Ymateb Bil Diddymu Mawr

Cyhoeddwyd: 30 Mar 2017

Wrth sylwi ar y Papur Gwyn ar y Bil Diddymu Mawr, sydd yn cadarnhau bod yr amddiffynfeydd yn Neddfau Cydraddoldeb 2006 a 2010 yn parhau unwaith bydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ac na roddir pwerau 'Henry VIII' bondigrybwyll i weinidogion i wneud newidiadau parhaol i ddeddfwriaeth sylfaenol, meddai Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

“Mae’n bwysig bod y Llywodraeth yn anfon neges mai Brexit teg fydd hwn. Rydym yn croesawu’r ymrwymiad i gadw’r amddiffynfeydd yn Neddfau Cydraddoldeb 2006 a 2010. Rydym yn falch na fydd Gweinidogion yn cael pwerau i newid cyfreithiau sydd yn amddiffyn ein hawliau beunyddiol, megis hawliau mamolaeth a diogelu data, heb i’r Senedd gyflawni ei hawl gyfansoddiadol i drafod newidiadau. Byddwn yn craffu ar delerau’r Bil Diddymu Mawr yn ofalus i sicrhau y caiff y bwriad hwn ei adlewyrchu ar waith.

“Dylai’r Llywodraeth ddefnyddio’r cyfle euraidd hwn i gryfhau ein hawliau ein hunain wrth i ni adael cyfreithiau’r UE y tu ôl i ni, gan gynnwys trwy gyflwyno hawl gyfansoddiadol i gydraddoldeb a fydd yn gwneud Prydain ar ôl Brexit yn decach ac yn fwy unedig.”

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)