Comisiwn Cydraddoldeb yn croesawu adroddiad Senedd yr Alban ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Cyhoeddwyd: 26 Jun 2017

Heddiw, croesawodd John Wilkes, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn yr Alban, argymhellion ymchwiliad Senedd yr Alban i’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Meddai: 

"Er bod y bwlch cyflog yn araf gau, mae’r ffaith ei fod yn bodoli o hyd yn dangos sut mae cymdeithas yn gwerthfawrogi gwaith dynion a menywod yn wahanol. Nid yw anghydraddoldeb cyflog yn broblem sydd yn effeithio ar fenywod yn unig – mae’n effeithio arnom ni oll ac yn cyfrannu i dlodi yn y gwaith i filoedd o aelwydydd ledled yr Alban.

"Mae cyflog isel yn ffactor mewn sectorau sydd yn cael eu staffio’n bennaf gan fenywod - mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi ac yn gwobrwyo swyddi traddodiadol i ddynion fel plymwaith yn uwch o lawer na swyddi traddodiadol i fenywod fel gofalu. Rydym yn cefnogi’r farn bod y sector gofalu yn cael ei danbrisio’n sylweddol ond ei bod yn rhan ganolog sydd yn tyfu o economi’r Alban.

"Rydym yn cefnogi galwad y Pwyllgor am strategaeth cydraddoldeb tâl cenedlaethol sydd yn adlewyrchu yn gywir y cyfranogiad y mae menywod a dynion yn ei wneud i’n economi.

"Rydym yn arbennig yn croesawu’r alwad am i gwmnïau ddatgelu’u bwlch cyflog, a’r hyn y maen nhw’n ei wneud ynglŷn ag ef, wrth iddyn nhw gynnig am gontractau cyhoeddus gan yr ydym o’r farn y gallai hynny wneud gwahaniaeth pwysig. Dylem fod yn gwobrwyo’r cwmnïau hynny sydd yn gwneud y peth iawn."

Y bwlch cyflog yn yr Alban yw 6.1%. Mae’r adroddiad heddiw o Bwyllgor Economi, Swyddi a Gwaith Teg y Senedd yn amlinellu’r rhesymau am y bwlch cyflog ac yn awgrymu ffyrdd i’w daclo.

Meddai Mr Wilkes:

“Mae dyfalbarhad y bwlch cyflog yn adlewyrchu sut yr ydym ni yn yr Alban yn gwerthfawrogi gwaith dynion a menywod. Mae rhai o weithwyr yr Alban sydd yn cael y cyflog gwaethaf yn y sectorau hanfodol yn edrych ar ôl ein plant neu bobl hŷn. Mae angen i ni ddenu pobl ddawnus i’r sectorau hyn a’u gwobrwyo’n briodol am y cyfraniad y maen nhw’n ei wneud i’r economi yn yr Alban.”

Nodiadau i olygyddion

Am wybodaeth neu sylwadau pellach cysylltwch â Chris Oswald ar 0141 228 5964 neu 07846 889 425, neu anfonwch e-bost at chris.oswald@equalityhumanrights.com 

  1. Cyhoeddodd Pwyllgor Economi, Swyddi a Gwaith Teg yr Alban ei adroddiad i’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn yr Alban y bore ma. Rhoddodd y Comisiwn dystiolaeth i’r Pwyllgor ym mis Mawrth 2017.
  2. Mae’r bwlch cyflog yn yr Alban ar hyn o bryd yn 6.1%. Yn ddiweddar enillodd oddeutu 6,000 o weithwyr yng Nghyngor Dinas Glasgow sydd yn fenywod fuddugoliaeth bwysig pan gydnabu llys bod £6 miliwn yn ddyledus iddyn nhw mewn enillion a gollwyd oherwydd polisïau cyflog gwahaniaethol.
  3. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi ei argymhellion ei hun ar gyfer cau’r bwlch cyflog o ran rhyw, hil ac anabledd yn ddiweddarach yn yr haf.

Adroddiad Senedd yr Alban: No Small Change: The Economic Potential of Closing the Gender Pay Gap

Am wybodaeth neu sylwadau pellach cysylltwch â Chris Oswald ar 0141 228 5964 neu 07846 889 425, neu anfonwch e-bost at chris.oswald@equalityhumanrights.com 

  1. Cyhoeddodd Pwyllgor Economi, Swyddi a Gwaith Teg yr Alban ei adroddiad i’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn yr Alban y bore ma. Rhoddodd y Comisiwn dystiolaeth i’r Pwyllgor ym mis Mawrth 2017.
  2. Mae’r bwlch cyflog yn yr Alban ar hyn o bryd yn 6.1%. Yn ddiweddar enillodd oddeutu 6,000 o weithwyr yng Nghyngor Dinas Glasgow sydd yn fenywod fuddugoliaeth bwysig pan gydnabu llys bod £6 miliwn yn ddyledus iddyn nhw mewn enillion a gollwyd oherwydd polisïau cyflog gwahaniaethol.
  3. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi ei argymhellion ei hun ar gyfer cau’r bwlch cyflog o ran rhyw, hil ac anabledd yn ddiweddarach yn yr haf.

Adroddiad Senedd yr Alban: No Small Change: The Economic Potential of Closing the Gender Pay Gap