Rheol ‘No Travellers' wedi’i dileu

Cyhoeddwyd: 21 Feb 2019

Rydym wedi cyhoeddi dileu’r rheol wahaniaethol, hiliol 'no Travellers' o faes carafannau yn Dumfries, yr Alban.

Cyhoeddwyd y rheol ar wefan Kings Green Caravan Park yn Port William, Galloway, ac ar daflenni ar y safle. Roedd y rheol yn dweud: 'No trading/traders or Travellers allowed on site'.

Cafodd y rheol ei reportio wrthym gan David Donaldson, actifydd Sipsiwn/Teithiwr o Albanwr, ym mis Rhagfyr 2018.

Cysylltom â pherchnogion y safle, Port William Community Association, gan ofyn iddynt ddileu’r rheol 'no Travellers' o’u telerau a’u hamodau a’u taflenni gan nad yw’n cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Wrth sylwi ar yr achos, meddai Lynn Welsh, ein Pennaeth Cyfreithiol yn yr Alban:

'Rydym yn falch bod Port William Community Association wedi derbyn bod y rheol yn wahaniaethol ac wedi cytuno ar unwaith i’w dileu. Bu’r math hwn o reol yn anghyfreithlon ers 1968, felly nid oes unrhyw esgus am ei bodolaeth y dyddiau hyn.

'Rhan o’r rheswm ar gyfer cyflwyno Deddf Cysylltiadau Hiliol 1968 oedd dileu’r arwyddion “Dim Pobl ddu, dim Gwyddelod, dim cŵn” a fyddai’n aml yn cael eu dangos mewn lletyau gwely a brecwast, tai gwestai a thafarnau’r cyfnod hwnnw. Y dyddiau hyn nid ydym yn eu gweld ond mewn perthynas â Sipsiwn/Teithwyr. 

'Gwyddom fod Sipsiwn/Teithwyr o Albanwyr yn wynebu nifer o ffurfiau o wahaniaethu ac arwahanrwydd cymdeithasol. Y nhw sydd â’r iechyd salaf o unrhyw grŵp lleiafrifoedd ethnig yn yr Alban, ac mae ganddynt lefelau uchel o dlodi ac maent ymysg y lefelau isaf o gyrhaeddiad addysgol.

'Mae’r rheol hon yn nodyn atgoffa i’r gymuned bod llawer gormod o lefydd o hyd yn yr Alban ble nad oes croeso iddynt.

'Hyd yn oed pan na fyddai’r perchnogion yn gwahaniaethu’n rhagweithiol yn erbyn Teithwyr a oedd am ddefnyddio’r safle, byddai darllen y rheol hon wedi’u rhwystro rhag hyd yn oed ceisio gwneud hynny.

'Byddem yn annog unrhyw un sydd yn dod ar draws bolisi fel hwn i’w sôn wrthym amdano ar unwaith.'

Meddai David Donaldson a reportiodd yr achos wrthym:

'Rwy’n hapus iawn i glywed bod y rheol "no Travellers" wedi’i dileu. Nid yw’n bleserus i gael y neges fod ddim croeso i chi ar sail eich ethnigrwydd yn unig, ond yn drist, mai’n un y gŵyr Teithwyr a Sipsiwn amdano’n rhy fynnych.  

'Fel Teithiwr ifanc yn cael ei fagu yn yr Alban, cafodd fy nheulu a fi ein gwahardd rhag cael mynediad i safleoedd carafán ar lawer i achlysur. Dim ond cynyddu’r anghydraddoldeb yr ydym yn ei wynebu y gwnaiff hyn a’i wneud yn anoddach i ni gael mynediad i wasanaethau wrth deithio.

'Gwahaniaethu ar sail hiliaeth a stereoteipio yw’r ymddygiad hwn. Mae angen i ni ei newid ac rwy’n falch gweld y Comisiwn yn gweithio gyda’m cymuned i wneud hynny.

'Byddwn yn annog i bawb sydd wedi gweld arwyddion neu bolisïau gwahaniaethol fel yr un yma i weithredu i gael gwared â’r “hiliaeth dderbyniol olaf’ a wyneba fy nghymuned.'

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw’r Corff Cydraddoldeb Cenedlaethol dros Gymru, Lloegr a’r Alban.

Byddwn yn gweithio i ddileu gwahaniaethu a hybu cydraddoldeb ar draws y naw nodwedd warchodedig a amlinellwyd yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Rydym yn Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol ‘Statws A’ ac rydym yn rhannu’n mandad i hybu ac amddiffyn hawliau dynol yn yr Alban gyda Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban.

2. Cafodd y rheol ei chyhoeddi ar delerau ac amodau gwefan y safle carafán ac mewn deunydd argraffedig ar y safle.

Mae rheolau sy’n cyfyngu mynediad i nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau ar sail hil yn anghyfreithlon o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Cyhoeddom ganllaw ar sut i atal gwahaniaethu ym maes darparu gwasanaethau i’r cyhoedd.

3. Yn mis Rhagfyr 2017 galwodd Kaliani Lyle, cynghorydd annibynnol llywodraeth yr Alban ar gydraddoldeb hiliol yn yr Alban, ar y llywodraeth i: 'Fabwysiadu ymagwedd "sero goddefgarwch" i wahaniaethu yn erbyn Sipsiwn/Teithwyr'.

4. Mae llywodraeth yr Alban ar fin cyhoeddi’i strategaeth Sipsiwn/Teithwyr gyda’i nod o ddileu gwahaniaethu yn eu herbyn a chefnogi’u cynhwysiad economaidd a chymdeithasol yn y Gwanwyn.

 

 

 

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)