Mae angen gwella cymorth cyfreithiol i’r sawl sydd â salwch meddwl yn cael ei gadw mewn dalfa i fewnfudwyr.

Cyhoeddwyd: 02 Feb 2018

Dyfarnodd y Llys Apêl fod angen i’r Swyddfa Gartref wneud mwy i sicrhau bod gan y sawl sydd  â chyflwr iechyd meddwl yn cael ei gadw mewn dalfa i fewnfudwyr fynedfa i gymorth angenrheidiol i ddiogelu’i hawliau cyfreithiol.

Roedd yr achos ynghylch 'VC', sydd â salwch meddwl difrifol ac a ddaeth yn rhy sâl i gynrychioli’i hunan wrth i benderfyniadau gael eu gwneud ar ei gyfnod parhaus yn y ddalfa.

Dyfarnodd y llys ei fod wedi’i gadw’n anghyfreithlon am gyfnod o 10 mis cyn iddo gael ei drosglwyddo i’r ysbyty ar gyfer triniaeth o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Y gwir yw na chafodd ystyriaeth ddigonol ei rhoi i anghenion y sawl sydd â salwch meddwl yn cael ei gadw mewn dalfa i fewnfudwyr, sydd ymysg y rheini sydd â’r angen fwyaf o gael eu diogelu a’u hamddiffyn gan y wladwriaeth.

“Rydym yn croesawu’r dyfarniad heddiw, sydd yn gofyn i’r Swyddfa Gartref, bellach, gymryd camau i sicrhau mynediad cyfartal i bawb sydd yn cael eu cadw yn y ddalfa i fewnfudwyr.”

Nodiadau i olygyddion

Ymyrrodd y Comisiwn yn yr achos hwn i amlygu’r ddyletswydd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i ystyried a gwneud addasiadau rhesymol i weithdrefnau cyn i’r angen godi i sicrhau bod gan bobl anabl fynediad cyfartal i gyfiawnder. 

Mae hyn yn arbennig o bwysig pan mai salwch meddwl yw’r anabledd, sydd yn gallu atal rhywun rhag gallu gofyn am yr addasiad rhesymol sydd ei angen arno neu’i nodi.  

Mae’r achos hwn yn ymwneud â’r hawl i ryddid, sydd yn amlygu’r hawliau pwysig a allai fod yn y fantol.

Gobeithia’r Comisiwn y defnyddir y dyfarniad yn eang i sicrhau y gall pobl anabl fynnu’u hawliau cyfreithiol heb ddioddef gwahaniaethu mewn unrhyw sefyllfa lle bo’r wladwriaeth yn gwneud penderfyniadau sydd yn effeithio ar eu hawliau sylfaenol.

Darllenwch y dyfarniad llawn ar wefan BAILII.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)