Talwch am gadeiriau olwyn sydd wedi’u difrodi, medd Paralympiad blaenllaw wrth gwmnïau hedfan

Cyhoeddwyd: 14 Jun 2016

Dylai carwyr awyr Prydeinig dalu yn llawn am ddifrod a achosir ganddynt i gadeiriau olwyn ac offer symudedd, yn ôl Chris Holmes, Comisiynydd Anabledd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Mae un o athletwyr Paralympaidd mwyaf llwyddiannus Prydain a chyn Cyfarwyddwr Paralympic Integration i Lundain 2012 wedi beirniadu British Airways a maes awyr Dinas Llundain am eu triniaeth o gwsmeriaid anabl.

Siaradodd yr Arglwydd Holmes dros Athena Stevens, dramodydd ac actor gyda pharlys cerebrol, wedi i’w chadair olwyn electrig gael ei difrodi’n anadferadwy ar daith awyr o Lundain i Glasgow mis Hydref y llynedd. Er bod y gadair olwyn dros £25,000 o werth, ni chafwyd unrhyw gynnig priodol o iawndal a chyn i Stevens ddechrau ar achos cyfreithiol, dim ond £500 yr oedd wedi ei gael gan Faes awyr Dinas Llundain i dalu am gostau tacsi.

Wrth i British Airways baratoi i hedfan Tîm GB i’r Gemau Paralympaidd yn Rio ym mis Medi, cafodd cwestiynau eu gofyn hefyd a fyddai’r cwmni hedfan yn gwrthod disodli offer athletwyr Paralympaidd hefyd yn cystadlu yn Rio petai unrhyw offer yn cael ei ddifrodi.

Meddai’r Arglwydd Holmes:

“Yn aml caiff pobl anabl eu rhwystro rhag hedfan oherwydd iddynt ofni y gallai eu hoffer symudedd gael ei golli, ei ddifrodi neu ei ddistrywio. Mae hanes Athena yn enghraifft. Bu heb gadair olwyn am wyth mis. Nid cês dillad neu set o glybiau golff mohono - symudedd ac annibyniaeth unigolyn sydd yn y fantol.

“O ystyried bod BA yn brif noddwr Tîm GB, teg yw gofyn a fyddai’r arfer hwn yr un mor gymwys i athletwyr cystadleuol, ac os yw, p’un a yw’r tîm Paralympaidd yn gwybod na fydd British Airways yn talu’r gost lawn am unrhyw ddifrod i’w hoffer? Os nad felly yw hi, byddai’n rhagrith llwyr i dalu iawndal llawn i rai, tra gadewir eraill i dalu drostynt eu hunain.”

O dan Gonfensiwn Montreal, sy’n gosod rheolau ar gyfer cario teithwyr awyr, paciau a chargo, caiff cadeiriau olwyn a dyfeisiau cynorthwyol eu trin fel pac, a chyfrifir iawndal dros eitemau a ddifrodir ar sail pwysau yn hytrach na’u gwerth. Yn ôl yr Awdurdod  Hedfan Sifil, gallai’r swm y gall unigolyn anabl ei ddisgwyl o ran iawndal dros offer symudedd a ddifrodwyd “ei gyfyngu i oddeutu £1,300.”

Mae’r Arglwydd Holmes o’r farn bod carwyr awyr yn celu y tu ôl i gonfensiwn rhyngwladol i osgoi talu am offer symudedd a gafodd ei ddifrodi ac sy’n hanfodol i bobl anabl allu byw eu bywydau’n annibynnol. 

“Mae’r polisi annheg hwn yn dal pobl anabl mewn cylch anfantais, ac mae gan garwyr awyr Prydeinig gyfrifoldeb moesol i beidio â’i gymhwyso i offer symudedd cwsmeriaid anabl, gan ei fod yn eglur yn anaddas i bwrpas.”

Mae defnyddio’r Confensiwn i gyfyngu’r atebolrwydd dros gadeiriau olwyn ac offer symudedd yn cael ei graffu’n gynyddol. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn “annog cwmnïau i roi heibio eu hatebolrwydd cyfyngedig yn wirfoddol i ddod â’r swm iawndal yn agosach i werth go iawn yr offer symudedd.”

Mae’r ymagwedd hon eisoes wedi ei rhoi ar waith gan y cwmnïau hedfan mwyaf yn yr Almaen a Chanada - Lufthansa ac Air Canada. Mae’r ddau gwmni hedfan eisoes wedi gweithredu i roi darpariaethau Confensiwn Montreal heibio o ran difrod i gadeiriau olwyn neu gymhorthion symudedd. Yn yr Unol Daleithiau, mae’r Ddeddf Mynediad Carwyr Awyr (ACAA) yn datgan o ran teithiau awyr domestig, “the criterion for calculating the compensation for a lost, damaged, or destroyed wheelchair or other assistive device shall be the original purchase price of the device.”

 

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)