Canllaw newydd yn galw ar gyflogwyr i sicrhau bod eu staff yn cael eu diogelu rhag aflonyddu

Cyhoeddwyd: 14 Jan 2020

Wrth ddiogelu’u gweithluoedd ar ddechrau ail ddegawd y Ddeddf Cydraddoldeb caiff cyflogwyr gymorth gan ganllaw newydd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Mewn llythyr i gyflogwyr blaenllaw a grwpiau diwydiant, gwnaeth ein prif weithredwr, Rebecca Hilsenrath, atgoffa gweithredwyr bod rhaid i’w cyflogeion gyrraedd eu gweithle yn hyderus y byddan nhw’n ddiogel a saff rhag dioddef gwahaniaethu, erledigaeth ac aflonyddu o unrhyw fath.

Mae’r canllaw newydd yn egluro cyfrifoldebau cyfreithiol cyflogwyr a’r camau ymarferol y dylen nhw eu cymryd i atal ac ymateb i aflonyddu ac erledigaeth yn y gweithle. Mae hefyd yn darparu cyngor i weithwyr i’w helpu deall y gyfraith a rhwymedigaethau’u cyflogwyr i atal aflonyddu ac erledigaeth, neu ymateb i’w cwyn.

Gan adeiladu ar ganfyddiadau ac argymhellion ein hadroddiad Trowch y Byrddau, mae ein canllaw newydd wedi tynnu ar ystod eang o brofiadau aflonyddu ac arbenigedd gan ystod o unigolion a chyflogwyr i ddatblygu atebion y gellir eu defnyddio mewn unrhyw weithle ac yn erbyn unrhyw ffurf o aflonyddu.

Meddai Rebecca Hilsenrath, prif weithredwr yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Mae’n bryd i bob cyflogwr roi camau ar waith yn erbyn camymddwyn a diogelu’u staff rhag dioddef aflonyddu. Mae dwy flynedd ers i #MeToo godi aflonyddu rhywiol i frig yr agenda. Rydym wedi gweld rhai cyflogwyr yn croesawu hyn a dechrau gwneud y gwahaniaethau a fydd yn trawsnewid gweithleoedd a rhoi hwb i’r economi drwy rymuso pobl i gyflawni’u potensial llawn. Ond rydym angen eraill i wneud yr un peth. Ni aiff y broblem i ffwrdd ac os ydym i wireddu gweithleoedd lle na fydd neb fyth yn teimlo’n anniogel neu dan fygythiad, yna rhaid i ddiwylliannau’r gweithle newid yn sylweddol.

'Ni ellir cyfiawnhau unrhyw ffurf o aflonyddu ac am gyfnod rhy hir, mae’r cyfrifoldeb wedi bod ar y dioddefwr i herio triniaeth amhriodol. Drwy osod gofynion cyfreithiol a darparu enghreifftiau ymarferol ar atal ac ymateb i aflonyddu, gobeithio, bydd ein canllaw yn symud y cyfrifoldeb yn ôl i gyflogwyr.'

Eglura’n canllaw'r ffurfiau gwahanol y gall aflonyddu ac erledigaeth eu cymryd o dan y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae hefyd yn ailadrodd y gall rhai mathau o ymddygiad megis awgrymiadau corfforol, jôcs neu gastiau, cellwair ac ymddygiad corfforol tuag at berson neu’i eiddo fod yn gyfystyr ag aflonyddu neu aflonyddu rhywiol hyd yn oed os nad hynny oedd bwriad y tramgwyddwr.

Mae’r canllaw technegol yn darparu tribiwnlysoedd cyflogaeth a llysoedd â chyfeiriad clir ar y gyfraith a’r camau arfer orau y gall cyflogwyr eu cymryd i atal a delio ag aflonyddu ac erledigaeth. Disgwylir y daw yn god ymarfer statudol maes o law.

Meddai’r Fonesig Heather Rabbatts, Cadeirydd TIME’S UP UK:

'Rydym yn daer yn cefnogi adroddiad Canllaw aflonyddu rhywiol newydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a fydd o gymorth mawr i sicrhau bod cyflogwyr, gweithwyr a’u cynrychiolwyr yn deall maint ac effaith aflonyddu yn y gweithle, y gyfraith yn y maes hwn a’r arfer orau ar gyfer ataliaeth ac ymateb effeithiol. Yn TIME’S UP rydym wedi gallu defnyddio’n llais i amlygu’r ffaith bod aflonyddu rhywiol yn hollbresennol ac rydym yn ymroi i ddod o hyd i ffyrdd i sicrhau bod menywod yn cael diogelwch, cyfiawnder a chydraddoldeb.'

Ochr yn ochr â’r canllaw technegol, rydym wedi cyhoeddi saith cam y dylai pob cyflogwr eu hystyried i sicrhau eu bod yn gwneud eu gorau glas i atal a delio ag aflonyddu rhywiol yn y gweithle.

Y rhain yw:

  1. Llunio polisi gwrth-aflonyddu effeithiol
  2. Ymgysylltu â staff yn rheolaidd drwy gyfarfodydd un i un a bod â pholisi drws agored
  3. Asesu a lliniaru risgiau yn y gweithle
  4. Ystyried defnyddio system adrodd sydd yn caniatáu i weithwyr codi pryder yn ddienw neu mewn enw
  5. Hyfforddi staff ynglŷn â’r hyn yw aflonyddu rhywiol yn y gweithle, beth i’w wneud os bydd gweithwyr yn ei ddioddef  a sut i drin cwynion
  6. Gweithredu ar unwaith pan gaiff cwyn aflonyddu ei chodi
  7. Trin aflonyddu gan drydydd parti yr un mor ddifrifol ag un gan gydweithiwr

 

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)