Gwahaniaethodd ysgol yn erbyn bachgen Rastaffaraidd drwy ddweud wrtho am dorri’i gudynnau gwallt

Cyhoeddwyd: 12 Sep 2018

Cafodd bachgen ysgol yn Llundain ei ganiatáu i gadw’i gudynnau gwallt a dychwelyd i Ysgol i Fechgyn Fulham, yn dilyn achos cyfreithiol a gafodd ei ddwyn gan Steel & Shamash Solicitors, a’i ariannu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Ar ei ddiwrnod cyntaf yn Ysgol i Fechgyn Fulham ym mis Medi  2017, cafodd Chikayzea Flanders ei  arwahanu o’i aelodau dosbarth a dywedwyd wrtho nad oedd cudynnau’i wallt yn cydymffurfio â pholisi gwisg ysgol ac ymddangosiad yr ysgol a bod rhaid iddo eu torri i ffwrdd. Fodd bynnag, roedd cudynnau’i wallt yn ddaliad sylfaenol ei gredoau Rastaffaraidd ac o ganlyniad ddylai gael ei eithrio rhag y polisi. Methodd yr ysgol gydnabod hyn wrth orfodi ei pholisi gwisg ysgol, a gadawodd Chikayzea yr ysgol yn ddiweddarach y mis hwnnw, i fynd i academi gyfagos yn ei lle.

Mae Chikayzea Flanders a’i fam bellach wedi dod i gytundeb ag Ysgol i Fechgyn Fulham, gyda’r ddwy ochr yn derbyn bod gorfodaeth yr ysgol o’i pholisi gwisg ysgol a’i waharddiad o gudynnau’r bachgen wedi esgor ar wahaniaethu anuniongyrchol.

Argymhellodd Pwyllgor Datrys Cwynion y Llywodraethwyr y dylai’r ysgol:

  • ddarparu hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth i wella ymwybyddiaeth ymysg llywodraethwyr ac uwch aelodau staff
  • adolygu ei Pholisi Gwisg Ysgol ac Ymddangosiad yn erbyn deddfwriaeth gymwys i sicrhau cydymffurfiaeth ac eglurdeb
  • adolygu ei pholisi gwyno a sicrhau bod cofnodion cyfarfodydd yn cael eu cadw
  • adolygu ei phroses pontio ac ystyried gofyn i ddarpar rieni gadarnhau’n ysgrifenedig eu dirnadaeth o’r polisïau gwisg ysgol

Cafodd Ysgol i Fechgyn Fulham ei orchymyn hefyd gan y Llys Sirol i dalu iawndal i Chikayzea a’i fam a thalu am y costau cyfreitha. Mae croeso i Chikayzea ddychwelyd i’r ysgol, pe bai’n dymuno, ar yr amod ei fod yn clymu’i gudynnau gwallt yn dynn fel nad ydynt yn cyffwrdd â’i goler, neu eu cuddio dan ddilledyn o liw a gytunwyd arno gan yr ysgol.

Meddai mam Chikayzea, Tuesday Flanders:

'Fel rhieni ymddiriedwn mewn ysgolion a’u hathrawon i helpu mowldio bywydau’n plant drwy addysg, ond ni ddylai hynny osod cyfyngiadau ar eu hunaniaeth neu’u gallu i fynegi’u credoau crefyddol.

'Rydym yn ddiolchgar i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Steel & Shamash Solicitors am eu cefnogaeth a hoffem sicrhau bod cymunedau’n gwybod bod eu hunaniaeth a’u credoau crefyddol o bwys ac na ellir eu gorfodi i newid y rhain i gael mynediad i addysg.'

Meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Wrth wraidd yr achos hwn mae bachgen ifanc sydd â’r hawl i fynegi’i gredoau crefyddol a chael mynediad i addysg. Rydym yn falch bod yr ysgol wedi cydnabod eu methiannau yn yr achos hwn ac wedi cytuno i ddiwygio’i pholisiau. Ariannom yr achos hwn, ni ddylai unrhyw blentyn gael ei atal rhag mynd i ysgol o’i ddewis oherwydd polisïau gwisg ysgol anhyblyg sy’n gwahaniaethu yn erbyn plant ar sail eu hil neu gredoau crefyddol.'

Darparom arian ar gyfer yr achos hwn fel rhan o’n prosiect cymorth cyfreithiol. Darparodd y prosiect gyngor ac arian i helpu unigolion a oedd wedi dioddef gwahaniaethu ym maes addysg, yn ogystal â chasglu gwybodaeth am wahaniaethu yn digwydd yn yr ysgol i ddeall a oes, efallai, angen camau neu bolisi gorfodi.

Gweithredodd Carolyn Osbourne o Steel a Shamash dros y teulu.

 

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)