Mae cyflogwyr blaengar Prydain yn uno i ddileu gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd yn y gweithle.

Cyhoeddwyd: 14 Sep 2016

Mae busnesau mwyaf y wlad yn arwain y frwydr yn erbyn gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth sy’n effeithio ar oddeutu 390,000 o fenywod beichiog a mamau newydd bob blwyddyn, drwy ffurfio cynghrair newydd i ddangos i gyflogwyr sut mae denu, datblygu a chadw menywod yn y gwaith.

Mae sefydliadau mawr sy’n adnabyddus ar yr aelwyd, gan gynnwys Barclays, Y Post Brenhinol a BT Group yn arwain cynghrair o fusnesau yn y fenter ‘Gweithio Blaengar – cefnogi hawliau beichiogrwydd a mamolaeth’, gyda’r nod o ysbrydoli sefydliadau eraill i ddilyn eu hesiampl drwy weithio i ddileu gwahaniaethu o’u busnesau a gwneud y defnydd gorau o’u gweithluoedd benywaidd.

Bydd yr aelodau sefydlu uchel eu proffil yn annog busnesau yn eu cadwyn cyflenwi i arwyddo i’r gynghrair ac addo i wneud eu gweithleoedd y mannau gorau y gallan nhw fod i fenywod beichiog a mamau newydd. Bydd y sefydlwyr yn rhannu eu gwybodaeth, profiad ac arfer da gyda busnesau sy’n arwyddo i’r fenter, yn ogystal ag amlygu’r buddion economaidd y cân nhw yn sgil cadw doniau a phrofiad eu cyflogeion benywaidd.

Gyda dros 15 miliwn o fenywod yn gweithio ar unrhyw adeg yn y farchnad llafur yn y Deyrnas Unedig, mae menywod yn ffurfio hanner gweithlu’r DU. Fodd bynnag, dengys ymchwil fod mwy na dwy filiwn o fenywod nad ydyn nhw’n gweithio am weithio ac mae dros un a hanner filiwn o fenywod yn y gweithle sydd am weithio rhagor o oriau. Honnir petai gyfranogiad menywod yn y farchnad llafur yn cynyddu i oddeutu’r un faint â dynion, byddai’n ychwanegu 10% i faint yr economi erbyn 2030.

Mae’r budd i fusnesau hefyd yn glir gyda thystiolaeth yn dangos bod y cwmnïau gorau o ran amrywiaeth rhywiol yn 15% yn fwy tebygol o lwyddo’n well yn ariannol ar gyfartaledd.

Bydd yr aelodau yn helpu gyrru newid positif hir dymor drwy weithrediadau, megis enwebu arwr cydraddoldeb o ran rhywedd ar lefel bwrdd, hyfforddi a chefnogi rheolwyr llinell, a hyrwyddo polisïau sy’n ystyried teuluoedd, gan gynnwys hysbysebu bod y swyddi i gyd yn agored i weithio hyblyg pan fo’n briodol. Bydd y camau hyn yn helpu busnesau i ddechrau taclo’r heriau enbyd y maen nhw’n eu hwynebu wrth leihau eu bylchau cyflog, a galluogi menywod i ddatblygu eu gyrfaoedd o fewn cwmnïau.

Mae Gweithio Blaengar, a sefydlwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yn dilyn ei ymchwil carreg filltir diweddar, a ymgymerwyd ar y cyd â’r cyn Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, a amlygodd fod tair o bob pedair mam (77%) yn dweud eu bod wedi cael profiad negyddol ac, o bosib, wahaniaethol yn y gwaith, er i’r rhan fwyaf o gyflogwyr ddweud eu bod yn gefnogwyr selog o staff benywaidd yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd ac yn ei chael hi’n hawdd cydymffurfio â’r gyfraith.

Meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

 

“Ni allwn mwyach dderbyn sefyllfa pan fo menywod yn cael eu trin yn annheg yn y gwaith oherwydd eu bod yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth. Rydym yn galw ar gyflogwyr i arwyddo i’n menter i ymrwymo i gyflawni cydraddoldeb a sicrhau bod amgylcheddau gweithio o fudd i bawb.

“Mae denu, datblygu a chadw doniau, waeth beth yw rhywedd pobl, yn hollol allweddol i’r economi yn y DU ac i’n busnesau. Nid yw’r cwmnïau sy’n dangos ymrwymiad gwirioneddol i hyn yn gwneud y peth iawn yn unig ond hefyd yn gallu elwa ar fin cystadleuol.

“Mae pob un o aelodau sefydlu ein menter Gweithio Blaengar yn cydnabod pwysigrwydd menywod yn eu gweithluoedd. Gyda’n gilydd, rydym am godi’r bar ar draws y gymuned busnes ac yn y pendraw gwella profiadau cyflogwyr a chyflogeion.”

Caiff ‘Gweithio Blaengar’ ei lansio heddiw mewn digwyddiad yn Nhai’r Senedd gydag areithiau gan: 

 • Caroline Dinenage, Gweinidog dros Fenywod, Cydraddoldeb a’r Blynyddoedd Cynnar
 • Maria Miller, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Menywod a Chydraddoldeb
 • Angela Crawley, llefarydd Wrthblaid yr SNP dros Gydraddoldeb, Menywod a Phlant
 • Cilla Snowball, Cadeirydd Cyngor Busnes y Menywod.

Meddai’r Gweinidog Busnes, Margot James:

“Rwy’n galonogol dros ben bod rhai o fusnesau mwyaf y DU wedi ymrwymo i ymgyrch newydd y Comisiwm, ‘Gweithio Blaengar’ ac rwy’n annog cyflogwyr eraill, mawr a bach, i roi eu cefnogaeth.  

“Fel y dywedodd y Prif Weinidog yn glir, rydym yn gweithio i ddatblygu economi sy’n gweithio i bawb ac mae sicrhau gweithfannau lle nad oes gwahaniaethu’n digwydd yn hanfodol i gyflawni’r cyrchnod hwnnw.”  

Mae cyrff busnes dylanwadol hefyd yn cefnogi’r ymgyrch, cyrff megis y CBI, Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IOD), Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), a Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB).

Cydnabyddir pob un o’r aelodau sefydlu am fod yn flaengar wrth ddenu, datblygu a chadw menywod yn eu gweithluoedd drwy fabwysiadu arferion positif a pholisiau mamolaeth blaengar.

Aelodau sefydlu Gweithio Blaengar yw:

 • Barclays
 • BT Group
 • Y Post Brenhinol
 • Ford
 • Partneriaeth John Lewis
 • Mitie
 • Cymdeithas Adeiladu Nationwide
 • Transport for London

Gwelodd BT Group gyfradd dychwelyd uchel i fenywod ar ôl absenoldeb mamolaeth o 86% o’i gymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol o 77%. Mae hyn mewn ymateb i ymrwymiad drwyddi draw yn y cwmni i gefnogi menywod beichiog a mamau newydd.

Meddai Marc Allera, Prif Weithredwr EE o BT Group:

“Fel un o gyflogwyr mwyaf y DU ac un sy’n falch o fod yn sefydliad sy’n le gwych i weithio ynddo, rydym yn gefnogol iawn o’r ymgyrch hon.

“Rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwaith sy’n cefnogi menywod beichiog a mamau newydd yn llwyr ac rydym yn falch bod gennym gyfradd dychwelyd i’r gwaith fenywod ar ôl absenoldeb mamolaeth o 86% sy’n uwch na’r cyfartaledd. Fodd bynnag, gwyddom fod rhagor i’w wneud a dyna pam rydym o’r farn ei bod yn bwysig i sefydliadau weithio gyda’i gilydd a rhannu arfer dda i helpu dileu gwahaniaethu o fusnesau.”

Mae’r Post Brenhinol wedi treialu ffyrdd arloesol i sicrhau bod gan bob menyw, gan gynnwys menywod beichiog a mamau newydd, fynediad at gyfleoedd perthnasol i ddatblygu eu gyrfaoedd a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Mae hyn yn cynnwys arolwg rheolaidd o gyflogeion cyfredol a blaenorol sydd wedi bod ar absenoldeb mamolaeth yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf i ddeall a dysgu o’u profiadau, ynghyd â sefydlu Grŵp Llywio Gyrfaoedd a Rhieni newydd.

Meddai Jon Millidge, Cyfarwyddwr Group HR yn y Post Brenhinol:

 

“Mae’r Post Brenhinol yn falch o fod yn un o aelodau sefydlu’r fenter Gweithio Blaengar. Mae menywod yn rhan hanfodol o’n gweithlu ac mae’r amrywiaeth hwn yn bwysig iawn i ni. Felly rydym wedi gwneud cydraddoldeb o ran rhywedd yn rhan o’n strategaeth busnes.

“Mae’n bwysig bod menywod beichiog, neu sydd newydd ddychwelyd wedi absenoldeb mamolaeth yn cael eu gwerthfawrogi am y sgiliau y maen nhw yn eu cynnig, ac er bod mwy i wneud, rydym o’r farn bod gweithlu benywaidd llawn cymhelliant yn rhoi mantais busnes i ni.”

Cydnabyddir Barclays am ei ddull rhagweithiol o gefnogi cyflogeion i reoli eu gyrfa a bywyd teuluol drwy raglen hyfforddi cyfoed i gyfoed yn cynnig cyngor gyrfaol i fenywod yn mynd ar a dychwelyd o absenoldeb mamolaeth neu fabwysiadu.

Meddai Mark McLane, Pennaeth Byd Eang Amrywiaeth a Chynhwysiad yn Barclays:

“Rydym o’r farn bod gwerth mawr o ran busnes mawr yn gallu ymateb a rhannu arfer orau gan fod hyn yn annog y diwydiant yn ei gyfanrwydd i wella. Yn Barclays, canfuom mai hyfforddi a chyfathrebu sydd wedi cael yr effaith fwyaf positif ar gydweithwyr,  wedi’i danategu hefyd gan bolisi ac isadeiledd.”

Nodiadau i olygyddion

Ymwelwch â www.equalityhumanrights.com/workingforward ar gyfer mwy o wybodaeth ar Weithio Blaengar, gan gynnwys rhagor o wybodaeth am bob un o’r aelodau sefydlu a sut i gofrestru.

Darllenwch holl ganfyddiadau’r ymchwil ar wahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.

Cyfeiriadau

 • Petai cyfranogiad menywod yn y farchnad llafur yn cynyddu i oddeutu’r un faint â dynion, byddai’n ychwanegu 10% i faint yr economi erbyn 2030: 
  Closing the Gender Pay Gap, Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth, Gorffennaf 2015
 • Mae’r cwmniau gorau sy’n cyflawni dros amrywiaeth rhywiol yn 15% yn fwy tebygol o berfformio’n well yn ariannol na’r cyfartaledd:
  Diversity Matters, McKinsey, 2015

Ar gyfer gwybodaeth a chyfweliadau i’r wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu hwnt i oriau swyddfa 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)