Adroddwyr sydd yn hwyr dro ar ôl tro i gyhoeddi’u bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn cael eu henwi a’i cywilyddio gan reolydd cydraddoldeb

Cyhoeddwyd: 10 May 2019

Cafodd tri sefydliad sydd wedi methu am yr ail flwyddyn yn olynol i adrodd yn brydlon ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau eu henwi’n gyhoeddus heddiw a’u cywilyddio gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Rydym eisoes wedi rhybuddio’r sefydliadau, y roedden nhw i gyd wedi adrodd yn hwyr y llynedd, a chyn belled heb adrodd eto eleni.

Cyhoeddir enwau’r sefydliadau isod ac rydym wedi’u hysbysu y byddwn bellach yn mynd ymlaen i’r cam nesaf o archwiliadau statudol o ganlyniad i’w methiant i gyhoeddi mewn pryd, eto eleni.

Mae gan y sefydliadau 14 o ddiwrnodau i sylwi ar ein cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr archwiliadau.

Bydd yr archwiliadau’n bwrw golwg ar b’un ai a yw’r cwmnïau yn torri’r gyfraith drwy fethu â chyhoeddi’u gwybodaeth ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Os ydyn nhw, bydd yn ofynnol iddyn nhw gyhoeddi’u ffigurau ar unwaith a gallai’r sefydliadau nad ydyn nhw’n cydweithio gael hysbysiad ffurfiol y gellir ei orfodi yn y llys a chyda diryw diderfyn.

Y sefydliadau yw:

  • Typhoo Tea Ltd
  • Charlotte Tilbury Beauty Limited
  • Northern Automotive Systems Ltd

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'I daclo anghydraddoldeb rhyweddol yn y gweithle mae angen i ni’n gyntaf gael tryloywder. Mae rhaid i bob cyflogwr gyda 250 neu fwy o gyflogeion gyhoeddi’u gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau lle gall pawb ei weld. Dyna’r gyfraith ac rydym yn ei hystyried yn ddifrifol iawn os yw rhywun wedi methu cyhoeddi’r wybodaeth, yn arbennig am ddwy flynedd yn olynol.

'Nid yn unig bo’r cyflogwyr hyn yn wynebu archwiliadau gan y rheolydd, maen nhw hefyd yn anfon y neges i’w staff nad ydyn nhw’n gofidio am gydraddoldeb ac yn eu rhoi eu hunain yn agored i niwed difrifol o ran eu henw da.'

Mae gofyn i bob sefydliad gyda 250 neu fwy o gyflogeion gyhoeddi eu manylion bwlch cyflog rhwng y rhywiau bob blwyddyn ar eu gwefan eu hunain mewn modd sydd yn hygyrch i bob un o’u cyflogeion a’r cyhoedd ac ar borthol swyddogol y Llywodraeth.

Y terfyn amser i wneud hynny yw canol nos 30 Mawrth i gyflogwyr sector cyhoeddus a chanol nos 4 Ebrill i gyflogwyr sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Mae 10,738 o sefydliadau wedi adrodd ar eu bylchau cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer eleni.

Yn ogystal â’r tri sefydliad a enwyd uchod, ddydd Llun 20 Mai byddwn yn enwi unrhyw gyflogwr arall sydd eto heb adrodd ar y wybodaeth hon eleni a byddwn yn dechrau gweithdrefnau archwilio ffurfiol yn eu herbyn.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)