Mae’r egwyl bwlch cyflog yn dod i ben wrth i derfyn amser adrodd agosau

Cyhoeddwyd: 30 Sep 2021

Mae cwmnïau gyda 250 neu fwy o gyflogeion yn cael eu hatgoffa ei fod yn ofynnol iddynt adrodd ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau erbyn dydd Mawrth 5 Hydref.

Daeth cyfreithiau yn ei wneud yn ofynnol i gyflogwyr gyda 250 neu fwy o gyflogeion gyhoeddi data ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau i rym ym mis Ebrill 2017. I helpu busnesau wrth iddynt ymgodymu ag effaith y pandemig, cafodd gorfodaeth ar gyfer 2019/20 ei ohirio a chafodd gorfodaeth ar gyfer 2020/21 ei wthio’n ôl o Ebrill i fis Hydref.

Bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (CCHD), y corff sy’n gyfrifol ar gyfer gorfodi’r gofynion, yn dechrau camau gorfodi yn erbyn cyflogwyr sydd yn methu adrodd erbyn y terfyn amser estynedig.

Meddai Kishwer Falkner, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Mae busnesau yn wynebu cyfnod heriol ond mae’n dal yn bwysig eu bod yn cydymffurfio â’r gyfraith ac adrodd ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Gwnaethom ohirio’n gorfodaeth gyfreithiol i daro cydbwysedd rhwng cefnogi busnesau a gorfodi’u rhwymedigaethau.

“Mae cyflogwyr sy ddim yn adrodd ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau mewn risg o beidio cefnogi’r menywod sydd yn gweithio iddynt a niweidio enw da’r sefydliad.

“Mae cyhoeddi a monitro bylchau cyflog yn helpu cyflogwyr a’u cyflogeion i weld a oes bwlch cyflog ac archwilio sut i fynd i’r afael ag ef.”

Nodiadau i olygyddion

Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yw’r gwahaniaeth mewn cyflog ar gyfartaledd rhwng dynion a menywod yn y gweithlu. Mae’n wahanol i gyflog cyfartal, sydd yn golygu bod rhaid i gyflogwr dalu dynion a menywod sydd yn gwneud yr un gwaith neu gyffelyb yr un cyflog.

Bob blwyddyn, mae angen i gyflogwyr gyda 250 neu fwy o gyflogeion gyhoeddi chwe chyfrifiad, yn ôl y gyfraith, yn dangos: bwlch cyflog cymedrig rhwng y rhywiau mewn cyflog yr awr, bwlch cyflog bonws cymedrig rhwng y rhywiau, bwlch cyflog bonws canolrif rhwng y rhywiau, cyfradd y dynion a menywod yn cael cyflog bonws, a chyfradd y dynion a’r menywod ymhob chwartel cyflog.

Dywedodd yr ONS fod y bwlch cyflog cenedlaethol rhwng y rhywiau i gyflogeion llawn amser wedi cwympo o 9.0% ym mis Ebrill 2019 i 7.4% ym mis Ebrill 2020.

Rhaid i gyflogwyr gyhoeddi’u bylchau ar wefannau eu cwmnïau eu hunain a thrwy wefan adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau’r llywodraeth ar neu chyn y terfyn amser bob blwyddyn.

Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y grym i gymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw gyflogwr sy ddim yn cydymffurfio â’r dyletswyddau adrodd. Yn dilyn ymchwiliad i gadarnhau a yw cyflogwr yn torri’r rheoliadau, gall y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol geisio am orchymyn llys sydd yn gofyn i’r cyflogwr unioni’r toriad. Mae methu â chydymffurfio â gorchymyn llys yn drosedd, gyda chosb o ddirwy ddiderfyn os caiff ei ddyfarnu’n euog. Caiff manylion unrhyw gyflogwr a ymchwilir eu cyhoeddi’n gyhoeddus ar ein tudalen camau gorfodi.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)