Swyddfa dros Daclo Anghyfiawnderau: Ein hymateb

Cyhoeddwyd: 12 Jul 2019

Wrth ymateb i gyhoeddiad Theresa May am gorff newydd i daclo anghyfiawnderau cymdeithasol, meddai ein Cadeirydd, David Isaac:

“Bu ein safbwynt ers tro yn glir iawn y bod angen i ni, os am daclo anghydraddoldeb yn y gymdeithas, fynd i’r afael ar frys â bylchau mewn gwybodaeth a data. Mae’r ffaith bod y llywodraeth wedi’i gydnabod i’w groesawu a’i bod wedi dangos ei hymrwymiad i ostwng anghydraddoldeb. Bydd casglu data yn well yn taflu goleuni ar y materion ble mae angen gweithredu. Mae’n bwysig bod gan unrhyw gorff newydd gylch gwaith clir i osgoi dyblygu fel bo sylw ac adnoddau gwerthfawr yn cael eu canolbwyntio’n effeithiol. Dylai ymgynghoriad cyhoeddus llawn gael ei gynnal i gasglu mewnbwn gan arweinwyr yn y maes hwn fel y gellir ystyried eu safbwyntiau. Edrychwn ymlaen at gymryd rhan mewn trafodaethau pellach ar gyfeiriad y Swyddfa dros Daclo Anghyfiawnderau i ddeall sut fydd yn gweithio mewn gwirionedd.

“Er bod casglu data yn bwysig, dim ond hyn a hyn a all wneud. Mae angen i ni weld ymateb cydgysylltiol gan Lywodraeth ar y gweithredu sydd ei angen i ostwng anghydraddoldeb yn y gymdeithas. Gallai hyn gynnwys rhoi’r ddyletswydd gymdeithasol economaidd ar waith yn y Ddeddf Cydraddoldeb a bod â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus mwy effeithiol sy’n ffocysu cyrff cyhoeddus ar daclo’r anghydraddoldebau allweddol a nodwyd yn ein hadroddiadau ar A yw Prydain yn Decach?. Gwnâi hyn llawer i ddileu’r anghyfiawnderau llosg y dymuna’r Prif Weinidog i fynd i’r afael â nhw.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)