Pandemig Coronafeirws: ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol wrth gael mynediad i fwyd a hanfodion

Cyhoeddwyd: 22 Apr 2020

Diweddariad

Cafodd yr erthygl hon ei diweddaru ar 7 Mai 2020.

Ers cyhoeddi’r datganiad hwn i’r wasg mae Consortiwm Manwerthu Prydain wedi ateb ein llythyr gwreiddiol. Rydym wedi ymateb. Gweler y ddau ymateb: 

Corff cydraddoldeb yn galw ar manweithwyr i wneud mwy i gwsmeriaid anabl yn ystod argyfwng corona

Rydym wedi ysgrifennu at Gonsortiwm Manwerthu Prydain i amlygu pryderon am nad yw pobl anabl ar restr pobl fregus glinigol y Llywodraeth a’u mynediad i fwyd ac eitemau hanfodol.

Darllen y llythyr i Gonsortiwm Manwerthu Prydain (102KB, Word)

Darllen ymateb Consortiwm Manwerthu Prydain (311KB, PDF)

Wrth sylwi ar effaith ehangach coronafeirws ar bobl anabl, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

"Mae’r pandemig bydeang yn achosi lefelau sylweddol o ofn ac ansicrwydd, a gwyddom ei fod yn effeithio’n fawr ar bobl anabl. Blaenoriaeth gyntaf y llywodraeth yw diogelu diogelwch pobl, ac mae ei hymateb o angenrhaid yn cynnwys penderfyniadau’r tu hwnt i gwmpas llywodraethu arferol. Ond rhaid i ni sicrhau na chaiff pobl anabl eu hanghofio.  

"O benderfyniadau clinigol bywyd a marwolaeth a mynediad i dreial teg, i blismona cadw draw’n gymdeithasol, gallu gweithio’n effeithiol gartref, cael gofal diogel a phriodol a chyflawni’u siopa bwyd, nid yw gryn nifer o bobl anabl yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw, cymorth y mae hawl ganddyn nhw iddo.   

"Deallwn a chefnogwn yr angen i achub bywydau a diogelu’r GIG ond, gyda chyfyngiadau presennol ar waith am y dyfodol rhagweladwy, rhaid i ni hefyd gefnogi’r sawl sydd â’r angen fwyaf. Dylai’r angen i ddiogelu pob rhan o gymdeithas fod yn rhan o ymateb ein gwlad a dylai ddiffinio’r hyn ydym wrth i’r cyfnod argyfwng hwn ddod i ben. Rydym yn siarad â’r sectorau meddygol, cyfiawnder troseddol a manwerthu, ymysg eraill, ar sut y gallwn weithio ar y cyd i sicrhau na chaiff pobl anabl ei gadael ymhellach ar ei hôl hi yn ystod yr argyfwng hwn.   

"Rhaid i ni hefyd gynllunio’n awr am y dyfodol. Rhaid codi’r gostyngiadau a chyfyngiadau presennol ar amddiffynfeydd a hawliau ar yr amser priodol ac mewn ffyrdd sydd yn cydnabod eu heffeithiau arbennig ar bobl anabl."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)