O rifau i gamau: corff cydraddoldeb yn adolygu effaith adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau

Cyhoeddwyd: 14 Dec 2018

Mae corff cydraddoldeb yn galw ar gyflogwyr i wneud eu rhan wrth daclo’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau drwy gyhoeddi’u cynlluniau gweithredu.

Bu tryloywder data yn gam cyntaf pwysig wrth fynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Ar hyn o bryd nid yw cyhoeddi cynlluniau gweithredu yn orfodol, fodd bynnag, dywedodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ei fod yn hanfodol i gyhoeddi’r cynlluniau hyn os yw busnes am ddangos ymrwymiad gwirioneddol i gau’r bwlch.

Rydym wedi ymgymryd â dadansoddiad o gynlluniau gweithredu bwlch cyflog rhwng y rhywiau cyflogwyr i ddeall yr hyn y maent yn ei wneud i sbarduno newid ystyrlon a thaclo anghydraddoldeb sy’n wynebu menywod yn y gweithle.

Mae canfyddiadau pwysig yn cynnwys:

  • dim ond un o bob pum cyflogwr a gafodd eu samplo sydd wedi llunio cynllun gweithredu i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau
  • dim ond 11% oedd wedi gosod targedau i’w hunain a fyddai wedi’u galluogi i fesur cynnydd eu cynlluniau gweithredu o flwyddyn i flwyddyn
  • roedd cyflogwyr mwy o faint yn fwy tebygol na chyflogwyr llai i osod targedau ar eu hunain, gan fod cyflogwyr a chanddynt lai na 499 o staff yn llai tebygol o gyhoeddi cynllun gweithredu fel rhan o’u rhifau bwlch cyflog rhwng y rhywiau na rhai mwy o faint

Gwna’r adroddiad hefyd nifer o argymhellion ar beth i’w gynnwys mewn cynllun gweithredu da, megis:

  • gwneud CVs a ffurflenni cais yn ddienw
  • gweithdrefnau recriwtio a dyrchafu tryloyw
  • hysbysebu pob swydd fel yn agored i weithio hygyrch o’r cychwyn deg
  • hyrwyddo’n weithredol Absenoldeb Rhiant a Rennir i staff
  • datblygu rhaglenni prentisiaeth byr
  • darparu cyfleoedd ar gyfer cynlluniau mentora

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Yn gynharach eleni taflodd adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau oleuni ar rai materion y bydd menywod yn eu hwynebu wrth gael mynediad i swyddi, gwneud cynnydd ynddynt ac aros yn y gweithle. Wrth i ni gyrraedd yr ail flwyddyn o adrodd, mae angen i’r sylw bellach symud tuag at gyflogwyr sy rhaid chwarae eu rhan wrth gau’r bwlch, gan ddechrau drwy amlinellu’n gyhoeddus sut maent yn bwriadu mynd i’r afael ag ef yn eu sefydliadau.

'Gall gynlluniau gweithredu penodol ac sy’n rhwym i amserlen wneud mwy na dim ond nodi’r rhwystrau sy’n dal menywod yn ôl yn y gweithle, gallant helpu creu amgylchedd ble gall gyflogeion benywaidd ffynnu, yn ogystal ag arddangos i weithwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid ymroddiad i wella arferion gweithio, a gallant wella enw da’r sefydliad.   

'Fel y corff sy’n gyfrifol am orfodi rheoliadau bwlch cyflog rhwng y rhywiau, hoffem eu gweld yn mynd ymhellach ac rydym yn galw ar lywodraeth i wneud cyhoeddi cynlluniau gweithredu yn orfodol, fel y gall adrodd yrru newid ystyrlon.'

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)