Pobl hŷn a chyflogaeth: adroddiad Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb

Cyhoeddwyd: 17 Jul 2018

Wrth sylwi ar ganfyddiadau adroddiad y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb ar wahaniaethu ar sail oedran yn y gweithle, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

'Mae gan bawb yr hawl i weithio a hawl i amgylchedd weithio sydd yn eu caniatáu i gyflawni’u potensial llawn. Nid yw’n dderbyniol bod gwahaniaethu ar sail oedran yn dal yn bodoli yn y gweithle, ac mae angen glir i wneud pobl yn fwy ymwybodol o’r hyn yw gwahaniaethu ar sail oedran, a’r hyn i’w wneud, os byddwch yn ei ddioddef neu’n dyst iddo.

'Un o’n meysydd blaenoriaeth yw cydraddoldeb yn y gweithle. Rydym wedi cymryd camau gorfodi cadarn, a byddwn yn parhau i’w cymryd, gan ddefnyddio’n holl bwerau statudol i daclo gwahaniaethu anghyfreithlon a sicrhau na chaiff neb ei wahardd o’r gweithle. Mae hyn yn cynnwys galluogi cyflogwyr Prydain i fanteisio ar ddoniau a chyfraniadau gweithwyr o bob oedran.

'Mae canfyddiadau’r Comisiwn wedi nodi bod gweithwyr hŷn yn wynebu rhagfarn ym maes recriwtio a gallent angen amodau gweithio hyblyg. Rydym, dro ar ôl tro, wedi galw am yr hawl i ofyn am weithio hyblyg i fod yn gymwys o’r diwrnod cyntaf oll ymhob swydd ac rydym wedi pwysleisio’r angen i gyflogwyr i wneud eu gweithleoedd yn hygyrch i bawb, gan gynnwys pobl hŷn, rhieni a gofalwyr. Rydym hefyd wedi ceisio taclo rhagfarn anymwybodol ym myd recriwtio drwy weithredu yn erbyn hysbysebion gwahaniaethol sydd yn gofyn am nodweddion neu delerau sydd yn gysylltiedig â grŵp oedran penodol.  

'Byddwn yn ystyried canfyddiadau adroddiad y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb yn ofalus, a pharhau i weithio’n glos gyda’r Llywodraeth a sefydliadau, sydd yn cynrychioli anghenion pobl hŷn, i daclo pob ffurf ar wahaniaethu yn y gweithle.'

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)