Ein hymrwymiad i amrywiaeth yn ein gweithlu: llythyr dilynol

Cyhoeddwyd: 25 Apr 2017

Ysgrifennodd Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac, lythyr dilynol i nifer o sefydliadau cydraddoldeb hiliol i amlygu ein hymrwymiad dwfn i fwy o gydraddoldeb hiliol a chymdeithas fwy cydlynol.

Darllen ei lythyr cyntaf.

Diolch am eich llythyr wedi’i ddyddio 10 Ebrill ac am gwrdd â ni ar 27 Mawrth. Roedd yn ddefnyddiol i gael y cyfle i drafod y materion.

Rydym eisoes wedi trafod, ac fe nodais yn fy llythyr cynharach, yr heriau mae’r Comisiwn yn eu hwynebu yn y dyfodol, a’r angen i sicrhau bod y sgiliau priodol ganddo i gyflenwi ar yr heriau hynny. Felly, ni wnaf ailadrodd y pwyntiau hynny eto.

Mae’n ddrwg gen i fod gofidion gennych o hyd ac rwy’n sylweddoli’ch safbwynt. Fodd bynnag, gwir yw dweud fy mod i a’m cydweithwyr ar y Bwrdd a’r Uwch Dîm Gweithredol wedi craffu’n ofalus iawn yn yr wythnosau a’r misoedd diweddaraf ar y broses a wnaeth y Comisiwn ei fabwysiadu trwy gydol y cyfnod newid. Rydym wedi ystyried y broses ei hun a’r penderfyniadau a gymerwyd fel ei gilydd, ac rydym wedi ceisio am gyngor cyfreithiol trwy gydol y broses honno. O wneud felly, fel y dywedais yn fy llythyr cynharach, rwy’n argyhoeddedig ein bod wedi cymryd pob cam i sicrhau nad yw ein rhaglen newid yn wahaniaethol mewn unrhyw fodd.

Gan hynny, mae’n ddrwg gen i na allaf gytuno â’ch camau arfaethedig.

O ran pob un o’r pwyntiau rydych wedi’u codi ynglŷn â’r data:

1. Nifer yr aelodau staff BAME a gollodd eu swyddi

Ni fyddai’n iawn i ni wneud rhagdybiaethau am hunaniaeth ethnig yr unigolion dan sylw; yn hytrach gallwn ni ond defnyddio’r data a ddarparwyd i ni gan yr unigolion eu hunain. Crynodeb o’r data hwnnw a ddarparon yn flaenorol.

Fel y dywedais eisoes, rwy’n hyderus bod y broses y mae’r Comisiwn wedi’i defnyddio trwy gydol y cyfnod newid wedi bod yn deg ac yn dryloyw, a bod y penderfyniadau wedi’u cymryd ar sail sgiliau, a sgiliau yn unig. Gallaf eich sicrhau’n ddiamod nad yw ein proses aildrefnu na’r diwylliant o fewn y Comisiwn yn wahaniaethol hiliol. Nid oes felly unrhyw reswm i gynnwys asiantaeth allanol i adolygu’r broses ac er mod i’n gwerthfawrogi’ch cais, ni fyddwn yn mabwysiadu’r awgrymiad. Gellid cymryd eich cyfeiriad i benderfynyddion yn y cyd-destun hwn i awgrymu bod ein huwch reolwyr wedi'u heffeithio gan duedd ond rwy’n siŵr nad oeddech yn bwriadu hynny.

2. Cymorth cyflogaeth a chwnsela i’r rheini sydd yn wynebu colli swydd

Rwy’n hapus i allu’ch sicrhau nad ydych wedi cael gwybodaeth gywir o ran y cymorth a ddarparwyd. Cafodd ein haelodau staff sydd yn bwrw eu cyfnod rhybudd ymadael gynnig pecyn cymorth cynhwysfawr, a oedd yn cynnwys:

 • Cymorth ail-leoli allanol drwy Working Transitions, yn cynnwys:
  • Mynediad diderfyn i Reolwr Gyrfa Bersonol
  • Hyforddiant unigol tair awr gyda hyfforddwr gyrfa brofiadol
  • Gweithdy grŵp ar chwilio am waith
  • Mynediad diderfyn i borth gyrfa ar-lein yn cynnwys ap adeiladu CV,  cronfa ddata swyddi, a chronfa ddata cwmni
  • Ystod o webinarau ar-lein i helpu datblygu sgiliau ymarferol i ddod o hyd i swyddi
  • Rhaglen Cynorthwyo Cyflogai, ar gael 24/7
 • Cymorth mewnol yn cynnwys adnoddau ar-lein, y Tîm Pobl, Rhaglen Cynorthwyo Cyflogai, mynediad i rwydwaith adleoli’r CS ac adnoddau eraill.

Cafodd y gwasanaeth a ddarparwyd gan Brook Street, yr ydych yn cyfeirio ato, ei drefnu gan un o’n Rheolwyr AD i ddarparu cymorth ychwanegol, gan alluogi’r sawl oedd yn bwrw eu cyfnod rhybudd ymadael i gwrdd ag asiantaeth cyflogaeth i drafod y farchnad swyddi presennol a chynnig cyngor eang ar wneud cais ac ysgrifennu CV o ran eu safbwynt nhw. Fel y gwelwch uchod, nid oedd yn ffurfio’r pecyn cyfan a oedd ac sydd yn parhau ar gynnig.

Mae’r cyfeiriad at Costa Coffee eto’n ymddangos fel petai wedi’i gam-gynrychioli rywfaint. Fel rhan o’r cymorth a oedd ar gael, gwnaeth ein Rheolwyr AD gynnig i gwrdd yn rheolaidd â staff yn bwrw eu cyfnod rhybudd ymadael, i drafod y materion a’r cynnydd diweddaraf. Weithiau mae’n well i wneud hyn mewn amgylchedd anffurfiol ac nid yw siop goffi leol yn fan anghyffredin ar gyfer cyfarfod. Wrth gwrs nid trafodaeth hyfforddi neu fentora ffurfiol mohono fel yr awgrymwyd, a beth bynnag ni fyddai cyfarfod ffurfiol wedi cymryd lle yno oni bai fod y person dan sylw yn hapus gyda’r amgylchedd hwnnw.

3. Lliniariad

Byddwch wrth gwrs yn ymwybodol bod y rhwymedigaeth i liniaru deilliannau unrhyw broses yn estyn yn unig at ystyried addasiadau rhesymol i gyflogeion anabl, y gwnaethom wrth greu’r rôl ychwanegol yr ydych yn cyfeirio ati (ar gyfer cyflogai sydd yn anabl a BAME ill dau.).

Rwy’n tybio felly eich bod wrth sôn am liniaru yn cyfeirio at y gofyniad ein bod yn rhoi proses gadarn, deg a thryloyw ar waith, a oedd hefyd yn cynnwys sicrhau ein hymdrechion gorau wrth nodi unrhyw gyflogaeth amgenach, addas, posibl. Fel y soniwyd uchod, rwy’n argyhoeddedig ein bod wedi gwneud felly. Mae’n ofid i mi y bu rhaid i ni ddiswyddo aelodau staff yn orfodol, fodd bynnag, cam gwag fyddai rhoi pobl mewn rolau na allan nhw eu cyflawni, ac wrth gwrs ni allwn gyflogi unrhyw unigolyn ar sail ei ethnigrwydd yn unig, a fyddai’n anghyfreithlon.

4. Uwch staff BAME

Fel y’i crybwyllwyd yn fy llythyr cynharach, gwir yw dweud bod 84%  o’n staff yn adrodd eu hunain yn wyn yn erbyn 89% o staff y gwasanaeth sifil, ac mae 19.75% yn adrodd fel pobl anabl yn erbyn ystadegyn cymaradwy o 6.32% yn y gwasanaeth sifil.

Fel yr ydych wedi’i ddweud yn gywir, fodd bynnag, mae ein hamcanion cydraddoldeb yn ei wneud yn glir ein bod yn bwriadu cynyddu cynrychioliad lleiafrifoedd ethnig a staff anabl ar yr uwch lefelau ac i’r perwyl hwnnw, fel y gwyddoch, rydym wedi gosod targed heriol arnom ein hunain. Ein gobaith awchus yw y gallwn weithio gyda chi a’ch chwaer sefydliad i gyflawni hyn, gan y byddem yn ddiolchgar iawn i chi am eich help wrth nodi  ymgeiswyr addas ar gyfer y rolau, a datblygu pib linell.

Ar yr un pryd mae’n hanfodol i ni wneud newidiadau i’r sefydliad i sicrhau bod gennym y sgiliau priodol i gyflenwi ar ein hamcanion strategol ar gyfer y dyfodol, yr ydym yn sylweddoli eu bod yn bwysig ichi achos gwyddom fod amcanion a phwrpasau a rennir gennym. Nid ydym eto wedi llwyddo i gynyddu cynrychioliad. Fodd bynnag, rydym yn llawn fwriadu gwneud felly yn y modd rydym wedi’i ddisgrifio eisoes.

Nid yw, mewn gwirionedd, yn gywir i awgrymu bod nifer y cyfarwyddwyr gweithredol wedi dyblu. Yn 13/14, 14/15, a 15/16 o dan y Prif Weithredwr blaenorol roedd y Comisiwn yn cyflogi tri Chyfarwyddwr Gweithredol a dau gyfarwyddwr gwlad a oedd yn ffurfio’i dîm gweithredol. Heddiw, yn ychwanegol i’r Prif Weithredwr, mae gan y Comisiwn dri Chyfarwyddwr Gweithredol yn ei le ac mae wedi cynyddu eu cyfrifoldeb i ymgorffori’r rolau gwlad. Mater i’r Comisiwn wrth gwrs yw pennu’r strwythur staffio priodol i gyflenwi’i gylch gwaith.

Fel yr ydych yn ymwybodol, nid yw’r dyfarniad yn Essop ac eraill v Swyddfa Gartref [2017] UKSC 27, y gwnaethom ei gefnogi a’i groesawu fel datganiad cywir o’r gyfraith, yn effeithio ar y mater cyfiawnhau. Ein safbwynt ni yw y gellir deall unrhyw anghymesuredd yn yr asesiad effaith ar gydraddoldeb a’i gyfiawnhau yn unol â’r naratif yr ydym wedi’i ddarparu i chi. Rydym yn eithaf clir, nid yn unig yr ydym wedi gweithredu yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 ond hefyd na fyddem yn ystyried gweithredu’n orfodol eto yn erbyn unrhyw sefydliad a oedd yn ymgymryd â rhaglen newid debyg. Dyma oedd un o’r dulliau o graffu y gofynnodd y Bwrdd i’r Tîm Gweithredol ei fabwysiadu.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i chi am eich diddordeb yn y Comisiwn ac wrth gydnabod y rhan bwysig yr ydym yn ei chwarae wrth newid y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi.

Gobeithio, gallwn ddod ynghyd yn adeiladol i gyrraedd yr amcanion yr ydym yn eu rhannu, a byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw gymorth a chyngor yr ydych yn gallu eu cynnig.

Yr eiddoch yn ddiffuant

David Isaac

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)