Aelodau newydd Pwyllgor yr Alban i ymladd yn erbyn anghydraddoldeb yn 2018

Cyhoeddwyd: 10 Jan 2018

Cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn yr Alban benodiad tri aelod pwyllgor newydd a fydd yn defnyddio’u sgiliau a’u profiad a godwyd ledled cymdeithas yr Alban i wneud lle tecach i bawb – gan ddiogelu hawliau pobl i degwch, urddas a pharch.

Aelodau newydd y pwyllgor yw Calum Irving, o’r grŵp ymgyrch iechyd meddwl See Me, yr ymgyrchydd hawliau anabledd Marsali Craig a Rami Okasha o’r Arolygiaeth Gofal.

Wrth groesawu’u penodiad, meddai Comisiynydd yr Alban, Dr Lesley Sawers OBE:

"Roedd safon a nifer yr ymgeiswyr yn creu argraff fawr. Mae cael cymaint o Albanwyr dawnus yn edrych i wthio’r agenda cydraddoldeb a hawliau dynol yn ei flaen yn fy ysbrydoli’n fawr a holl dîm y Comisiwn yn yr Alban. Mae mor galonogol i wybod bod gennym y fath gefnogaeth gadarn gan yr ystod eang hon o bobl ddawnus, gyda chryn dipyn o arbenigedd a gwybodaeth, ac ymrwymiad ledled yr Alban i leihau anghydraddoldeb yn ein cymunedau.

"Mae cydraddoldeb a hawliau dynol yn ganolog i fywyd yr Alban ac rydym yn gywir yn falch o’n cymdeithas gynhwysol, fodd bynnag mae heriau o hyd i’w wynebu a rhwystrau i’w goresgyn. Fel y mae’n hadroddiad yn 2015, ‘Is Scotland Fairer?’ yn nodi, i rai Albanwyr, pobl ifanc, Albanwyr anabl a Sipsiwn Teithwyr yn enwedig, mae anghydraddoldeb a gwahaniaethu yn dal yn ofid sylweddol.

"Gyda’r sgiliau, profiad a’r brwdfrydedd y dangosa aelodau newydd y Pwyllgor, rwy’n hyderus yn ein gallu i daclo’r problemau hyn ar ei ben. Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda hwy, a phartneriaid eraill ar draws cymdeithas ddinesig yr Alban yn 2018, i sicrhau bod yr Alban yn cyflawni ein potensial fel safon fyd-eang ar gydraddoldeb a hawliau dynol."

Nodiadau i olygyddion

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Sarah Thoms ar 0141 228 5974.

Ceir Bywgraffiadau pob aelod newydd ar ein gwefan. Byddant yn dechrau ar eu cyfnodau heddiw a byddant yn eu swydd am rhwng dwy i bum mlynedd. Maen nhw’n ymuno ag aelodau presennol y pwyllgor, Emma Ritch, Lorraine Barrie, Nicole Busby, David Crichton, Clare MacGillivray a Naomi McAuliffe.