Go-Ahead London wedi cytuno’n ffurfiol â ni i daclo aflonyddu rhywiol

Cyhoeddwyd: 21 Feb 2019

Mae Go-Ahead London wedi cytuno’n ffurfiol â ni i ddiogelu’i gyflogeion yn erbyn aflonyddu rhywiol a sicrhau bod unrhyw gwynion o aflonyddu rhywiol yn cael eu datrys yn briodol ac yn effeithiol.

Cysylltom â Go-Ahead ar ôl i dribiwnlys ddyfarnu bod un o’i aelodau staff wedi dioddef aflonyddu rhywiol gan ei chydweithwyr a chynrychiolydd undeb.

Mae Go-Ahead bellach wedi trefnu cytundeb cyfreithiol â ni i sicrhau bod ei weithwyr yn cael eu diogelu’n well yn erbyn aflonyddu a bod y cwmni’n gallu delio’n well ag unrhyw gwynion a gaiff.

Fel rhan o’r cytundeb hwn, mae Go-Ahead yn gwella’i weithdrefnau gwrth aflonyddu a bwlio a bydd yn eu hyrwyddo drwyddi draw yn y busnes.

Bydd yn cyflenwi hyfforddiant ar wahaniaethu ac aflonyddu i godi ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n ymddygiad derbyniol yn y gweithle ymysg staff ar bob lefel.  

Bydd hefyd yn cyflenwi hyfforddiant penodol a chanllaw i reolwyr gyda chyfrifoldeb dros gynnal archwiliadau.

Yn olaf, bydd yn cyflwyno system well ar gyfer monitro cwynion.

Fel rhan o’r cytundeb bydd Go-Ahead yn anfon adroddiadau chwarterol atom i:

  • grynhoi’r mesurau a gymerodd
  • amlinellu pa mor effeithiol y bu’r mesurau wrth gyflawni’r nodau a amlinellwyd yn y cytundeb

Meddai Rebecca Hilsenrath, ein prif weithredwr:

'Mae ein gwaith ar aflonyddu rhywiol wedi datgelu diwylliannau gweithle sydd wedi normaleiddio ymddygiad annerbyniol ac wedi rhwystro dioddefwyr rhag siarad amdano.

'Mae angen i ni roi’r baich ar gyflogwyr a sicrhau eu bod yn cymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif i ddiogelu’u staff.

'Rydym yn falch bod Go-Ahead wedi cydnabod bod angen iddo wneud mwy i ddiogelu’i staff a byddwn yn parhau i weithio gydag ef wrth iddo roi’r camau angenrheidiol ar waith i wella’r amodau i’w staff.'

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)