Bydd carcharorion yn gallu cael mynediad i gymorth cyfreithiol ar gyfer gwrandawiadau pwysig

Cyhoeddwyd: 10 Apr 2017

Mae dyfarniad gan y Llys Apêl heddiw yn golygu bydd carcharorion yn dal yn gallu cael mynediad i gymorth cyfreithiol yn ystod gwrandawiadau pwysig.

Dyfarnodd y Llys Apêl y dylai carcharorion gael mynediad i gymorth cyfreithiol i dalu am gynrychioliad cyfreithiol yn ystod adolygiadau cyn-tariff gan y Bwrdd Parôl, adolygiadau categori A, a phenderfyniadau ar leoliadau ger canolfannau goruchwylio.

Cafodd cymorth cyfreithiol ei gyfyngu gan Reoliadau Cymorth Cyfreithiol Troseddol (Cyffredinol) (Gwelliant) 2013. Cafodd yr her gyfreithiol ei chymryd gan y Gwasanaeth Cyngor i Garcharorion a Chynghrair Howard ar gyfer Diwygio Cosbau. Darparodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol farn gyfreithiol arbenigol yn yr achos.

Yn dilyn y dyfarniad, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

“Dilysnod system gyfreithiol, ddemocrataidd yw ei bod yn deg ac yn rymus i bob defnyddiwr. Heb fynediad i gymorth cyfreithiol, ni fyddai carcharorion ag anawsterau dysgu a salwch meddwl yn gallu cyfranogi’n effeithiol wrth ymgymryd â phenderfyniadau pwysig am eu dyfodol, gan eu rhoi dan anfantais sylweddol. Rydym yn croesawu’r dyfarniad heddiw a fydd yn sicrhau bydd ein system gyfreithiol yn parhau i ddarparu cymorth cyfreithiol yn ystod y gwrandawiadau hyn.”

Nodiadau i olygyddion

Cynhelir adolygiadau cyn-tariff o flaen y Bwrdd Parôl i asesu a yw carcharor yn addas i’w symud i garchar agored.

Mae adolygiadau categori A yn penderfynu ar statws categori diogelwch carcharor, gyda Chategori A y categori diogelwch uchaf y gellir cadw carcharor gwrywaidd ynddo.

Mae canolfannau goruchwylio sydd yn cadw llygad barcud ar garcharorion yn ddalfa i’r carcharorion a ystyrir y mwyaf peryglus, sydd fel arfer wedi cyflawni’r troseddau mwyaf difrifol yn y carchar ac ni ellir eu rheoli mewn lleoliad carchar cyffredin. 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)