Ni fydd mwy na thraean o glybiau’r Uwch Gynghrair yn cyflawni safonau mynediad i bobl anabl

Cyhoeddwyd: 15 Sep 2016

Ni fydd gan saith o glybiau’r Uwch Gynghrair, gan gynnwys dau o’r timau cyfoethocaf yn y byd, gyfleusterau digonol i gefnogwyr anabl erbyn Awst 2017. Mae Chelsea, Lerpwl, Crystal Palace a Bournemouth ar fin methu terfyn amser y cytunwyd arno i ddod â’u stadiwms i lefel safonau lleiaf ar gyfer mynediad i bobl anabl, yn ôl sefydliad cefnogwyr anabl, Level Playing Field (LPF).

Mae gan y clybiau Hull City, Burnley a Middlesbrough a enillodd ddyrchafiad yn ddiweddar flwyddyn ychwanegol i gyflawni’r gofynion.

Y llynedd, addawodd pob clwb yr Uwch Gynghrair i wella cyfleusterau eu stadiwms i gefnogwyr anabl a chynyddu nifer y mannau ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn erbyn Awst 2017, fel y’i hamlinellwyd yng Nghanllaw Stadia Hygyrch (ASG). Fodd bynnag, mewn cyfarfodydd gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, a gymerodd y gynghrair i gyfrif y llynedd oherwydd darpariaethau hygyrch annigonol, mae’r Uwch Gynghrair wedi cydnabod bellach y bydd llawer yn methu’r terfyn amser hwn.

Wrth sylwi ar y diffyg cynnydd, meddai Chris Holmes, Comisiynydd Anabledd y Comisiwn: 

“Cytunodd y clybiau i gyd i wneud y gwelliannau lleiaf a argymhellwyd i gefnogwyr anabl dros ddwy flynedd. Rydym bellach hanner y ffordd, ac i lawer o’r timau, mae’r perfformiad mewn gair yn annerbyniol.”

Mae’r Comisiwn wedi rhybuddio y gallai clybiau bellach wynebu camau cyfreithiol. 

“Mae rhwymedigaeth gyfreithiol dan y Ddeddf Cydraddoldeb gan dimau pêl droed i sicrhau na roddir cyflogwyr o dan anfantais. Pan fydd ychydig neu ddim cynnydd wedi’i wneud tuag at wella mynediad i bobl anabl, fe wnawn ystyried defnyddio ein holl bwerau cyfreithiol cryf i sicrhau cydymffurfiaeth - mae pob opsiwn dan ystyriaeth. Byddwn yn ysgrifennu at bob clwb i sicrhau na fyddan nhw’n cefnu ar eu hymrwymiad a gafwyd ganddyn nhw'r llynedd, a byddwn yn cael adroddiad bob chwe mis gan yr Uwch Gynghrair ar y cynnydd a wnaed.”

Mae canfyddiadau Level Playing Field yn amlygu rhai gwelliannau arwyddocaol. Meddai Cadeirydd LPF, Joyce Cook:

 “Fel y tymor diwethaf ar y maes, mae’r pencampwyr Leicester City yn arwain y ffordd, tra bo nifer o dimau eraill megis Manchester United wedi dangos ymrwymiad clir tuag at gyrraedd safonau hygyrchedd ASG erbyn y flwyddyn nesaf.”

Am y clybiau eraill, nid yw hyd yn oed stadia sydd newydd eu hadeiladu yn cyrraedd lefel lleiaf y safonau. Un o’r canfyddiadau sy’n rhoi’r ysgytwad fwyaf yw na fydd bellach gan yr Olympic Stadium, cartref newydd West Ham, ddarpariaeth seddau parhaol digonol. Yn ei gyflwr presennol, dim ond os caiff mannau yn yr adran lletygarwch eu cynnwys ar sylfaen hyblyg y bydd digon o seddau i gefnogwyr anabl, ac ni fydd fyth yn rhan o ddarpariaeth tocyn tymor.

Sylwodd Joyce Cook:

“Gyda’r Gemau Paralympaidd yn digwydd ar hyn o bryd yn Rio, sut allwn ni siarad am dreftadaeth bositif Llundain 2012 i bobl anabl yn y DU pan fydd hyd yn oed yr Olympic Stadium bellach yn gwbl hygyrch? Mae, mewn gwirionedd, yn anhygoel.”

Wrth drafod gyda Level Playing Field, cafodd pryderon eu codi gan glybiau ynglŷn â hyn o bosib yn tarfu ar ddarpariaeth seddau i ddeiliaid tocynnau tymor, a’r anhawster o gael caniatâd cynllunio i wneud y newidiadau angenrheidiol. Fodd bynnag, mae’r Arglwydd Holmes o’r farn bod y fath broblemau yn symptomatig o ddiwylliant y caiff cefnogwyr anabl eu trin ynddo fel niwsans neu ôl-ystyriaeth.

Meddai:

“Cefnogwyr yw gwaed bywyd unrhyw dîm, ac mae angen i ni symud y tu hwnt i esgusodion blinedig na ellir gwneud stadiwms yn fwy hygyrch i gefnogwyr anabl; nid yw problemau o’r fath yn codi pan mae angen gwella neu ymestyn adrannau lletygarwch.

“Uwch Gynghrair Lloegr yw’r gynghrair fwyaf cyfoethog yn y byd; yn y flwyddyn pan fo arwyddion clybiau yn cyrraedd lefelau’r entrych, ni all clybiau’r Uwch Gynghrair barhau i ddiystyru cefnogwyr anabl a’u cadw ar yr ymylon.”

 

Fideo cysylltiedig

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)