Rainbow Theatre Productions yn cytuno i ddiogelu staff yn well rhag dioddef aflonyddu rhywiol

Cyhoeddwyd: 10 Jan 2019

Mae cwmni theatr Rainbow Theatre Productions wedi ymrwymo i gytundeb cyfreithiol gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i ddiogelu cyflogeion yn erbyn aflonyddu rhywiol a sicrhau bod cwynion aflonyddu rhywiol yn cael eu trin yn briodol.

Cysylltodd corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain â Rainbow Theatre Productions ar ôl i dribiwnlys cyflogaeth ganfod bod un o’i aelodau staff, Helen Haines, wedi dioddef aflonyddu rhywiol gan ei chydweithwyr.

Gan ddefnyddio’n pwerau a roddwyd i ni o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, rydym wedi cytuno â chytundeb cyfreithiol gyda Rainbow, i sicrhau y caiff ei weithwyr eu diogelu’n well yn erbyn aflonyddu a bod Rainbow bellach yn gallu delio’n well â chwynion aflonyddu.

Bydd gofyn i Rainbow ymgymryd ag hyfforddiant ar aflonyddu rhywiol, llunio polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth, polisi gwrth aflonyddu a gweithdrefnau disgyblu a chwyno a sicrhau yr hysbysir pob aelod staff ynglŷn â’r polisïau a’u bod yn eglur am yr hyn sy’n golygu ymddygiad derbyniol wrth weithio.

Dros y flwyddyn i ddod, byddwn yn monitro cyflawniad y cynllun gweithredu gan Rainbow. Os na chawn ein boddhau bod Rainbow yn cyflawni’i delerau cytundeb, gwnawn ystyried defnyddio’n pwerau gorfodi ehangach.

Meddai Rebecca Hilsenrath, prif weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Ni ddylai neb fyth gael eu bygwth neu deimlo’n anniogel yn eu hamgylchedd gweithio. Cyfrifoldeb y cyflogwyr yw diogelu’u staff rhag dioddef aflonyddu rhywiol yn y gweithle. Pan fydd sefydliadau yn methu gwneud hynny, gwnawn gamu i mewn a mynnu bod camau’n cael eu cymryd.

'Rydym yn falch bod Rainbow yn cydnabod bod angen gwneud rhagor i ddiogelu’i staff a byddwn yn parhau i weithio gyda ef wrth iddo osod camau angenrheidiol ar waith i wella amodau ar gyfer ei staff.'

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)