Adolygiad Lammy ar wahaniaethu o ran cyfiawnder troseddol: David Isaac yn ymateb

Cyhoeddwyd: 16 Nov 2016

Wrth sylwi ar gyhoeddiad canfyddiadau rhagarweiniol Adolygiad Lammy i duedd hiliol a chynrychiolaeth pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yn y system cyfiawnder troseddol, meddai Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

"Mae rhaid i bawb deimlo’n hyderus bod ein system cyfiawnder yn trin pobl yn deg, beth bynnag eu hethnigrwydd. Yn drist mae’r canfyddiadau cynnar hyn yn cadarnhau ymchwil o’n hadroddiad mwyaf diweddar ar hil bod pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig yn parhau i gael eu trin yn fwy garw.

"Mae o ofid mawr fod cyfrannau arwyddocaol o gymdeithas yn credu bod y system cyfiawnder troseddol yn wahaniaethol. Dyma’r rheswm i ni annog y Llywodraeth i roi strategaeth hil gynhwysfawr ar waith, strategaeth sydd â thargedau ymestynnol i ostwng yr anghydraddoldeb hil sydd yn dal yn trwytho ein cymdeithas.

"Rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddiad Adolygiad Lammy a’i argymhellion yn y flwyddyn i ddod."

Nodiadau i olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)