Rhaid diogelu hawliau dynol yn ystod cyfnod o newid

Cyhoeddwyd: 20 Apr 2017

Y rheini sydd ar yr ymylon mewn cymdeithas fydd ar eu gwaethaf os caiff amddiffynfeydd hawliau dynol eu gwanhau oherwydd Brexit a dirymu’r Ddeddf Hawliau Dynol, rhybuddiodd tri sefydliad hawliau dynol y Deyrnas Unedig.

Mewn cyfarfod â Syr Oliver Heald QC AS, y Gweinidog Gwladol dros Gyfiawnder, dywedodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban a Chomisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon fod rhaid i Lywodraeth y DU, wrth i ni fynd drwy gyfnod o newid cyfansoddiadol mawr, gymryd y cyfle i gryfhau amddiffynfeydd hawliau dynol, ac nid eu gwanhau.

Dywedwyd wrth y Gweinidog hefyd fod safle’r DU fel arweinydd byd-eang ar hawliau dynol dan fygythiad yn sgil methiannau dro ar ôl tro i weithredu safonau hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig.

Y mis nesaf caiff hanes hawliau dynol Llywodraeth y DU ei graffu gan y CU yn Genefa fel rhan o broses yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol. Mae pob un o’r tri chomisiwn wedi cyflwyno adroddiadau i’r CU, a oedd yn cynnwys materion fel mynediad i gyfiawnder, diwygio llesiant a chydraddoldeb rhyweddol, fel rhan o’u rôl i fonitro a dal llywodraethau i gyfrif.

Mewn datganiad ar y cyd, meddai David Isaac o’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Judith Robertson o Gomisiwn Hawliau Dynol yr Alban a Les Allamby o Gomisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon:

“Mae llawer gormod o bobl yn cael cam o ran materion hawliau dynol allweddol megis tai, bwyd a gofal cymdeithasol. Y mis nesaf, daw hanes hawliau dynol y DU o dan y microsgop cenedlaethol ac mae’n hadroddiadau i’r Cenhedloedd Unedig wedi’i wneud yn glir ble mae angen gwneud mwy o waith.

“Mae’r DU wedi arwyddo i nifer o gyfreithiau hawliau dynol rhyngwladol. Dylai’r Llywodraeth bellach eu gwneud yn rhan o gyfreithiau a pholisiau domestig.

“Mae Brexit yn peri ansicrwydd sylweddol am amddiffynfeydd hawliau dynol yn y dyfodol yn y DU. Wrth i’r broses fynd rhagddi, rhaid i’r Llywodraeth ymrwymo i gryfhau cyfreithiau hawliau dynol ar ôl gadael yr UE. Rydym yn pryderu y bydd gostyngiad yn yr amddiffynfeydd hawliau dynol presennol unwaith i ni adael yr UE. Mae ein safbwynt yn glir na ddylai hawliau gael eu lleihau ac y dylem gymryd y cyfle hwn i gryfhau diogelwch.

“Byddwn yn gweithio ar y cyd i sicrhau bod gan y CU ddarlun cywir o hawliau dynol ar draws y DU a lle mae angen i Lywodraeth y DU wneud mwy.”

Mae Cyngor Hawliau Dynol y CU yn defnyddio’r Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol i asesu hanes hawliau dynol pob gwlad yn y byd. Caiff pob Gwladwriaeth o dan Adolygiad ei harchwilio gan ei gwladwriaethau cymrawd unwaith bob pum mlynedd. Bydd adolygiad y Deyrnas Unedig yn digwydd ar 4 Mai 2017 yn Genefa a gellir ei wylio ar  www.webtv.un.org. Nod yr adolygiad yw rhannu arfer orau a gwella hawliau dynol ar draws y byd. Cafodd yr adolygiad ei greu drwy Gynulliad Cyffredinol y CU ar 15 Mawrth 2006 drwy benderfyniad 60/251, a sefydlodd y Cyngor Hawliau Dynol ei hunan. Proses gydweithredol yw sydd erbyn mis Hydref 2011, wedi adolygu hanesion hawliau dynol pob un o 193 o Wladwriaethau Aelod y CU.  Canfod rhagor am yr Adolygiad.

Adroddiadau Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol diweddaraf y Sefydlau Hawliau Dynol Cenedlaethol:

Darllen cyflwyniad Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban neu edrych ar eu papurau briffio.

Darllen cyflwyniad Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon.

Darllen cyflwyniad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)