Mae’r ymgyrch recriwtio ym Mhrydain yn dal yn yr oesoedd tywyll wrth i gyflogwyr barhau i anwybyddu hawliau menywod beichiog a mamau newydd

Cyhoeddwyd: 19 Feb 2018

Dengys ystadegau newydd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol fod cyflogwyr Prydain “yn byw yn yr oesoedd tywyll” ac mae ganddynt agweddau gofidus tuag at ymddygiad anghyfreithlon wrth iddynt recriwtio menywod.

 

Gan ddangos bod agweddau busnesau ddegawdau ar ei hôl hi gyda’r gyfraith, canfu’r arolwg o 1,106 o uwch benderfynyddion fod oddeutu traean (36%) o gyflogwyr sector preifat yn cytuno ei bod yn rhesymol i ofyn i fenywod am eu cynlluniau i fagu plant yn y dyfodol yn ystod recriwtio.  

 

Dengys yr ystadegau newydd hefyd fod chwech o bob 10 cyflogwr (59%) yn cytuno y dylai menyw ddatgelu p’un ai a yw’n feichiog yn ystod y broses recriwtio, ac mae bron i hanner (46%) yn cytuno ei bod yn rhesymol i ofyn i fenywod yn ystod y broses recriwtio a oes plant ifanc ganddynt.  

 

Wedi’i gynnal gan YouGov ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, cafodd yr arolwg ei gomisiynu i ddeall agweddau rheolwyr ynghylch gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.  

 

Gan edrych y tu hwnt i gredoau recriwtio hen ffasiwn, canfu’r arolwg hefyd wrth ystyried gwahaniaethu ar sail mamolaeth yn y gweithle  fod 44% o gyflogwyr yn cytuno y dylai menywod weithio i sefydliad am o leiaf flwyddyn cyn penderfynu cael plant.

 

At hynny, mae’r un nifer yn cytuno y gall menywod, sydd wedi bod yn feichiog yn fwy nag unwaith yn ei swydd, fod yn “faich” i’w tîm.  

 

Yn wir, mae 40% o gyflogwyr yn honni iddynt weld o leiaf un fenyw feichiog yn eu gweithle “yn cymryd mantais” o’i beichiogrwydd, tra roedd oddeutu traean yn credu bod menywod sydd yn dod yn feichiog a mamau newydd yn y gwaith “yn gyffredinol yn ymddiddori llai yng nghynnydd eu gyrfaoedd” o’u cymharu â chyflogeion eraill yn eu cwmni. 

 

Yn ariannol, cytunodd pedwar o bob deg cyflogwr (41%) fod beichiogrwydd yn y gweithle yn rhoi “baich cost ddiangen” ar y gweithle.

 

Mae’r Comisiwn yn galw ar gyflogwyr i osod stanc yn y ddaear i ddileu’r agweddau hyn am byth, ac yn fwy pwysig, gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle. Gellir cyflawni hyn drwy ddefnyddio arfer orau ac ymuno â’r fenter Gweithio Ymlaen i wella arferion busnes a gwneud busnesau ym Mhrydain y gorau y gallant fod i fenywod beichiog a rhieni newydd. 

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Mae’n wirionedd torcalonnus ein bod yn dal yn byw yn yr oesoedd tywyll pan ystyriwn am hawliau menywod beichiog a mamau newydd yn y gweithle. Dylem oll wybod yn dda bod peidio â phenodi menyw, oherwydd ei bod yn feichiog neu gallai ddod yn feichiog, yn mynd yn groes i’r gyfraith. Eto fyth, gwyddom fod menywod yn rheolaidd yn cael eu holi mewn cyfweliadau am eu cynlluniau magu plant. Mae’n amlwg bod angen mwy o gymorth ar nifer o gyflogwyr i ddeall hanfodion cyfraith gwahaniaethu’n well a hawliau menywod beichiog a mamau newydd. Mae Gweithio Ymlaen yn darparu’r cymorth hwn. Mae angen i fwy o fusnesau ymuno. Gweithiwch gyda ni os oes diddordeb gennych mewn triniaeth well i fenywod yn y gweithle.”

Eglura Sarah, mam dau blentyn ifanc a gollodd ei swydd yn ystod ei chyfnod mamolaeth i’w phlentyn cyntaf: 

Mae’n drist meddwl bod pethau fel hyn yn dal yn digwydd. Rwy’n teimlo’n grac trwy’r amser y gallwch fod yn fam i blant bach ac, heblaw eich bod mewn swydd sydd yn eich diogelu, gall eich byd cyfan chwalu - heb fod unrhyw reolaeth gennych arno. Mae’n hanfodol i gyflogwyr fod yn onest a sicrhau bod cyfathrebiad da rhyngddynt a’r sawl sydd ar absenoldeb mamolaeth fel bod menywod beichiog a mamau newydd yn cael y cymorth y maent yn ei haeddu.”

Er bod angen eglur am newid o ran canfyddiadau cyflogwr, amlygodd yr arolwg barn hefyd fod cyflogwyr yn ei chael yn anodd darparu’r cymorth sydd ei eisiau gan fenywod beichiog a mamau newydd. 

 

Cytunodd hanner y cyflogwyr (51%) fod drwgdeimlad weithiau ymysg cyflogeion tuag at fenywod sydd yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth. At hynny, mae tua thraean o gyflogwyr (36%) yn anghytuno ei bod yn hawdd diogelu mamau sydd yn disgwyl plentyn neu famau newydd rhag gwahaniaethu yn y gweithle.  

 

Gofynna’r ymgyrch Gweithio Ymlaen i fusnesau ymrwymo i weithredu ar o leiaf ddau o’r tri maes gweithredu yn ogystal ag arweinyddiaeth: hyder cyflogai, cefnogi rheolwyr llinell a gweithio hyblyg. Mae hefyd yn darparu cyngor, arweiniad ac adnoddau i gyflogwyr gyflawni’u haddewidion. Mae aelodau ar hyn o bryd yn cynnwys Nationwide, y Post Brenhinol, Transport for London, a llawer mwy.

Dywed Julie McCarthy, Rheolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yng Nghymdeithas Adeiladu Nationwide: 

Rydym am adeiladu gweithlu ystwyth, dawnus ac amrywiol, sydd yn adlewyrchu’n haelodaeth amrywiol hafal, a chymdeithas yn gyffredinol. Mae polisïau sydd yn ymwneud â mamolaeth yn rhan annatod o hyn. O ganlyniad i’r fenter Gweithio Ymlaen rydym wedi gweld rhai canlyniadau hynod o bositif ar draws gymdeithas o ran gweithwyr yn cyflawni cydbwysedd gwell rhwng eu gwaith a’u bywydau personol.

Meddai Ben Willmott, Pennaeth Polisi Cyhoeddus yn y CIPD, y corff proffesiynol dros AD a datblygu pobl:

Dengys y canfyddiadau hyn fod llawer gormod o gyflogwyr o hyd nad ydynt yn deall neu’n parchu cyfraith gyflogaeth fel y mae’n perthyn i fenywod beichiog a mamau newydd. Nid yn unig bod gwahaniaethu yn rhoi unigolion o dan anfantais, ond mae hefyd yn golygu bod cyflogwyr eu hunain yn colli’r cyfle o ddenu doniau menywod. Mae angen gwneud llawer mwy i helpu sefydliadau wella’u harferion rheoli pobl, yn arbennig cwmnïau bach, o ystyried bod yr agweddau mwyaf negyddol i feichiogrwydd a mamolaeth yn yr arolwg ymysg y rheini gyda 250 neu lai o weithwyr. Mae buddsoddi ym maes gallu rheoli yn hanfodol i herio arfer anghyfreithlon, anfoesol sydd yn dangos diffyg gweledigaeth.”

Mae cyhoeddiad yr ystadegau newydd yn cyd-ddigwydd gyda digwyddiad bord gron yn cael ei gynnal heddiw (dydd Llun 19 Chwefror) gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yn canolbwyntio ar fenywod yn y gweithle. Mae’r digwyddiad, a fydd yn cynnwys trafodaeth ynghylch materion llosg y dydd, gan gynnwys adrodd ar gyflog a’r bwlch cyflog ar sail rhywedd, yn ogystal ag aflonyddu rhywiol yn y gweithle, yn un o gyfres sydd yn cael ei chynnal yn ystod hynt pen-blwydd y Comisiwn yn ddeg oed.  

 

Am wybodaeth bellach ar Weithio Ymlaen, ac i ganfod sut y gall eich sefydliad ymuno ag eraill yn y frwydr i ddileu gwahaniaethu yn erbyn mamau newydd drwy gofrestru ar gyfer aelodaeth am ddim, ymwelwch â: www.equalityhumanrights.com/working-forward.

 

Mae’r Comisiwn yn annog cyflogwyr i arwyddo i Weithio Ymlaen i helpu dileu gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth, wrth ofyn i’r cyhoedd rannu eu profiadau sydd yn gysylltiedig â gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth gyda’r hashnod #maternitywrongs.

 

Nodiadau i olygyddion

·         Am wybodaeth bellach cysylltwch â: workingforward@freuds.com

-          Rakhee Shah: rakhee.shah@freuds.com / +44 (7912) 583075/ +44 (20) 3003 6561

-          Anna-Louise Hoffmann: anna-louise.hoffmann@freuds.com/ +44 (7799) 378 913/ +44 (20) 3003 6434

 

·         Mae graffeg gwybodaeth yn ymwneud â’r stori hon ar gael yn: http://bit.ly/2nZ059S

 

·         Seilir yr ystadegau newydd ar arolwg ar-lein a gynhaliwyd drwy ddefnyddio B2B Business Omnibus YouGov. Casglwyd data rhwng 11-14 Medi a 27 Tachwedd -4 Rhagfyr 2017 o gyfanswm o 1,106 o Benderfynyddion Busnes yn y sector preifat. Cafodd y canlyniadau eu pwyso drwy ddefnyddio data swyddogol o Amcangyfrifoedd Poblogaeth Busnes o’r Adran Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol fel i adlewyrchu niferoedd gweithwyr yn gweithio i fusnesau ym Mhrydain sydd o feintiau gwahanol (ac eithrio busnesau heb gyflogeion). Heblaw iddo gael ei ddatgan fel arall, mae’r holl ffigyrau a ddyfynwyd uchod o YouGov Plc. Ceir y data fan hyn: http://bit.ly/2GaKMlr

 

·         Mae mwy na dau gant ac wyth deg o fusnesau wedi ymuno â Gweithio Ymlaen ers iddo gael ei sefydlu. Mae’r Aelodau sefydledig yn cynnwys Barclays, BT Group, Ford, HSBC, John Lewis Partnership, Mitie, Nationwide, y Post Brenhinol a Transport for London, tra bo Cefnogwyr swyddogol yn cynnwys CIPD, FSB, CBI ac IOD

 

·         I ganfod rhagor o wybodaeth ar fuddion aelodaeth a sut gall eich busnes arwyddo i’r ymgyrch, ymwelwch â www.equalityhumanrights.com/workingforward neu anfon e-bost i pregnancy@equalityhumanrights.com

 

·        Mae’r Comisiwn yn annog cyflogwyr i arwyddo i Weithio Ymlaen i helpu dileu gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth, wrth ofyn i’r cyhoedd rannu eu profiadau sydd yn gysylltiedig â gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth gyda’r hashnod #maternitywrongs.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)