Hakim fod ei ddethol ar gyfer colli swydd wedi’i seilio ar ei gyn gwynion o ddioddef gwahaniaethu hiliol.

Cafodd Zaffir Hakim, sydd o dras Bacistani, ei gyflogi am fwy na 11 o flynyddoedd gan y STUC, y sefydliad cynrychiadol ar gyfer yr Undebau Llafur yn yr Alban.

Honnodd Mr Hakim gamdriniaeth pan gafodd ei ddethol ar gyfer colli swydd yn nyddiau cynnar 2015 a dadleuodd nad oedd opsiynau ar gyfer ei ailbenodi o fewn y STUC wedi eu harchwilio’n briodol. Dadleuodd yn llwyddiannus ei fod wedi’i ddethol ar gyfer colli swydd oherwydd iddo wneud honiad o wahaniaethu hiliol yn erbyn y STUC y flwyddyn flaenorol. 

Wrth groesawu’r canlyniad llwyddiannus meddai Lynn Welsh, Pennaeth Cyfreithiol ar gyfer y Comisiwn yn yr Alban: 

'Dyma ddyfarniad pwysig nid yn unig i Mr Hakim ond i bob cyflogai yn yr Alban. Pe bai apêl y STUC wedi llwyddo, byddai wedi bod yn anoddach i weithwyr herio camdriniaeth gan gyflogwyr. Rydym yn falch bod y gyfraith wedi’i hegluro’n glir, ac yn ei sgil dylai achosion tebyg yn y dyfodol fod yn symlach.’

Meddai Mr Hakim:

'Rwy’n falch bod yr achos hwn wedi dod i ben o’r diwedd a gallaf barhau â’m bywyd. Mwynheais weithio i’r STUC a ches i ysgytwad pan gefais fy newis ar gyfer colli swydd, gan nad oeddent yn ymddangos wedi dilyn unrhyw un o’r gweithdrefnau arferol. Roeddwn yn teimlo’n angerddol eu bod wedi gwneud felly i gael fy ngwared oherwydd i mi gwyno am wahaniaethu o’r blaen. Mae’n sefyllfa drist pan fo rhaid i chi fynd i Dribiwnlys i herio gwahaniaethu, ac rwy’n dal yn synnu bod y STUC wedi dewis ymladd yr achos hwn, o ystyried y byddai hawliau gweithwyr wedi gwaethygu’n fawr pe baent wedi llwyddo yn yr achos.'

Bydd yr achos bellach yn dychwelyd i’r Tribiwnlys Cyflogaeth er mwyn iddo ystyried swm yr iawndal o blaid Mr Hakim.

Darllenwch y dyfarniad llawn ar wefan GOV.UK

Am ragor o wybodaeth a sylwadau cysylltwch â swyddfa wasg y Comisiwn yn yr Alban ar 0161 829 8102 neu anfonwch e-bost i’r swyddfa wasg.