Rheolydd cydraddoldeb yn agor ymchwiliad i’r BBC ynglŷn â chyflog cyfartal

Cyhoeddwyd: 12 Mar 2019

Yn dilyn cwynion nad oedd cyflogeion benywaidd yn cael eu talu’n gyfartal â dynion, bu’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn trafod gyda’r BBC ynglŷn â chyflog staff ar gyfer y flwyddyn a aeth heibio.

Mae’r BBC o’i wirfodd wedi darparu swm mawr o wybodaeth am ei bolisïau tâl a’i rhaglen diwygio, sydd yn cynnwys newidiadau i delerau ac amodau ac arferion talu. O adolygu’r holl wybodaeth a gafwyd hyd yn hyn, rydym yn amau na fod rhai menywod yn y sefydliad wedi cael cyflog cyfartal am waith cyfartal. Rydym felly wedi defnyddio’n pwerau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb i agor ymchwiliad, a fydd yn ymwneud ag arferion talu a pholisi hanesyddol y BBC.

Bydd yr ymchwiliad yn archwilio cwynion cyflog ffurfiol ac anffurfiol a gyflwynwyd i’r BBC gan staff i bennu a fu gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail cyflog ac a yw’r cwynion wedi’u datrys yn ddigonol.

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Bu talu dynion a menywod yr un cyflog am yr un swydd yn ofyniad cyfreithiol am fwy na 50 o flynyddoedd o’r bron. Dylai pob sefydliad wybod ein bod yn ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod cyflogwyr yn cydymffurfio â chyfraith cyflog cyfartal. Dylai cyflogwyr heddiw wneud cymaint ag y gallan nhw i sicrhau bod pob un o’u staff yn mwynhau amgylchedd gweithio sy’n caniatáu iddyn nhw gyflawni’u potensial llawn.'

Darllenwch y cylch gorchwyl llawn.

Gwnawn gyhoeddi adroddiad unwaith y daw’r ymchwiliad i ben, gan amlinellu’n canfyddiadau, unrhyw gamau iddyn nhw eu cymryd ac argymhellion i’r BBC.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)