Cyllideb 2017 yn gyfle a fethwyd i helpu’r mwyaf difreintiedig yn y gymdeithas

Cyhoeddwyd: 22 Nov 2017

Wrth ymateb i’r Gyllideb heddiw a gyhoeddwyd gan y Canghellor, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

"Dengys ein hymchwil mai’r tlotaf a’r mwyaf difreintiedig yn y gymdeithas sydd wedi’u hergydio fwyaf gan Gyllidebau diweddar, a byddan nhw’n colli 10 y cant o’u hincwm erbyn 2022. Nid yw’r Gyllideb hon wedi amlinellu sut y caiff hwnnw ei wrthdroi. Er ein bod  yn croesawu’r newidiadau i gyflenwad y Credyd Cynhwysol, a fydd yn lleihau effaith problemau blaenorol ar fywydau pobl, mae pum wythnos o hyd yn rhy hir i aros.

"Cyfle a fethwyd yw’r Gyllideb hon i helpu’r mwyaf difreintiedig yn y gymdeithas. Er enghraifft, amcangyfrifir bod anghenion tai gan 1.8 miliwn o bobl anabl nad ydyn nhw wedi’u diwallu. Rydym yn cynnal ymchwiliad i’r broblem hon a rhaid i’r Llywodraeth fynd i’r afael ag ef yn ei chynlluniau tai. Dylai pobl anabl, yn ogystal â phawb arall, allu byw mewn cartrefi boddhaol."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)