Mae ymchwiliad i heddlu’r Met yn datgelu diffygion arwyddocaol wrth drin gwahaniaethu

Cyhoeddwyd: 08 Sep 2016

Mae ymchwiliad y Comisiwn i heddlu’r Met yn datgelu diffygion arwyddocaol wrth drin cwynion gwahaniaethu gan ei swyddogion a’i staff ei hunan.

Bydd ymchwiliad pwysig gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn dweud heddiw bod swyddogion yr heddlu benywaidd, hoyw a lleiafrifoedd ethnig yng Ngwasanaeth  Heddlu’r Metropolitan (MPS) sy’n cwyno am wahaniaethu yn disgwyl cael eu herlid ac yn ofni dialon, megis dyrchafiad yn cael ei wrthod iddyn nhw.

Mae’r adroddiad newydd yn galw am newidiadau i’r gyfraith ac i’r ffordd y mae’r MPS yn trin cwynion mewnol yn y dyfodol, ar ôl i’r Comisiwn ddatgelu problemau gyda diwylliant yr MPS a sut mae’n delio â chwynion gwahaniaethu. Disgrifir cwyno’n gyson gan swyddogion heddlu a staff yr MPS fel  ‘codi’ch pen uwch y clawdd’ gan mai’r disgwyliad (beth bynnag yr arfer mewn gwirionedd) yw y cewch eich erlid am wneud hynny.

Seilir y casgliadau heddiw ar ein hymchwiliad eang i driniaeth yr MPS o’i swyddogion a staff benywaidd, hoyw a lleiafrifol ethnig sy’n cwyno am wahaniaethu. Mae’n dilyn canfyddiadau Tribiwnlys Cyflogaeth o wahaniaethu hiliol ac ar sail rhyw ac erledigaeth yn achos Carol Howard v Gwasanaeth Heddlu’r Metropolitan.

Canolbwyntiodd yr ymchwiliad ar weithdrefnau cwyno a chamymddwyn mewnol yr MPS yn dilyn cwynion gwahaniaethu. Edrychodd ar brosesau a strwythurau’r MPS i archwilio a oedd unrhyw broblemau systemig yn effeithio ar ddeilliannau’r cwynion hyn.

Ymgymerodd y Comisiwn ag archwiliad manwl o gorff eang o dystiolaeth yn rhychwantu tair blynedd. Roedd hyn yn cynnwys cannoedd o ddogfenni ac adroddiadau, oddeutu 60 o gyfweliadau gyda swyddogion yr heddlu a staff a dadansoddiad manwl o ddata a gweithdrefnau’r MPS.

Disgrifir cwyno’n gyson fel ‘codi’ch pen uwch y clawdd’

Canfu’r Comisiwn, yn seiliedig ar y dystiolaeth a oedd yn bodoli, er nad oedd yn bosibl i sefydlu bod achos o fynd yn groes i ddeddfwriaeth cydraddoldeb wedi digwydd, roedd arfer sâl yn cynnwys:

 • Gweithdrefn cadw cofnodion sâl o achosion unigol, ynghyd â data anghyson, yn atal y broses o allu nodi problemau systemig ac yn rhwystro camau i fynd i’r afael â nhw.
   
 • Anfodlonrwydd cyffredinol o fewn yr MPS i gyfaddef camgymeriadau ac ymddiheuro amdanyn nhw.
   
 • Mae teyrngarwch anaddas gan swyddogion a staff yr MPS, diffyg eglurdeb o ran rheoliadau’r heddlu, a systemau cwyno mewnol diffygiol yn rhwystro triniaeth deg i swyddogion a staff yr heddlu a allai ddioddef gwahaniaethu neu aflonyddu. Os gwnaiff hyn barhau mae’r MPS mewn perygl o aflwyddiannau pellach yn y Tribiwnlys Cyflogaeth a allai darfu ar hyder y cyhoedd yng ngallu’r MPS i blismona Llundain yn deg.
   
 • Effaith rheoliadau’r Swyddfa Gartref yw bod rhaid i bob cwyn gael ei dwysáu’r tu hwnt i’r broses cwynion (pan ellir ceisio am ddatrysiad ar sylfaen fwy adeiladol) ac yn syth i’r broses camymddwyn, lle fo’r ffocws ar feio a lle allai’r tramgwyddwr golli ei swydd o ganlyniad i hynny. Gallai’r ffactorau hyn ynghyd â’r disgwyliad o ddioddef erledigaeth atal rhai dioddefwyr rhag fyth a sôn am eu problemau sydd wedyn yn cyfyngu ar allu’r MPS i daclo gwahaniaethu.
   
 • Cafodd ‘hanes poenus’ yr MPS ynghylch gwahaniaethu ei ddisgrifio fel rheswm allweddol am ddiffyg hyder rhai rheolwyr o drin sefyllfaoedd anodd, yn enwedig pan fo’r rhain yn ymwneud ag amrywiaeth ac yn fwy felly o ran hil. 
Mae diffygion arwyddocaol yn parhau

Mae’r MPS wedi ymrwymo i gynllun gweithredu sylweddol wrth ymateb i adroddiad Acas ac mae wedi gweithio i wella arfer yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Ar yr un pryd, mae wedi cydnabod bod diffygion arwyddocaol yn parhau ac mae wedi derbyn argymhellion y Comisiwn, gan gynnwys:

 • Mae angen i’r MPS weithredu i daclo’r disgwyliad o erledigaeth er mwyn sicrhau bo ei bersonél yn hyderus wrth gwyno am wahaniaethu. Gallai hyn gynnwys dadansoddi pellach i asesu a oes cysylltiad rhwng cwyno am wahaniaethu ac achosion o erledigaeth, megis cael eu rhwystro rhag dyrchafiad neu gyfleoedd hyfforddi.
   
 • Dylai’r MPS wella ei broses cofnodi i sicrhau cysondeb gwell. Dylai hyn gynnwys cofnodi dyddiadau, diweddariadau a chanlyniadau o ran cwynion unigol yn gliriach.
   
 • Dylai’r MPS gryfhau sgiliau rheoli ei swyddogion a’i staff, yn enwedig wrth drin sefyllfaoedd anodd a delio â phroblemau hiliol.
   
 • Dylai’r MPS adolygu sut mae’n casglu data, ei storio a’i adfer fel y gall ymgymryd â dadansoddiadau ystadegol rheolaidd i nodi a thaclo problemau posibl a mesur cynnydd.

Mae’r adroddiad hefyd yn gwneud argymhellion i’r Swyddfa Gartref sy’n cynnwys:

 • Dylai’r Swyddfa Gartref wella’r ddeddfwriaeth sy’n cynnwys cwynion camymddwyn mewnol ar gyfer personél yr heddlu i alluogi rhoi pwyslais y broses ar gymrodeddu a datrys anghydfod.

Mae’r MPS wedi ymrwymo i weithredu yn sgil ein hymchwiliad ac adroddiad Acas fel ei gilydd. Mae’r MPS wedi cytuno ar Gynllun Cyflawni Deilliant gyda’r Comisiwn a bydd yr MPS yn adrodd yn ôl wrthym ar ei gynnydd bob chwe mis.

Meddai Laura Carstensen, Comisiynydd arweiniol y Comisiwn ar gyfer yr ymchwiliad:

“Mae’n annerbyniol bod swyddogion yr heddlu a staff yn aml yn disgwyl cael eu herlid os byddan nhw’n cwyno am wahaniaethu, yn enwedig pan mai hwn yw’r sefydliad y mae trigolion Llundain yn disgwyl diogelwch a thriniaeth deg ganddo.

“Rydym yn rhannu uchelgais yr MPS na ddylai’r un aelod staff deimlo eu bod wedi dioddef triniaeth annheg oherwydd eu rhyw, hil neu gyfeiriadedd rhywiol ac rydym wedi gwneud argymhellion yn yr adroddiad heddiw i’w helpu i gyflawni hynny.

“Hoffwn ddiolch i’r MPS am ei ymgysylltiad adeiladol â’r ymchwiliad a’i ymrwymiad positif er newid.”

Nodiadau i olygyddion

 • Darllen yr adroddiad llawn.
 • Gwnaeth ymchwiliad y Comisiwn ystyried problemau gwahaniaethu hiliol ac ar sail rhyw a chyfeiriadedd rhywiol yn unig tuag at swyddogion a staff yr MPS rhwng mis Ionawr 2011 a Medi 2014.
 • Cynhaliwyd yr ymchwiliad o dan adran 20 Deddf Cydraddoldeb 2006, sy’n rhoi pwerau i’r Comisiwn archwilio cydymffurfiaeth â deddfwriaeth cydraddoldeb pan fo’n amau bod achos o fynd yn groes i’r gyfraith wedi digwydd.
 • Mae Deddf Cydraddoldeb 2006 yn rhoi ystod o bwerau gorfodi i’r Comisiwn i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth cydraddoldeb. Mae ein  Polisi Cydymffurfio a Gorfodi yn egluro mwy am ein pwerau a sut i’w defnyddio.
 • Gwnaeth y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS) gyhoeddi adroddiad ym mis Rhagfyr 2015 yn dilyn adolygiad annibynnol o brosesau cwyno mewnol y Met ar gyfer pob aelod staff yn cwyno am wahaniaethu, bwlio ac erledigaeth.
 • Am wybodaeth bellach cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu hwnt i oriau swyddfa 07767 272 818.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)